Nyheder

Arbejdsophold i udlandet skal være i arbejdsgiverens interesse, hvis man skal have skattenedsættelse i dansk skat

Det er i visse tilfælde muligt at få nedsat/lempet sin danske skat for lønindkomst erhvervet i udlandet. Der er til stadighed en del danskere, som benytter sig af disse lempelsesregler, når de i perioder f.eks. udstationeres hos danske eller udenlandske virksomheder i udlandet. Vi giver et indblik i mulighederne for skattenedsættelse, samt nyeste praksis på området.

Lempelsesreglerne findes i ligningslovens § 33A. Efter bestemmelsen gælder en række betingelser for, at man har ret til lempelse af den danske skat. Østre Landsret har for nyligt afsagt en dom på området, hvorved der nu indfortolkes en yderligere betingelse, end de betingelser, som følger direkte af bestemmelsens ordlyd.

Skattelempelse efter ligningslovens § 33 A

Ligningsloven (herefter benævnt ”LL”) § 33 A er en dansk lempelsesregel, der kan bruges, hvis der ikke er indgået en dobbeltbeskatningsoverenskomst (DBO) mellem Danmark og det pågældende land, hvor en person tager arbejdsophold. Den kan også bruges, hvis den er mere fordelagtig at bruge i stedet for en anden lempelsesregel i en DBO.

Bestemmelsen medfører en skattelempelse i den danske skat, så man ikke betaler fuld skat af den lønindkomst, der erhverves under et midlertidigt ophold i udlandet.

For at kunne få skattenedsættelse gælder følgende overordnede kumulative betingelser i henhold til LL § 33 A:

 1. Personen skal være fuldt skattepligtig til Danmark
 2. Personen skal være lønmodtager
 3. Personen skal opholde sig uden for Danmark i mindst 6 måneder
 4. … uden andre afbrydelser af opholdet end:
  • nødvendigt arbejde i Danmark i direkte forbindelse med udlandsopholdet
  • ferier
  • lign.
 5. Afbrydelserne må sammenlagt maksimalt have en varighed på 42 dage

Hertil kan der nu også udledes en ny 6. betingelse om, at ophold i udlandet skal være i arbejdsgiverens interesse, jf. SKM 2023.18 ØLR. Nærmere herom i nedenstående.

Hvis betingelserne er opfyldt, nedsættes den samlede danske indkomstskat med det beløb, der forholdsmæssigt falder på den udenlandske indkomst.

Lempelsesmetoden, der kan anvendes efter LL § 33 A, kaldes exemption med progressionsforbehold, hvilket betyder, at den udenlandske indkomst medregnes i den danske skattepligtige indkomst, således at der beregnes skat af såvel den danske og udenlandske indkomst. Herefter gives der som nævnt nedslag i de beregnede skatter, der svarer til den danske skat, der er beregnet af den udenlandske indkomst. Den udenlandske nettoindkomst tages altså i betragtning, og dette har betydning for den procentsats, som skatteyderens øvrige indtægter beskattes med.

I visse tilfælde er der dog alene mulighed for ”halv” lempelse i henhold til LL § 33 A, stk. 3, såfremt Danmark er tillagt beskatningsretten til den udenlandske indkomst i en DBO. Bestemmelsen om halv lempelse berøres ikke yderligere i denne artikel.

Udlandsopholdet skal være i arbejdsgiverens interesse

Som anført har Østre Landsret for nyligt afsagt en dom vedrørende anvendelsesområdet for LL § 33 A. Dommen er refereret som SKM 2023.18 ØLR. Med denne dom kan udledes en ny betingelse for at være omfattet af LL § 33 A, som ikke fremgår direkte af bestemmelsens ordlyd.

Sagen vedrørte en pilot, som arbejdede for et dansk luftfartsselskab, og som havde opholdt sig i udlandet i mere end 6 måneder uden afbrydelser på mere end højst 42 dage i alt. Piloten havde derfor selvangivet sin indkomst i henhold til LL § 33 A, stk. 3. Arbejdet var tilrettelagt således, at antallet af dage i Danmark med ”nødvendigt arbejde”, ferie og lignende holdt sig under den øvre grænse for ophold i Danmark efter LL § 33 A – altså 42-dages grænsen. Sagen vedrørte indkomstårene 2012, 2013 og 2014.

Østre Landsret fandt konkret, at piloten ikke kunne anvende lempelsesreglerne efter LL § 33 A, da Østre Landsret henset til såvel ordlyden som formålet med skattelempelsesreglen fandt, at reglerne for lempelse ikke var anvendelig i den konkrete situation. Østre Landsret lagde særligt vægt på, at personer, som har bevaret sin fulde skattepligt til Danmark, som af egen drift og uafhængigt af arbejdsgiveren selv vælger at bosætte sig i udlandet, uden at det pågældende land har sammenhæng med arbejdsgiverens forhold, ikke er omfattet af lempelsesreglen i LL § 33 A. Hertil udtalte Østre Landsret: ”As ophold i Y9-land skyldes således ikke en ansættelse i udlandet, hvor ophold i Danmark udgjorde nødvendigt arbejde set i forhold til en hovedbeskæftigelse i udlandet, men var derimod uafhængigt af arbejdsgiveren, ligesom det pågældende land, hvor A tog ophold, ikke havde nogen form for sammenhæng med arbejdsgiverens forhold.”

På baggrund af dommen er anvendelsesområdet for LL § 33 A således blevet skærpet, idet der må kunne udledes en 6. betingelse.

Som følge af Østre Landsrets dom er det altså alene muligt at anvende lempelsesreglerne i LL § 33 A, såfremt det er påkrævet i henhold til arbejdsgiverens forhold, at personen tager ophold i udlandet.

Det er således væsentligt og særligt afgørende, at man kan dokumentere og sandsynliggøre, at det er arbejdsgiverens forhold som gør, at man skal udstationeres i udlandet, og at opholdet kræver bopæl i udlandet. Det kan f.eks. være fordi arbejdsgiveren har en filial el.lign. i udlandet, eller at arbejdsgiveren har salgsaktiviteter, underleverandører mv. i udlandet. Mulighederne kan være mange – men det kræver, at der kan påvises et faktuelt forhold, som gør, at det er i arbejdsgiverens interesse, at der tages ophold i udlandet i en given periode.

Der kan samtidig indfortolkes et krav om, at der skal være sammenhæng mellem arbejdsgiverens forhold og det pågældende land, hvor personen f.eks. udstationeres. Hvis arbejdsgiveren f.eks. har en filial i Tyskland, og personen tager ophold i Spanien, så må det føre til, at betingelsen ikke er opfyldt. I dette tilfælde, skal personen da tage ophold i Tyskland – medmindre der er andre faktuelle forhold som gør, at der påvises en sammenhæng til arbejdsgiverens interesse ved at tage ophold i Spanien.

Med Østre Landsrets nyeste bidrag til retsstillingen på området tages der dog ikke stilling til tilfælde, hvor arbejdsgiverens forhold ændrer sig efterfølgende.

I DAHL hælder vi dog mest til, at i tilfælde af, at arbejdsgiveren f.eks. nedlægger sin filial, efter at opholdet er indtruffet – og der ikke er andre forhold som gør, at arbejdsgiveren har interesse i, at personen tager ophold i udlandet – så afbrydes personens ophold i relation til LL § 33 A.

Sammenfatning

På baggrund af Østre Landsrets nyeste fortolkningsbidrag på området kan det konstateres, at det ikke er muligt at få skattenedsættelse efter LL § 33 A, hvis man flytter til udlandet og arbejder der, såfremt ens arbejdsgiver ikke kræver, at man samtidigt tager ophold i det pågældende land, og såfremt arbejdsgiveren ikke har nogen interesse i, at man tager ophold i udlandet. Den fleksibilitet og mulighed for at arbejde ”remote” fra sin computer alle steder i verdenen – som bl.a. de seneste års udvikling har givet mulighed for, og særligt i kølvandet af Covid-19 – fører altså ikke automatisk til, at man samtidigt vil kunne opnå lempelse efter LL § 33 A. 

Kontakt DAHL

Hos DAHL har vi stor erfaring i håndtering af almindelige skattesager – herunder internationale skattesager om til- og fraflytning og mulighederne for at få lempelse i sin skattepligtige indkomst, såfremt man i en periode opholder sig i udlandet.

Vi står altid til rådighed for en uforpligtende drøftelse af din skattesag. Du er velkommen til at kontakte en af vores specialister.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

 • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne