Nyheder

Hvor er ”ledelsens sæde”?

Udenlandske selskaber kan blive fuldt skattepligtige i Danmark, hvis ledelsen af det pågældende selskab opholder sig i Danmark. Vi har samlet de vigtigste nuancer i selskabsskatteloven, som afgør, hvordan selskabets skattepligt vurderes.

Et selskab kan blive skattepligtig til Danmark, når det opfylder kriterierne i SEL § 1, stk. 1, nr. 1-6. SEL § 1, stk. 1, nr. 1 angiver, at aktie- og anpartsselskaber, der er indregistreret i Danmark, også er fuldt skattepligtige til Danmark. I SEL § 1, stk. 6, er det imidlertid anført, at de øvrige retssubjekter nævnt i SEL § 1, stk. 1, nr. 2-6 kan være skattepligtige til Danmark, hvis de enten er registreret i Danmark, eller ledelsens sæde er i Danmark. Udenlandske selskaber, f.eks. et svensk aktiebolag, et tysk GmbH eller lignende, kan altså blive fuldt skattepligtige til Danmark, hvis ledelsens sæde er hjemmehørende i Danmark.

 Når man skal vurdere, om ledelsens sæde er i Danmark eller et andet sted, følger det af retningslinjerne, at det er der, hvor den reelle og daglige ledelse er. I danske selskaber er der ofte en tostrenget ledelsesstruktur opdelt i direktion og bestyrelse. Bestyrelsen har det strategiske ansvar og ansætter direktøren, mens direktøren har det daglige ansvar. Holder man kriteriet ”ledelsens sæde” op mod ”den danske model”, vil en direktør være den, der træffer de daglige beslutninger og vil dermed kunne konstituere skattepligt til Danmark. Der er imidlertid mange forskellige selskabstyper rundt omkring i verden med mange forskellige ledelsesstrukturer. Den skatteretlige ramme er derfor formuleret sådan, at man anlægger en realitetsvurdering af hvem, der træffer de daglige beslutninger.

 I den praksis, der foreligger, kan man se, at man ret nuanceret gennemgår, hvad det er for en virksomhedstype, der er tale om, hvilken type beslutninger der er dagligdagsbeslutninger, hvem der træffer disse beslutninger, og hvorfra denne person kommer fra.

 At ledelsens sæde skal være hjemmehørende i Danmark, for at et udenlandsk selskab vil få skattepligt til Danmark, medfører i bogstaveligste forstand, at de fysiske personer, der udgør den daglige ledelse, også har bopæl i Danmark og opholder sig fysisk der. Personer, der bor uden for Danmark og typisk ikke er fuldt skattepligtige til Danmark, vil ikke kunne konstituere ledelsens sæde i Danmark.

Panama-sagen som konkret eksempel

Der foreligger navnlig en ret omfattende administrativ praksis om emnet. En af de sidste afgørelser er Panama-sagerne. I Panama-sagerne er der tale om selskaber etableret i Panama med en formel ledelse siddende der. Typisk har der været en bestyrelse i Panama. Det specielle ved sagerne er, at de bestyrelsesmedlemmer, der er i et Panama-selskab, ofte er bestyrelsesmedlemmer i rigtig mange selskaber, ofte flere tusinde. I den konkrete sag, der er offentliggjort som SKM 2022.127 LSR, havde man over en niårig periode afholdt fem formelle bestyrelsesmøder i det pågældende selskab, hvilket ikke kan betegnes som mange bestyrelsesmøder. To af møderne blev endda afholdt samme dag. Baggrunden for det relativt beskedne antal hænger bl.a. sammen med, at selskaber i Panama ikke skal aflægge regnskaber, der skal godkendes.

 Der var heller ikke ansat nogen direktør, der skulle træffe de daglige beslutninger i selskabet. Bestyrelsen havde givet enekapitalejeren en fuldmagt til at handle i selskabets interesser i enhver henseende. Landsskatteretten fandt, at denne fuldmagt var blevet udnyttet til at vælge bank, til at lave transaktioner med banken og til at lukke bankengagementer ned. Da den pågældende person endvidere var bosiddende i Danmark, fik det den konsekvens, at selskabets skattepligt blev løftet til Danmark.

 Afgørelsen viser, at selv om der er en formel og eneste ledelse i et andet land, kan den reelle daglige ledelse godt være et andet sted, her konkret Danmark, også selv om der er tale om ret beskedne beslutninger.

 Konsekvenserne af, at det udenlandske selskab bliver skattepligtig til Danmark, beror på, hvilke aktiviteter selskabet har. Har selskabet fast driftssted eller fast ejendom i udlandet, vil disse aktiviteter ikke blive skattepligtige til Danmark, jf. territorialbeskatningsprincippet i SEL § 8, stk. 2. Alle andre aktiviteter, herunder f.eks. investeringer i værdipapirer m.v. vil derimod blive omfattet af en dansk skattepligt. Det er derfor vigtigt at holde sig for øje, hvor den reelle daglige ledelse er i udenlandske selskaber, hvis man vil undgå at blive fanget af dansk skattepligt for så vidt angår selskabet.

Kontakt DAHL

Har du spørgsmål til ovenstående eller en anden selskabsretlig problemstilling, er du altid velkommen til at kontakte vores specialister.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne