Nyheder

DILEMMA: Regnskabsmæssige hensættelser - overvejelser og dilemmaer i bestyrelsen

Beslutningen om at foretage regnskabsmæssige hensættelser afhænger af flere faktorer. I denne udgave af vores DILEMMA-serie sætter vi fokus på de overvejelser og dilemmaer, der opstår, når bestyrelser skal afgøre, om der skal foretages en hensættelse.

Hensættelser er økonomiske reserver, der etableres for at imødegå tab som følge af retlige eller faktiske forpligtelser, hvor det er sandsynligt, at indfrielsen vil føre til et træk på virksomhedens økonomiske ressourcer, og hvor forpligtelsen kan opgøres pålideligt.

Bestyrelsen har ansvaret for at sikre, at regnskaberne ud fra et væsentlighedskriterium er retvisende, og bestyrelsen kan i den forbindelse sammen med den daglige ledelse stå med en række overvejelser, når det skal afgøres, om der skal foretages en konkret hensættelse.

Faktorer ved afgørelsen af, om der skal hensættes

Beslutningen om at foretage regnskabsmæssige hensættelser afhænger af flere faktorer. Bestyrelsen skal overordnet vurdere, om der foreligger en forpligtelse, og om det er sandsynligt, at virksomheden skal honorere denne forpligtelse økonomisk. Endeligt må bestyrelsen forholde sig til, om tabet er målbart. Kun hvis disse forhold kan bekræftes, kan og skal der foretages en hensættelse.

Situationerne kan være mangeartede og er ofte ikke sammenlignelige. Det kan være truende eller verserende retssager, garantiforpligtelser, miljømæssige forpligtelser mv. Der er således tale om tab og forpligtelser, som endnu ikke er konkretiseret på en sådan måde, at de direkte kan udgiftsføres.

Bestyrelsen kan i sit arbejde læne sig op ad årsregnskabsloven, ligesom den kan søge hjælp og vejledning i almindeligt anerkendte regnskabsprincipper, som fx International Financial Reporting Standards (IFRS). Bestyrelsen skal også efter bedste skøn helt konkret vurdere det beløb, hvormed hensættelsen eventuelt skal foretages. I praksis vil det ofte ske i samarbejde med den daglige ledelse og selskabets revisor.

Fra tid til anden møder man det synspunkt, at en hensættelse til imødegåelse af et potentielt krav, vil kunne betragtes som et svaghedstegn set udefra. Det gælder navnlig i virksomheder, hvor en hensættelse kan forekomme meget tydelig, fordi der ikke i tidligere regnskaber er foretaget hensættelser eller kun er foretaget hensættelser i et relativt set begrænset omfang.

Bestyrelsen skal imidlertid holde sig for øje, at regnskabet aflægges med henblik på at give virksomhedens omverden et retvisende billede af virksomhedens status og resultatskabelse. Giver regnskabet ikke det, kan ledelsen ifalde ansvar. I den forbindelse vil det ikke være relevant, hvorvidt bestyrelsen har udeladt en hensættelse med argumenter som anført ovenfor.

Usikre indtægter

På møntens modsatte side kan der opstå tilsvarende dilemmaer, når ledelsen skal afgøre, hvorvidt der kan ske indtægtsførelse af indtægter, som er behæftet med usikkerhed. Det kan fx være i situationer, hvor selskabet selv har rejst erstatningskrav eller lignende mod tredjemand.

Her skal bestyrelsen udvise særlig forsigtighed, og det er ifølge årsregnskabsloven ikke tilstrækkeligt, at der blot foreligger ”sandsynlighed”. Således foreskrives det, at der først kan ske indregning, hvis det er overvejende sandsynligt, at en økonomisk fordel vil tilflyde virksomheden. Dertil kommer, at det også her er en forudsætning, at beløbet kan måles pålideligt. Hvis der er usikkerhed omkring resultatet af fx en retssag eller et bestridt krav, bør bestyrelsen derfor undlade at indtægtsføre. Netop i forbindelse med retlige tvister, viser al erfaring, at selv retssager, som man føler sig relativt sikre på, kan ændre sig markant undervejs i forløbet.

Opsummering

Beslutninger om regnskabsmæssige hensættelser er en væsentlig del af regnskabsaflæggelsen. Bestyrelsen skal nøje overveje, om der er tale om egentlige forpligtelser, som sandsynligvis vil føre til betaling, og om der er et rimeligt grundlag for at foretage måling. Samtidig skal bestyrelsen i sagens natur have for øje, at regnskabet aflægges med henblik på at sikre omverdenen et retvisende billede af selskabets status og resultatskabelse.

Ved klogt at navigere i de dilemmaer, som naturligt opstår i denne forbindelse, kan bestyrelsen bidrage til at skabe gennemsigtighed og ansvarlighed i virksomhedens regnskabspraksis.

DAHL BoardExcellence® – nyttig viden om bestyrelsesarbejde

Denne artikel er en del af vores DILEMMA-serie, som belyser nogle af de problemstillinger, der kan opstå i et ellers velfungerende samarbejde mellem bestyrelse og direktion. Ordet ”dilemma” stammer fra græsk og udtrykker den situation, at en person skal træffe et valg, typisk mellem to eller flere lige gode eller lige ringe muligheder. Dilemma løses som oftest gennem ledelse. Det juridiske regelsæt er ofte ude af stand til at anvise en vej i løsningen af de konflikter, der udspringer heraf.

Har du konkrete spørgsmål til dilemmaet, som vi har behandlet i denne artikel eller generelle spørgsmål omhandlende bestyrelsesarbejde, er du altid velkommen til at kontakte en af vores eksperter.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne