Nyheder

Nyt om fodboldjura: Danske sportsstjerner tilkendes millionerstatning

Ny dom fra Sø- og Handelsretten fastslår, at 23 danske sportsstjerner fik krænket deres imagerettigheder af bettingselskabet, Bet365, som uden tilladelse brugte atleternes navne og fotos i virksomhedens markedsføring.

Mandag den 8. maj blev verdens største bookmaker, Bet365, af Sø-og Handelsretten dømt til at betale en erstatning på samlet set 4,7 millioner kr. til 23 danske sportsstjerner for krænkelse af atleternes ret til eget navn og billede.

Atleterne havde sagsøgt bettingselskabet for - uden tilladelse og over en to-årig periode - at have brugt atleternes ansigter og navne adskillige gange i opslag på de sociale medier Facebook og Twitter.

Sø- og Handelsretten tog i sagen stilling til, om Bet365’s brug af sportsstjernerne skete i markedsføringssammenhæng, eller om den havde karakter af redaktionelt indhold.  Og på den baggrund blev der samtidig vurderet, om atleterne, hvis brugen var uberettiget, havde krav på erstatning, vederlag og godtgørelse.  

Markedsføring eller redaktionelt indhold?

Atleterne har via den i retspraksis udviklet personlighedsret og markedsføringslovens § 3 en eneret til at gøre brug af deres eget navn og billede i kommerciel sammenhæng. Jo mere populær og kendt en person er, desto større er beskyttelseshensynet i forhold til kommerciel udnyttelse af atletens ”image rights”, ligesom det har betydning, hvor intensiv og i hvilken sammenhæng brugen sker.

For eksempel vil en spillers kommercielle værdi formentlig stige ved fast at spille på landsholdet, ligesom det vil have betydning, om brugen sker i forhold til et kontroversielt produkt.

Sportsudøverne er dog ikke beskyttet mod saglig omtale eller brug af deres navn eller billede, når dette ikke sker i markedsføringssammenhæng. Atleterne og andre kendte personer må således tåle, at deres ”person” indgår i redaktionelt indhold i for eksempel nyheder eller anden virkelighedssammenhæng, så længe udnyttelsen ikke sker kommercielt, og hvor formålet med brugen har et andet og sagligt formål.

Bet365 havde brugt foto af atleterne ledsaget af tekstoplysninger om for eksempel antal spillede kampe, og at der kunne opnås en startbonus for nye kunder. Billederne fremstod ret oplagt som blikfang sammen med Bet365’s logo.

Sø- og Handelsretten kom frem til, at opslagene på de sociale medier var sket som led i markedsføring af Bet365’s virksomhed, og at brugen derfor var uberettiget.

Bet365 havde i den sammenhæng forsøgt at gøre gældende, at formålet med Bet365’s sociale medier er at skabe et forum for deres kunder, hvor der kan diskuteres sportsnyheder. Dette blev dog ikke tillagt væsentlig betydning, da Bet365 primære formål er at drive virksomhed med sports-betting.

Betaling af vederlag, erstatning og godtgørelse

Da der forelå en krænkelse af atleternes rettigheder, havde de i henhold til markedsføringslovens § 24 krav på vederlag, erstatning og godtgørelse. Typisk tilkendes dette som et samlet beløb.

Ved fastsættelse af beløbets størrelse lagde retten vægt på:

  1. hvad atleterne kunne have krævet i betaling, hvis der forud var indgået en gyldig aftale,
  2. omfanget (de mange opslag) og varigheden (over to år) af de forsætlige krænkelser, og
  3. at atleterne er i eliteklassen med betydelig reklameværdi.

Retten fastsatte beløbet ud fra det, som atleterne havde påstået var kr. 50.000 pr. opslag.

I forholdet til omfanget har det haft betydning, at brugen er sket online og derfor er nået ud til mange brugere.

Det fremgår ikke direkte af dommen, om det havde betydning, at atleterne led ”imagetab” ved at blive brugt som reklamesøjle for et betting-selskab, som i nogles øjne har negative associationer til ludomani. Det kan dog ikke udelukkes, at dette var en skærpende omstændighed, nu hvor atleterne endte med at få fuldt medhold i deres påstand.

Lignende sager

Tilbage i 2017 traf Sø-og Handelsretten afgørelse i en lignende sag mellem en række håndboldspillere og bettingselskabet Bet25 (SH2017.V-9-16). Sagen vedrørte krænkelsen af atleternes ret til eget billede, hvor bettingselskabet uberettiget havde anvendt spillernes navne og billeder på opslag på de sociale medier Facebook og Twitter.

Retten fastsatte dengang skønsmæssigt erstatningen for krænkelserne til 50.000 kr. pr. billede. Erstatningen blev i sagen altså ikke fastsat ud fra kr. 50.000 pr. opslag. Det ansås derudover - i modsætning til Bet365-sagen - som en formildende omstændighed, at der var sket begrænset eksponering i forholdsvis kort tid, ligesom Bet25 kun havde få følgere på sociale medier – modsat Bet365.  

Derudover har Sø- og Handelsretten for nyligt afgjort en anden sag mellem Dansk Boldspils-Union (DBU) og Power. Her blev udgangen på sagen, at Power ikke havde krænket fodboldlandsholdets image rights. Du kan læse mere om sagen her.

DAHL bemærker

Selvom virksomheders profiler og fora på sociale medier kan have andre formål end rent kommercielle, er det endnu en gang fastslået, at der skal noget til for, at budskaber, der formidles via sociale medier, ikke sker som led i virksomhedens markedsføring.


Sø- og Handelsretten bemærkede i den sammenhæng, at der ikke er grundlag for at behandle opslag på Twitter og Facebook forskelligt.

Virksomheder skal derfor være yderst opmærksomme på at indhente tilladelser fra kendte personer, hvis virksomheden ønsker at anvende navne, fotos og tilhørende image i reklamer og generelt på sociale medier.

I forhold til de beløb, som atleterne blev tilkendt, er der nu afsagt en dom, som i videre omfang end hidtil reflekterer markedsnormen for brug af kendte personers image rights. Retstilstanden bør være sådan, at det ikke kan betale sig at krænke andres rettigheder.

Kontakt

DAHL bistår både professionelle sportsudøvere, klubber og virksomheder i forbindelse med indgåelse af aftaler om brug af kommercielle rettigheder. Ønsker du at vide mere, kan du kontakte en af vores specialister.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne