Nyheder

SpotOn: Hvornår kan et køretøj, der har forårsaget en ulykke, betegnes som ”ukendt”?

I SpotOn sætter vores processpecialister fokus på en ny sag fra Højesteret. Denne gang handler det om skadelidtes krav om erstatning i de tilfælde, hvor et færdselsuheld er forårsaget af et ukendt køretøj.

Bekendtgørelse om ansvarsforsikring for motorkøretøjer § 22, stk. 2

Efter reglerne i færdselsloven er udgangspunktet, at en fører er ansvarlig for sit motordrevne køretøj og skal erstatte enhver skade, som køretøjet forvolder ved færdselsuheld.

Det er derfor bestemt ved lov, at enhver bilejer skal tegne ansvarsforsikring på sin bil. For at skadelidte skal kunne opnå dækning fra skadevolders ansvarsforsikring, er det en forudsætning, at skadelidte ved, hvem skadevolderen er og/eller i det mindste kan identificere køretøjet.

Bliver man derimod påkørt af et ukendt køretøj, hvor føreren og dennes forsikringsselskab er ukendt, dækkes et eventuelt erstatningskrav af Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring (DFIM).

DFIM dækker dog kun erstatningskrav, såfremt det kan bevises, at skadelidtes skader er påført af et motorkøretøj, og at dette er ukendt.

Hvornår er der tale om et ”ukendt” motorkøretøj?

Højesteret har afsagt dom den 13. april 2023, hvor en skolelærer blev påkørt i en højresvingsulykke. Spørgsmålet for Højesteret var, om motorkøretøjet, der havde påkørt skolelæreren, kunne siges at være ”ukendt” i bekendtgørelsen om ansvarsforsikring for motorkøretøjer § 22, stk. 2’s forstand.

Ulykken indtraf om morgenen, mens skolelæreren var på vej på arbejde på sin cykel. Idet skolelæreren cyklede over et lyskryds, blev han påkørt af en bil, der skulle svinge til højre. Føreren af bilen tilbød skolelæreren sit telefonnummer i tilfælde af, at han var kommet til skade. Skolelæreren, der gerne ville væk fra ulykkesstedet, valgte imidlertid ikke at tage imod førerens kontaktoplysninger.

Det viste sig efterfølgende, at skolelæreren havde pådraget sig betydelige skader i form af hoved- og vridtraumer.

Da skolelæreren blev klar over omfanget af sine skader, henvendte han sig til DFIM. DFIM afviste imidlertid at være erstatningspligtig, idet DFIM mente, at skolelæreren var ”sikker på, hvem der havde påkørt ham”, hvorfor køretøjet ikke kunne anses for at være ukendt.

Skolelæreren anlagde efterfølgende sag mod DFIM med påstand om, at DFIM var erstatningsansvarlig for den færdselsulykke, som han havde været udsat for.

Skolelæreren fik i byretten medhold i sit krav mod DFIM. Landsretten stadfæstede byrettens dom. Dog mente én af de tre dommere, at skolelæreren ikke var blevet påkørt af et ukendt køretøj.

Højesteret fastslog indledningsvist, at i de tilfælde hvor skadelidte har haft mulighed for at få oplysninger om føreren og det skadevoldende køretøj, men ikke har fået dem, må det bero på en samlet vurdering af de konkrete omstændigheder, hvorvidt køretøjet kan anses for ”ukendt” og dermed er omfattet af bekendtgørelsen om ansvarsforsikring for motorkøretøjers § 22, stk. 2.

Endvidere forklarede Højesteret, at selvom udgangspunktet må være, at den skadelidte skal sikre sig oplysninger om det skadevoldende køretøj, vil det i situationen ofte være forståeligt, hvis dette ikke sker.

Herefter kom Højesteret frem til, at køretøjet var ukendt ud fra en samlet vurdering. Højesteret fandt ud fra de konkrete omstændigheder, at det var forståeligt, at skolelæreren i situationen ikke havde sikret sig oplysninger om føreren eller bilen. I vurderingen blev det lagt til grund, at der ikke ved påkørslen opstod nogle akutte skader, som gav anledning til, at skolelæreren skulle have sørget for at få kontaktoplysninger på føreren.

Med afgørelsen har Højesteret fastlagt, at bekendtgørelsen om ansvarsforsikring for motorkøretøjers § 22, stk. 2, ikke kun skal anvendes i færdselsulykkessituationer, hvor gerningsmanden reelt er ukendt (flugtbilist). Der skal i stedet foretages en konkret vurdering af, hvordan ulykkessituationen foregik, de umiddelbare skader på ulykkestidspunktet, herunder om disse har givet anledning til at indhente kontaktoplysninger på skadevolderen, samt skadelidtes subjektive forhold i situationen.

Østre Landsret kom frem til det modsatte resultat i en dom fra 23. januar 1959. Her fandt Landsretten, at skadelidte ikke var berettiget til erstatning fra DFIM, idet hun havde udvist egen skyld ved ikke at anskaffe førerens kontaktoplysninger i forbindelse med ulykkessituationen. Skadelidte havde i situationen brækket benet ved påkørslen og blev hjulpet hjem af skadevolderen, som bestred, at han var skyld i ulykken. Østre Landsret mente, at det måtte lægges skadelidte til last, at førerens eller køretøjets identitet ikke var blevet oplyst.

SpotOn - Din vej til aktuel indsigt i udvalgte afgørelser fra Landsretterne og Højesteret

Som læser af DAHLs nyhedsserie ”SpotOn” får du indsigt i de nyeste proces- og erstatningsretlige afgørelser fra Østre Landsret, Vestre Landsret og Højesteret. Vores processpecialister har nøje udvalgt afgørelserne, som de med udgangspunkt i et kort sammendrag perspektiverer til konkrete råd, pointer og anbefalinger, som du skal være opmærksom på.

SpotOn udkommer løbende – formatet er kort og med øje for konkrete pointer og brugbare take-aways. Læs de seneste udgaver her og her.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne