Nyheder

Opspareret overskud i virksomhedsskatteordningen ved fraflytning fra Danmark

Hvilke skattemæssige konsekvenser har fraflytning fra Danmark for dig, der driver virksomhed og har et opsparet overskud i virksomhedsskatteordningen? Det gør vi dig klogere på her.

Fraflytning fra Danmark

Når en fysisk person, der driver virksomhed i Danmark og anvender virksomhedsskatteordningen, fraflytter Danmark, opstår spørgsmålet, om den fysiske person fortsat kan benytte virksomhedsskatteordningen, og herunder om det opsparede overskud i virksomhedsskatteordningen går til beskatningen i forbindelse med fraflytningen.

Anvendelsen af virksomhedsskatteordningen er forbeholdt personer, der er fuldt skattepligtige til Danmark, jf. KSL § 1, eller begrænset skattepligtige til Danmark med virksomhed med fast driftssted i landet, jf. KSL § 2, stk. 1, nr. 4.

Når en fysisk person fraflytter Danmark, afbrydes den fulde skattepligt, hvis bopælen i Danmark opgives. Denne vurdering foretages konkret, og der lægges vægt på, om den fysiske person fortsat har rådighed over en helårsbolig.

Såfremt den fulde skattepligt ophører, hvilket oftest ønskes i forbindelse med fraflytning, kan personen alene anvende virksomhedsordningen, hvis personen efter fraflytningen driver virksomhed i Danmark med fast driftssted her i landet. Hvis dette ikke er tilfældet, går det opsparede overskud til beskatning, jf. VSL § 15 C, stk. 1.

Vi giver dig nedenfor indsigt i, hvornår der drives virksomhed med fast driftssted i Danmark med særligt fokus på personer, der driver virksomhed med udlejning af fast ejendom i Danmark. Herefter behandler vi muligheden for henstand med betaling af skatten af det opsparede overskud.

Begrænset skattepligt med ”fast driftssted” i Danmark

Der foreligger ifølge KSL § 2, stk. 1, nr. 4 et ”fast driftssted”, når en person udøver erhverv gennem et fast forretningssted. Forretningsstedet udgør dog ikke et fast driftssted, hvis aktiviteten udelukkende sker med henblik på at udøve virksomhed af forbedrende eller hjælpende karakter.

Som fortolkningsbidrag til KSL § 2, stk. 1, nr. 4 om fast driftssted anvendes OECD’s Modeloverenskomst fra 2017. Her defineres begrebet som et ”fast driftssted, gennem hvilket et foretagendes virksomhed helt eller delvist udøves”.

Et fællestræk for ”fast driftssted” er, at der er tale om en arbejdsplads, hvor personalet dagligt møder ind og udfører arbejdet, hvorfor man må kunne sige, at udøvelsen af virksomheden sker på forretningsstedet. Det kan f.eks. være filialer, kontorer, fabrikker og værksteder.

Ifølge OECD’s modeloverenskomst stilles der dog ikke krav om, at virksomhedsaktiviteten udøves af virksomhedens egne medarbejdere. Aktiviteten kan derfor uddelegeres til underleverandører, f.eks. en ejendomsadministrator, rengøringspersonale mv. Vurderingen af fast driftssted skal da ske efter OECD’s modeloverenskomst art. 5, stk. 5 og stk. 6, også kaldet ”agentreglen”.

Herunder gennemgår vi dansk praksis for, hvornår virksomhed med udlejning af fast ejendom kan udgøre fast driftssted.

Virksomhed med udlejning af fast ejendom – fast driftssted?

Fast ejendom er selvstændigt begrænset skattepligtig til Danmark iht. KSL § 2, stk. 1, nr. 5, og det blev i TfS 1996.24 og SKM 2011.374.LSR fastslået, at fast ejendoms placering i Danmark ikke i sig selv udgør et fast driftssted.

Spørgsmålet er derfor, hvornår aktiviteten med udlejning af fast ejendom i sig selv har et omfang, der kan begrunde, at aktiviteten udgør et fast driftssted.

SKM 2015.121.SR: Udlejning af kontorbygning

Skatterådet har ved et bindende svar af 16. december 2014, offentliggjort som SKM 2015.121.SR, taget stilling til, hvorvidt udlejningen af kontorbygninger i et ca. 600 kvm kontorfællesskab udgjorde et fast driftssted. Om udlejningsaktiviteten var det bl.a. oplyst, at der kun var én person ansat, og at den ugentlige arbejdstid udgjorde 8 timer. Herudover foregik fremvisning af kontorlokalerne igennem lejerne. Skatterådet kom frem til, at udlejningen af kontorfællesskabet ikke udgjorde et fast driftssted, idet den ansatte persons beskrevne opgaver ikke begrundede eksistensen af et fast driftssted.

SKM 2021.669.SR: Korttidsudlejning af to husbåde

Skatterådet har ved et bindende svar af 23. november 2021, offentliggjort som SKM 2021.669.SR, taget stilling til, hvorvidt udlejningen af to husbåde i Danmark udgjorde et fast driftssted. Der var i den konkrete sag tale om en tysk virksomhed, hvis hovedformål var at sælge og udleje husbåde i Tyskland. Virksomheden havde ikke ansatte i Danmark, hvorfor rengøring af husbådene og øvrige opgaver blev varetaget af en underleverandør i Danmark. Skatterådet kom i den konkrete sag frem til, at aktiviteten udgjorde et fast driftssted.

Utrykt bindende svar: Udlejning af to faste ejendomme

Skattestyrelsen har i et nyt og utrykt bindende svar taget stilling til, om en virksomhed med udlejning af to ejendomme kan anses for at være en virksomhed med fast driftssted i Danmark. Skatteyderen havde med et administrationsselskab aftalt, at administrationsselskabet skulle håndtere administrationen af udlejningen.

Skattestyrelsen kom frem til, at udlejningsvirksomheden ikke kunne anses for at være drevet gennem fast driftssted i Danmark med følgende begrundelse:

  • At et administrationsselskab skal anses som en uafhængig agent, når der blot er tale om en standardkontakt, og administrationsselskabet ikke er underlagt specifik kontrol med hensyn til måden, hvorpå arbejdet udføres.
  • At der er større aktivitet ved korttidsudlejning af husbåde med dertilhørende skiftende lejere, end ved langtidsudlejning af to ejendomme.
  • At husbåde ikke er det samme som fast ejendom.

Sammenfatning

På baggrund af den foreliggende praksis synes der at være en tilbageholdenhed for at acceptere, at en udlejningsvirksomhed kan udgøre et fast driftssted.

Det er dog vores vurdering, at udlejning af fast ejendom kan udgøre et fast driftssted, f.eks. hvis udlejningsvirksomheden er af en vis størrelse og med en vis aktivitet.

Henstand med betaling af skatten

Opfylder du ikke betingelserne i VSL § 15 C, stk. 1, 2. pkt., fordi du enten ikke er fuldt eller begrænset skattepligtigt til Danmark af din virksomhed, kan du ikke anvende virksomhedsskatteordningen, og dermed skal et eventuelt opsparet overskud beskattes ved fraflytningen.

Du har mulighed for at søge om henstand og derved udskyde betalingen af skatten af det opsparede overskud, hvis du flytter til et EU/EØS-medlemsland, herunder i henhold til en dobbeltbeskatningsoverenskomst. Godkendelse af henstand er betinget af, at du rettidigt indgiver et oplysningsskema til told- og skatteforvaltningen og meddeler, at du ønsker at søge henstand.

Ved henstand etableres en henstandssaldo. Henstandsbeløbet udgøres af den beregnede skat af indestående på konto for opsparet overskud med tillæg af den hertil svarende virksomhedsskat.

Henstandsbeløbet skal afdrages i takt med de faktiske hævninger fra virksomheden, idet de faktiske hævninger og skatteværdien heraf opgøres efter reglerne for begrænset skattepligt med fast driftssted i Danmark, der anvender virksomhedsordningen. Afdraget skal dog årligt minimum ske med 1/7 af det henstandsbeløb, der udgjorde saldoen ved henstandssaldoens etablering.

Flytter du til et land, der ikke er medlem af EU/EØS, forfalder det resterende beløb på henstandssaldoen til betaling.

Kontakt DAHL

Har du spørgsmål til fraflytning, virksomhedsskatteordningen eller andre skatteretlige problemstillinger, er du velkommen til at kontakte en af vores skatteeksperter. Vi kan hjælpe dig med en vurdering af, hvorvidt du ved fraflytning vil blive skattepligtig af et eventuelt opsparet overskud, samt om der er behov for nærmere afklaring ved at anmode om et bindende svar. Herudover yder vi generel rådgivning om skattepligten her i landet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne