Nyheder

Ny dom: Parodier og satire med andres værker er fortsat lovligt i Danmark

Pressens udvidede ytringsfrihed kan desuden danne grundlag for legitim anvendelse af ophavsretlige beskyttede værker. Det fastslår ny dom fra Højesteret.

Berlingske bragte i maj 2019 en tegning, der forestillede Den Lille Havfrue med et zombie-lignende ansigt. Tegningen var påtrykt titlen ”Ondskaben i Danmark”. Under tegningen var der henvist til en artikel i avisen om debatkulturen i forbindelse med den aktuelle valgkamp i 2019.

Derudover bragte Berlingske i april 2020 en artikel, hvori der indgik et billede af Den Lille Havfrue iført mundbind. Artiklen omtalte et forskningsprojekt om sammenhængen mellem frygten for coronasmitte og politisk observans.

Berlingskes brug faldt dog arvingerne til ophavsmanden til den Lille Havfrue, billedhuggeren Edvard Eriksen, for brystet. Derfor anlagde de sag mod Berlingske Tidende for ophavsretskrænkelse.

Arvingerne vandt - til nogens overraskelse - sagen i både By- og Landsretten.

Onsdag den 17. maj afsagde Højesteret dom i sagen og frifandt Berlingskes ansvarshavende redaktør, Tom Jensen, for at have kræn­ket Edvard Eriksens arvingers ophavsret til den velkendte skulptur.

Højesterets afgørelse har været længe ventet, da en stor del af danske satiretegninger ville blive gjort til gens­tand for søgsmål, hvis ikke Højesteret klarlagde grænserne for netop dette i lyset af By- og Landsretternes afgørelser. Dermed er den­ne sag af afgørende betydning for dansk ophavsret.

Højesteret tog i sagen stilling til, om Berlingskes brug af Havfruen i form af satiretegningen og fotografiet udgjorde en krænkelse af ophavsretten til værket, Den Lille Havfrue.

I den sammenhæng fast­slog Højesteret også, at der i Danmark gælder et parodiprincip. Et princip, der skal fortolkes i overensstemmelse med EU-retten, samt at ytringsfriheden har betydning i forhold til fotografisk gengivelse i redaktionel kontekst.

Hvornår er noget en parodi?

Da parodiprincippet også gælder på et EU-retligt niveau, hentede Højesteret hjælp fra en tidligere afgørelse fra EU-domstolen.

EU-domstolen fastlagde her, at kendetegnet ved en parodi er, at den skal vække en forestilling om et eksisterende værk. Dog skal det også have synlige forskelle, mens det skal være udtryk for humor eller latterliggørelse. Det er ikke en betingelse, at en parodi - ud over at have synlige forskelle fra det originale værk - skal have en selv­stæn­dig original karakter. Dog må der ikke være rimelig tvivl om, at parodien ikke stammer fra ejeren af det oprindelige værk.

En parodi opfylder et andet formål end det originale værk, lad det være humor, latterliggørelse eller sam­funds­krit­ik.

Det danske parodiprincip

Arvingerne påstod i sagen, at der ikke gælder et parodiprincip i dansk ophavsret. Dette blev dog tilsidesat af Højes­ter­et.

Højesteret fastslår, at efter parodiprincippet gælder det, at det er tilladt for pressen at bringe satiriske og parod­ierende efterligninger af originale værker. Det er en gammel dansk og fællesnordisk tradition, at der gæl­der et parodiprincip inden for ophavsretten. Dette er både forudsat i ophavsretslovens forarbejder og i den jur­id­iske litteratur. Retten til at lave parodier er tæt forbundet med ytringsfriheden. Derfor er det i nogle tilfælde også tilladt at lave meget nærgående parodier.

Højesteret angiver dermed, at parodiprincippet gælder for alle dele af ophavsretten. Både på dansk og europæisk plan.

Var Berlingskes tegning en parodi?

I forhold til den konkrete tegning fremhæver Højesteret, at godt nok er Havfruens kropsform og placering stort set identisk med den originale skulptur. Dog har tegningen Havfruen et zombie-ansigt, langt pjusket hår og et iturevet dannebrog i venstre hånd, samt en anden baggrund. Alt sam­men noget vi ikke kender fra Den Lille Havfrue på Langelinie i København.

Det fremgår tydeligt, at der er tale om en karikeret udgave af Havfruen som nationalt symbol, og ikke Den Lille Hav­frue som en skulptur. Derved fremstår tegningen som en karikatur, der med sine forskellige elementer har et formål, der er helt fremmed for det originale værk.

Højesteret fastslår derfor, at en sådan karikatur falder ind under parodibegrebet. Ifølge Højesteret udgør Ber­lingskes tegning selv et originalt værk, som er bes­kyttet af ophavsretten. Dermed kan arvingernes ophavsret ikke her være krænket ved Berlingskes brug af tegningen.

Afvejningen mellem ophavsretten og ytringsfriheden

Parodiprincippet hviler på en afvejning mellem hensynet til ophavsmændenes rettigheder og hensynet til yt­rings­friheden.

Det betyder også, at der selv i tilfælde hvor pressen anvender et ophavsretligt beskyttet værk - uden at der er tale om en parodi - skal foretages en konkret afvejning af hensynet til pres­sens ytringsfrihed og arvingernes ophavsret. I sådanne tilfælde skal der tages hensyn til, om ytringen har sam­fundsmæssig relevans, og i hvilket omfang den bidrager til den offentlige debat.

Det har derfor betydning, at selv hvor der ikke er tale om en parodi, kan det være tilladt i et vist omfang at bringe en gen­givelse af et værk.

Fotografiet som en ytring

Fotografiet, som blev bragt i april 2020, var en gengivelse af Den Lille Havfrue - men med et mundbind på. Berlingske påstod dog, at fotografiet ikke var en parodi. Derimod gjorde Berlingske gældende, at brugen af fotografiet var en ytring beskyttet af ytringsfriheden.

Arvingerne lagde i deres argumentation vægt på, at Den Lille Havfrue måtte nyde særlig beskyttelse som et nationalt ikon.

Højesteret udtaler, at der i afvejningen mellem hensynet til arvingernes ophavsret og Berlingskes ytringsfrihed, skal lægges særlig vægt på Havfruens symbolværdi. Derudover skal pressens udvidede ytringsfrihed holdes for øje. Fotografiet blev bragt i en artikel om, at en overvægt af folk, der frygtede corona, også ved sidste valg havde stemt på Dansk Folkeparti. Fotografiet indgik derfor i en debatskabende dækning af et sam­fundsmæssigt emne.

På den baggrund finder Højesteret, at dét at bringe fotografiet som et dansk nationalsymbol, og ikke som skulpturen i sig selv, her er beskyttet under ytringsfriheden. Derfor er der ikke er sket en ophavsretlig krænkelse.

Det markedsføringsretlige perspektiv

Selvom en parodi er lovlig og ikke strider imod ophavsretsloven, skal den konkrete anvendelse ske i overensstemmelse med markedsføringsloven. Det betyder bl.a., at parodien ikke må gøre brug af originalværket i kommerciel sammenhæng. Herover for står brug i redaktionel og saglig sammenhæng.

Grænsen kan være flydende. Brug i nyhedsformidling som redaktionelt stof og som indhold i kultursammenhæng anses dog i almindelighed for ikke-kommerciel brug. Modsat vil brug i reklame eller anden sammenhæng, hvor markedsføring og salg er det overordnede formål, ikke være lovligt. Højesteret fandt ikke, at markedsføringsloven fandt anvendelse i sagen.

Hvad kan man så tage med fra sagen?

Højesteret fastslår grænserne i den konkrete sag for ophavsrettens afgrænsning. Dermed kan det nu med sikkerhed konstateres, at der fortsat gælder et parodi­princip i Danmark, og at landets satiretegnere ikke længere i samme grad - som efter By- og Landsrettens afgørelse – skal være bekymrede for at blive sagsøgt.

På den anden side betyder det også, at indehavere af ophavsretlige rettigheder må acceptere, at deres værker i en vis udstrækning bliver brugt i satirisk regi. Også af andre end dem selv.

Derudover er det vigtigt at notere sig, at pressens udvidede ytringsfrihed giver dem visse beføjelser til at anvende ophavsretligt beskyttede værker. Især hvor de indgår i en samfundsmæssig debat.

Har du spørgsmål til ovenstående, er du altid velkommen til at kontakte en af vores specialister på området.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne