Nyheder

Orgalime SE/SI: Levering og montering af produkter i Europa

Standardbetingelserne Orgalime SE 01 og Orgalime SI 14 fastlægger parternes rettigheder og pligter i forbindelse med levering og montering af maskiner, mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr på europæisk plan, men hvordan adskiller de sig fra NLM-betingelserne? Vi giver dig overblikket over betingelsernes indhold, og hvor de adskiller sig fra andre aftalesæt her.

Hvad er Orgalime SI, og ligner de ikke NLM-betingelserne?

For levering og montering af maskiner, mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr til og fra Danmark, er der særligt to sæt handelsbetingelser, der tilkalder sig opmærksomhednemlig Orgalime SE/SI og NLM.

Hvor NLM-betingelserne regulerer vilkårene for levering og montering af ovennævnte produkter mellem de nordiske lande (Danmark, Finland, Norge og Sverige) eller inden for disse, regulerer Orgalime SE/SI levering og montering af produkterne på europæisk plan.

Orgalime SI 14 er således et sæt internationale standardvilkår, der regulerer levering og montering af maskiner, mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr. Orgalime SI 14 er en revision af Orgalime SE 01, der i sin tid erstattede SE 94-vilkårene. Til forskel fra Orgalime S-regelsættene regulerer Orgalime SI 14 og Orgalime SE 01 de aftaler, hvori leverandøren foruden levering også har forpligtet sig til at montere materiellet.

Standardbetingelserne er udarbejdet af ORGALIME, der er elektronikindustriens og jern- og metalindustriens europæiske samarbejdsorganisation. Orgalime SI 14 og Orgalime SE 01 tager derfor sigte på at regulere kontrakter, der indgås mellem erhvervsdrivende i forskellige europæiske lande, men standardbetingelserne kan også anvendes på rent nationale kontrakter.

Da NLM- og Orgalime SE/SI-betingelserne netop bygger på samme tilgang til regulering af levering og montering af produkterne, er betingelsernes indhold meget enslydende. Du kan læse mere om NLM i denne artikel.

Vedtagelse af standardbetingelserne

Uanset om Orgalime SI 14 eller Orgalime SE 01 anses som værende udbredt i branchen, finder de – som tilfældet også er med NL-, NLM-, og Orgalime S-betingelserne – alene anvendelse, såfremt det er aftalt mellem parterne. DAHL anbefaler derfor altid, at den part, som ønsker, at Orgalime-betingelserne skal finde anvendelse i aftaleforholdet, allerede før – dog senest samtidig med – aftaleindgåelsen fremsender et eksemplar af betingelserne, så modparten kan gøre sig bekendt hermed.

Hvor adskiller Orgalime SE 01 og Orgalime SI 14 sig fra hinanden?

Som følge af udviklingen i den europæiske teknikindustri, herunder de indvundne erfaringer med tidligere standardvilkår, justerer ORGALIME med jævne mellemrum indholdet af standardbetingelserne. Den seneste revision har derfor medført visse væsentlige forskelle mellem Orgalime SI 14 og Orgalime SE 01.

De væsentligste ændringer vedrører 1) risikoens overgang, 2) forsinkelse og købers ret til konventionalbod, 3) omfanget af force majeure-begivenheder og 4) forberedende arbejder og arbejdsforhold.

Ad 1) Risikoens overgang

Hvorvidt en køber erhverver misligholdelsesbeføjelser i tilfælde af salgsgenstandens hændelige undergang eller forringelse afhænger af, om leverandøren eller køberen bærer risikoen for salgsgenstanden på tidspunktet for undergangen eller forringelsen.

Hvor Orgalime SE 01 finder anvendelse mellem parterne, men uden en leveringsklausul er aftalt, anses levering for sket ”Ex Works” (Incoterms). Det betyder, at køber bærer risikoen for salgsgenstandens hændelige undergang fra det tidspunkt, leverandøren har stillet salgsgenstanden til rådighed for køber, f.eks. på leverandørens forretningssted.

Med Orgalime SI 14 er leveringsklausulen nu ændret således, at hvor Orgalime SI 14 finder anvendelse på forholdet, men uden parterne konkret har aftalt en bestemt leveringsklausul, sker levering ”FCA” (Free Carrier, Incoterms). Det betyder, at leverandøren skal levere salgsgenstanden til den af køber antaget fragtfører på enten leverandørens forretningssted eller et af køber andet anvist sted. Leveres salgsgenstanden således på leverandørens forretningssted, overgår risikoen til køber, når salgsgenstanden er lastet på fragtførerens transportmiddel. Leveres salgsgenstanden derimod uden for leverandørens forretningssted, overgår risikoen først til køber, når salgsgenstanden stilles til rådighed for købers fragtfører og klar til aflæsning.

Hvor Orgalime SI 14 er vedtaget mellem parterne, gør DAHL således opmærksom på, at risikoreglerne er mere byrdefuld for leverandøren sammenholdt med Orgalime SE 01, idet leverandøren – hvor levering sker på dennes forretningssted – bærer risikoen, indtil salgsgenstanden er lastet på købers transportmiddel.

Uanset ovenstående bemærkes det, at enhver risiko for tab af eller skade på leverancen – som ikke er dækket af ovennævnte – overgår til køberen på tidspunktet for købers overtagelse af leverancen.

Ad 2) Forsinkelse og købers ret til konventionalbod

Forsinkelse

Forsinkelse antages i almindelighed at foreligge, når salgsgenstanden slet ikke leveres, eller ikke leveres til aftalt tid. Uanset om aftaleforholdet er reguleret af Orgalime SE 01 eller Orgalime SI 14, har leverandøren ret til tidsfristforlængelse, såfremt forsinkelsen skyldes 1) en handling eller undladelse fra købers side eller købers øvrige leverandørers side, 2) at leverandøren skal udføre ændringsarbejder som følge af ændret lovgivning, forskrifter eller bestemmelser gældende for leverancen, 3) at leverandøren skal udføre ændringsarbejder efter ønske fra køberen eller 4) en force majeure-begivenhed.

Konventionalbod

I tilfælde af leverandørens forsinkelse er køberen som udgangspunkt berettiget til konventionalbod fra det tidspunkt, hvor overtagelsen skulle have fundet sted. Eftersom reglerne om konventionalbod i Orgalime SI 14 svarer til reglerne om konventionalbod i Orgalime S 2012, henvises der i sin helhed til vores artikel herom.

Den væsentligste forskel mellem Orgalime SE 01 og Orgalime SI 14 består i, at konventionalboden efter Orgalime SI 14 beregnes for hver påbegyndt uges forsinkelse, hvorimod konventionalboden efter Orgalime S 2000 beregnes for hver afsluttet uges forsinkelse. Man skal derfor som leverandør være opmærksom på, at køberen efter Orgalime SI 14 opnår krav på konventionalbod på et tidligere tidspunkt end efter Orgalime SE 01.

Ad 3) Udvidelse af force majeure-begivenheder

Foreligger der en force majeure-begivenhed, og medfører denne begivenhed, at opfyldelsen af en af parternes forpligtelser i henhold til aftalen forhindres eller gøres urimeligt byrdefuld, kan den pågældende part midlertidigt afbryde opfyldelsen af sine forpligtelser indtil det tidspunkt, hvor hindringen ikke længere forekommer. Det er dog en forudsætning for afbrydelsen, at begivenhedens indflydelse på aftalens opfyldelse ikke kunne forudses på tidspunktet for aftalens indgåelse.

Såvel Orgalime SE 01 som Orgalime SI 14 indeholder en opregning af force majeure- begivenheder, hvorefter bl.a. arbejdskonflikter, brand, krig, oprør og embargo anses som værende force majeure. I Orgalime SI 14 er kredsen af eksempler på force majeure-begivenheder imidlertid udvidet til også at omfatte valuta- og eksportrestriktioner, naturkatastrofer, ekstreme naturfænomener, terrorhandlinger oghvad der har været særligt aktuelt i de senere årepidemier.

Har aftalens opfyldelse været hindret i mere end seks måneder, er hver part berettiget til at opsige aftalen ved skriftlig meddelelse til den anden.

Ad 4) Forberedende arbejder og arbejdsforhold

For at sikre leverandørens mulighed for at montere materiellet indeholder både Orgalime SE 01 og Orgalime SI 14 en række vilkår, der pålægger køberen at gennemføre forberedende arbejder og sikre leverandøren passende arbejdsforhold.

Efter såvel Orgalime SE 01 som Orgalime SI 14 skal køberen derfor bl.a. sikre, at forudsætningerne for montering af materiellet er opfyldt, at leverandørens personel kan udføre arbejdet inden for normal arbejdstid og i overensstemmelse med den aftalte tidsplan, og at leverandøren og dennes personel får adgang til det nødvendige udstyr og værktøj samt kost, logi og lagerrum. Med Orgalime SI 2014 er køberens forpligtelser derudover blevet udvidet, således at køberen yderligere tilpligtes at stille nødvendig og rimelig arbejdskraft til rådighed, ligesom køberen skal yde assistance for at sikre, at leverandørens personel opnår de nødvendige visa-, indrejse- og arbejdstilladelser.

Desuden fastlægger Orgalime SI 14 som noget nyt, at leverandøren og køberen skal udnævne hver sin repræsentant, der begge skal være til stede på eller i nærheden af monteringsstedet og have en fuldmagt til at indgå aftaler angående monteringsarbejdet. Formålet hermed er at undgå, at arbejdet forsinkes eller forstyrres ved, at der ikke er en ansvarlig beslutningstager til stede på monteringsstedet.

Montering og overtagelsesprøve

Når monteringen af leverancen er afsluttet, skal der – medmindre parterne aftaler andet – gennemføres en overtagelsesprøve for at afgøre, hvorvidt leverancen er i overensstemmelse med aftalen.

Efter begge regelsæt skal leverandøren skriftligt give køberen meddelelse om, at leverancen er klar til overtagelse samt oplyse datoen for overtagelsesprøvens gennemførelse. Køberen bærer alle omkostninger ved overtagelsesprøven (bortset fra omkostninger der kan henføres til leverandørens personel).

I tilfælde af, at køberen – efter at have modtaget leverandørens meddelelse om overtagelsesprøven – undlader at opfylde sine forpligtelser eller forhindrer overtagelsesprøvens gennemførelse, anses overtagelsesprøven for gennemført.

Hvor overtagelsesprøven viser, at leverancen ikke er i kontraktmæssig stand, skal leverandøren efter begge regelsæt uden ugrundet ophold bringe leverancen i overensstemmelse med kontrakten og herefter som udgangspunkt afholde en ny overtagelsesprøve.

Sælgers afhjælpning af mangler

Som tilfældet er ved Orgalime S-betingelserne, har leverandøren også efter både Orgalime SE 01 og Orgalime SI 14 ret og pligt til at afhjælpe enhver mangel ved leverancen, som skyldes fejl i konstruktion, materiale, fremstilling eller montering.

Hvor leverandørens afhjælpning efter Orgalime SE 01 skal ske hos køber (medmindre leverandøren finder det hensigtsmæssigt, at afhjælpningen foretages hos leverandøren selv), skal afhjælpningen efter Orgalime SI 14 derimod foretages på monteringsstedet (medmindre leverandøren under hensyn til begge parters interesse finder det hensigtsmæssigt, at afhjælpningen sker et andet sted).

Hvor leverandøren skal foretage afhjælpning, og produktet – f.eks. som følge af videresalg – ikke befinder sig hos køberen, skal køberen (efter begge regelsæt) bære de meromkostninger, som leverandøren påføres herved.

Leverandørens ansvar omfatter imidlertid (efter begge regelsæt) alene de mangler, som viser sig inden et år fra overtagelsen. Når køber bliver bekendt med manglen, skal denne uden ugrundet ophold (senest 14 dage efter etårs-fristens udløb) afgive en specifik reklamation til leverandøren. Leverandøren skal ved modtagelsen af reklamationen uden ugrundet ophold påbegynde afhjælpning af manglen for egen regning.

I tilfælde af at leverandøren ikke opfylder afhjælpningspligten uden ugrundet ophold, erhverver køberen efter begge regelsæt – og efter at have givet leverandøren en sidste rimelig frist for opfyldelse – ret til enten 1) at lade manglen afhjælpe hos tredjemand for leverandørens regning, 2) et forholdsmæssigt afslag på max 15 % af den aftalte købesum eller 3) at hæve aftalen, hvis manglen er væsentlig. Ved ophævelse kan køber kræve erstatning for sit tab, dog max 15 % af den aftalte købesum.

Betaling

Såvel Orgalime SE 01 som Orgalime SI 14 indeholder regler om betaling, der alene finder anvendelse i det omfang, parterne ikke ved en særskilt betalingsplan har aftalt andet. Efter både Orgalime SE 01 og Orgalime SI 14 skal der sondres mellem om montering udføres efter regning eller til fast pris.

Medmindre andet er aftalt, skal betalingerne (efter begge regelsæt) erlægges inden for 30 dage fra fakturadato i henhold til følgende:

  1. Når monteringen udføres efter regning: 1/3 af den aftalte pris for materiellet ved aftalens indgåelse, 1/3 når materiellet er meddelt leveringsklart, og den sidste 1/3 når materiellet er ankommet til monteringsstedet.
  2. Når monteringen udføres til fast pris: 30% af kontraktsummen ved aftalens indgåelse, 30% når materiellet er meddelt leveringsklart fra fabrik, 30% når materiellet er ankommet til monteringsstedet, og de resterende 10% ved overtagelsen.

I tilfælde af, at køberen ikke betaler rettidigt, har leverandøren efter Orgalime SE 01 såvel som efter Orgalime SI 14 ret til at opkræve morarenter samt ret til at afbryde opfyldelsen af aftalen indtil betaling sker. Til forskel fra Orgalime SE 01 har leverandøren i medfør af Orgalime SI 14 tillige ret til at kræve kompensation for sine faktiske inddrivelsesomkostninger samt ret til at afbryde opfyldelsen af aftalen, indtil køberen stiller sikkerhed for købesummens betaling.

Har køberen ikke inden tre måneder betalt den forfaldne købesum, har leverandøren efter begge regelsæt ret til at hæve aftalen og kræve erstatning for sit eventuelle tab.

Som køber skal man derudover være opmærksom på, at opregningen af poster, der skal debiteres separat af leverandøren, er udvidet i Orgalime SI 14 sammenlignet med Orgalime SE 01. Efter Orgalime SI 14 er leverandøren således berettiget til at opkræve separat betaling for bl.a. uforudsete omkostninger, som var forårsaget af omstændigheder, som leverandøren ikke var ansvarlig for, samt omkostninger og medgået tid til ekstraarbejder, som leverandøren ikke bærer ansvaret for.

Ejendomsforbehold

Orgalime SE 01 såvel som Orgalime SI 14 indeholder en bestemmelse om, at leverandøren har ejendomsforbehold i det leverede materiel til sikkerhed for betaling af købesummen. Dette gælder dog alene i den udstrækning, at et sådant ejendomsforbehold er gyldigt efter lovgivningen i det land, hvori produktet befinder sig.

Produktansvar

Leverandøren er hverken efter Orgalime SE 01 eller Orgalime SI 14 ansvarlig for tingsskade forvoldt af leverancen, såfremt skaden er indtrådt efter købers overtagelse, og mens det er i købers besiddelse. Tilsvarende er leverandøren heller ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af køberen eller på produkter, hvori køberens produkt indgår.

Reglerne om produktansvar indebærer således, at køber – medmindre leverandøren har handlet groft uagtsomt - skal holde leverandøren skadesløs i den udstrækning, leverandøren pålægges et ansvar over for tredjemand for en indtrådt skade eller et tab, som leverandøren, ikke er ansvarlig for.

Voldgift

Da Orgalime SE 01 og SI 14 tager sigte på at regulere internationale leverancer, indeholder begge regelsæt en voldgiftsklausul, hvorefter alle tvister i anledning af aftalen skal afgøres i henhold til Det Internationale Handelskammers (ICC) regler om voldgift.

Som erhvervsdrivende er dette et væsentligt forhold at være opmærksom på, ligesom det bemærkes, at internationale voldgifter ofte er mere tidskrævende samt gennemsnitligt dyrere end national voldgift.

Vil du vide mere?

Aftaler, standardbetingelser og kontrakter spiller en væsentlig rolle i det danske samfund, da de ikke blot indeholder de nærmere vilkår for udveksling af ydelser erhvervsdrivende i mellem, mellem private og erhvervsdrivende samt private parter indbyrdes, men ofte også regulerer disse. Men hvordan indgås den gode kontrakt, hvad indeholder den, og hvad skal man som erhvervsdrivende eller privatperson være særligt opmærksom på? I vores artikelserie om aftaler får du et overblik over de væsentligste aspekter i processen.

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte vores specialister. De har mange års erfaring med at yde rådgivning på området og er klar til at hjælpe dig.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne