Nyheder

Fradragsret for ”lønudgifter” i koncernforhold: Lempelse på vej

Skatteministeren har i sommeren 2023 sendt et lovforslag i høring om ændring af ligningslovens § 8 N, stk. 2. Den foreslåede lovændring vil indebære, at der er fradragsret for betaling af lønudgifter i koncernforhold, hvor det betalende og det modtagende selskab sambeskattes eller ville kunne sambeskattes efter reglerne om international sambeskatning. Det vil dermed efter forslaget ikke længere være en betingelse, når betalingerne sker til et selskab i udlandet, at der er tilvalgt international sambeskatning. Forslaget er fremsat som en reaktion på, at den nugældende bestemmelse i ligningslovens § 8 N, stk. 2, ikke er i overensstemmelse med EU-retten.

Det forekommer ofte, at opgaverne inden for en koncern er tilrettelagt på en sådan måde, at nogle opgaver samles i et af selskaberne i koncernen, der udfører fælles funktioner til gavn for flere koncernselskaber. Det kan for eksempel være fælles funktioner inden for økonomi, HR, IT eller køb og salg af virksomheder.

Lønudgifter forbundet med sådanne funktioner kan som hovedregel fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst hos det selskab, der har afholdt udgiften, når blot udgiften er afholdt i selskabets interesse. Dette gælder, uanset om medarbejderne beskæftiger sig med virksomhedens løbende drift, etablering af virksomhed eller udvidelse af virksomhed, f.eks. køb af kapitalandele eller køb af virksomhedsaktiviteter (aktiver og passiver). Fradragsretten for lønudgifter følger af ligningslovens § 8 N, stk. 1.

Ligningslovens § 8 N, stk. 1, blev vedtaget tilbage i 2017 efter dommene offentliggjort som SKM2017.512H og SKM2017.513H. Højesteret fastslog i de to domme, at statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, ikke hjemler fradragsret for lønudgifter, der vedrører etablering eller udvidelse af virksomhed. Frem til højesteretsdommene (SKM2017.512H og SKM2017.513H) var det fast antaget af mange, at lønudgifter til etablering eller udvidelse af virksomhed kunne fradrages efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a. Bestemmelsen i ligningslovens § 8 N, stk. 1, fik derfor tilbagevirkende kraft helt tilbage til 2008.

Afgrænsningen mellem lønudgifter til drift, der er fradragsberettigede efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, og lønudgifter til etablering eller udvidelse af virksomhed, der ikke er fradragsberettigede efter statsskatteloven, er vanskelig. Ligningslovens § 8 N, stk. 1, har til formål at fjerne denne usikkerhed (og risiko) fra virksomhederne.

Samtidig med vedtagelsen af ligningslovens § 8 N, stk. 1, vedtog lovgiver den nugældende bestemmelse i § 8 N, stk. 2, om betaling af lønudgifter i koncernforhold.  

Korresponderende betaling

Hvis den afholdte lønudgift har ”nytteværdi” for andre selskaber i koncernen, skal de pågældende selskaber yde en korresponderende betaling på armslængdevilkår til det selskab, der har afholdt udgiften.

Selskabet, der har afholdt lønudgiften, har fradragsret for lønudgiften (fratrukket den korresponderende betaling), men skal samtidig beskattes af den korresponderende betaling. Den korresponderende betaling er dog ikke en lønudgift for det betalende selskab. Fradrag for den korresponderende betaling vil derfor være betinget af, at betalingen skal anses for at være en driftsomkostning efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a. Og det er langt fra givet, at sådanne betalinger vil blive det.

Efter ligningslovens § 8 N, stk. 2, kan den korresponderende betaling for lønudgiften fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst hos det betalende selskab, hvis det betalende og det modtagende selskab er sambeskattet efter selskabsskattelovens §§ 31 eller 31 A. Formålet med ligningslovens § 8 N, stk. 2, er at sikre, at den valgte koncernstruktur ikke bliver afgørende for beskatningen af korresponderende betalinger.

Man kan oplagt diskutere, om bestemmelsen har levet op til sit formål. For ”rent danske koncerner” vil det således ikke være noget problem at opfylde betingelsen i § 8 N, stk. 2, om sambeskatning. Det skyldes, at danske koncernselskaber altid sambeskattes efter selskabsskattelovens § 31. Det samme er ikke tilfældet for udenlandske koncernselskaber. De udenlandske koncernselskaber indgår kun i en dansk sambeskatning, hvis det ultimative moderselskab har tilvalgt sambeskatningen efter selskabsskattelovens § 31 A.

Det kan i nogle tilfælde være attraktivt at vælge international sambeskatning, f.eks. hvis koncernen har udenlandske selskaber eller faste driftssteder med underskud, fordi underskuddet kan modregnes i indkomsten hidrørende fra de danske selskaber – og dermed nedbringe koncernens samlede skat i Danmark.

International sambeskatning har dog aldrig vundet stor tilslutning i Danmark.   

For de mange danske selskaber, der ikke har valgt international sambeskatning, kan selskabernes korresponderende betalinger til udenlandske koncernselskaber således i praksis ikke fradrages efter ligningslovens § 8 N, stk. 2.

Skatteministeriet har i svar til Folketingets Skatteudvalg oplyst, at betingelsen om international sambeskatning i ligningslovens § 8 N, stk. 2, indebærer en forskelsbehandling på danske koncernselskaber og udenlandske koncernselskaber. Der er ifølge Skatteministeriet tale om en ”restriktion”, som ikke kan begrundes ud fra tvingende almene hensyn i henhold til EU-Domstolens praksis. Den nævnte forskelsbehandling strider endvidere mod artikel 24, stk. 4, i OECD’s modeloverenskomst, som indgår i de fleste af Danmarks dobbeltbeskatningsoverenskomster.

Ligningslovens § 8 N, stk. 2, skal derfor ændres, så betalinger til koncernselskaber i udlandet vil kunne fradrages, selv om der ikke er valgt international sambeskatning.

Selskaber, der på grund af den nugældende betingelse om international sambeskatning er nægtet fradragsret for betalinger til udenlandske koncernselskaber, vil kunne kræve genoptagelse efter de almindelige genoptagelsesregler i skatteforvaltningslovens §§ 26 og 27. Skatteministeriet har oplyst, at Skattestyrelsen er blevet orienteret med henblik på udsendelse af styresignal herom.

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål til den foreslåede lovændring og/eller muligheder for genoptagelse, er du velkommen til at kontakte advokat Bent Ramskov, der har mange års erfaring med at anmode om genoptagelse og opgørelse af skattepligtig indkomst i øvrigt.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne