Nyheder

Loyalitetspligt, klausuler og sanktioner: Her er arbejdsgivers muligheder for at beskytte sine forretningshemmeligheder

Arbejdsgivere har en væsentlig interesse i at beskytte sig mod medarbejderes konkurrerende handlinger – både under og efter ansættelsesforholdet. Medarbejdere er under ansættelsen underlagt en loyalitetsforpligtelse, men hvad gælder, når medarbejderen er fratrådt? Og hvornår er det en fordel at udvide beskyttelsen mod konkurrence med en erhvervsbegrænsende klausul?

Hos DAHL modtager vi jævnligt henvendelser fra arbejdsgivere, som ønsker at vide mere om både deres lovbestemte konkurrencebeskyttelse og muligheden for at aftale yderligere konkurrencebeskyttelse. Det kan du læse mere om herunder.

Konkurrerende handlinger fra medarbejdere

Arbejdsgiveren har flere muligheder for at beskytte sig mod konkurrence fra medarbejdere. Medarbejderne vil automatisk være underlagt loyalitetspligten samt lov om forretningshemmeligheder. Derudover kan arbejdsgiveren aktivt pålægge medarbejdere erhvervsbegrænsende klausuler.

Medarbejderes illoyale konkurrerende handlinger kan finde sted under ansættelsen, hvis medarbejderen f.eks. starter konkurrerende virksomhed under sin ansættelse eller tager et bijob hos en konkurrerende virksomhed. Derudover kan medarbejderens konkurrerende handlinger også foregå efter medarbejderens fratræden.

Illoyale konkurrerende handlinger kan blandt andet finde sted ved, at medarbejderen overskrider sin loyalitetspligt eller ulovligt bruger eller videregiver arbejdsgiverens forretningshemmeligheder.  

Loyalitetspligten

Loyalitetspligten er en uskreven accessorisk forpligtelse, som gælder i alle ansættelsesforhold. Medarbejdere har efter den almindelige loyalitetspligt en forpligtelse til at opretholde en almindelig omsorgs- og hemmeligholdelsespligt samt varetage deres arbejdsgivers interesser.

Hensynet bag loyalitetspligten er, at arbejdsgiveren må kunne forvente, at medarbejderen agerer loyalt og i overensstemmelse med arbejdsgiverens interesser. Loyalitetspligten er relevant under ansættelsesforholdet. Medarbejdere skal medvirke til at hindre eller minimere skader og økonomisk tab for arbejdsgiveren. Desuden sætter loyalitetspligten grænser for medarbejderes konkurrencehandlinger. Videregivelse af arbejdsgiverens forretningshemmeligheder vil også være i strid med loyalitetspligten. 

Lov om forretningshemmeligheder

Lov om forretningshemmeligheder er gældende både under og efter ansættelsesforholdet. Loven er gældende for alle medarbejdere, selv hvis den ikke er aftalt direkte i ansættelseskontrakten. Lov om forretningshemmeligheder medfører, at en medarbejder og medarbejderens eventuelle nye arbejdsgiver ikke illoyalt må bruge eller videregive den tidligere arbejdsgivers forretningshemmeligheder herunder kundelister, prisoplysninger eller produktudvikling.

Forretningshemmeligheder er oplysninger, som har en handelsværdi, idet de ikke er almindeligt kendte i de kredse, som beskæftiger sig med oplysningerne. Desuden skal oplysningerne være underlagt rimelige hemmelighedsforanstaltninger. Medarbejderen må efter loven hverken videregive eller bruge den tidligere arbejdsgivers forretningshemmeligheder hos en ny arbejdsgiver eller i en selvstændig konkurrerende virksomhed.

Erhvervsbegrænsende klausuler

Medarbejdere er efter ansættelsesforholdets ophør som hovedregel frit stillet med hensyn til, hvor medarbejderen vil søge beskæftigelse. Kun hvis et gyldigt konkurrenceforbud er aftalt, kan den tidligere arbejdsgiver skride ind.

En arbejdsgiver kan beskytte sig mod konkurrerende handlinger fra fratrådte medarbejdere ved at pålægge dem en konkurrence-, kunde-, eller kombineret klausul. Sådanne klausuler skal følge reglerne i ansættelsesklausulloven, som medfører, at arbejdsgiveren skal betale op til 60 % af medarbejderens månedsløn i kompensation for ansættelsesklausulen. Det kan således være en dyr løsning, som ofte kun vil blive pålagt de medarbejdere, som har et helt særligt kendskab til arbejdsgiverens forretningshemmeligheder, eller et helt særligt forhold til arbejdsgiverens kunder.

Desuden kan konkurrenceklausuler eller kundeklausuler højest gøres gældende i 12 måneder efter medarbejderens fratræden. For kombinerede klausuler er det højest 6 måneder. 

Sanktionsmuligheder

Konkurrencehandlinger foretaget af medarbejdere under ansættelsen til skade for arbejdsgiveren vil som oftest være i strid med loyalitetspligten. Det kræver altid en konkret vurdering, om konkurrencehandlingen berettiger til en bortvisning, en opsigelse eller en mildere ansættelsesretlig sanktion i form af en advarsel. Desuden kan arbejdsgiveren kræve erstatning, hvis de almindelige erstatningsbetingelser er opfyldt.

Hvis arbejdsgiveren har lidt et tab i forbindelse med medarbejderens tilegnelse af forretningshemmeligheder, kan arbejdsgiveren kræve erstatning og nedlægge forbud efter lov om forretningshemmeligheder. Desuden kan domstolene beslutte, at en medarbejder, som har overtrådt lov om forretningshemmeligheder, skal straffes med bøde eller fængsel. Sanktionerne kan både pålægges den tidligere medarbejder og medarbejderens nye arbejdsgiver, hvis den nye arbejdsgiver vidste eller burde vide, at oplysningerne var forretningshemmeligheder. Sanktionsmulighederne efter lov om forretningshemmeligheder kan anvendes både under og efter ansættelsesforholdet.

Hvis der er aftalt en gyldig erhvervsbegrænsende klausul, vil sanktionsmulighederne efter denne også kunne anvendes. I ansættelsesklausuler kan der aftales en konventionalbod, som medarbejderen skal betale til arbejdsgiveren, hvis medarbejderen overtræder klausulen. Det er dog et krav, at konventionalboden er beskrevet i den erhvervsbegrænsende klausul.

Kontakt DAHL

Hos DAHL har vi et team af specialister med mange års erfaring inden for det arbejdsretlige område. Har du spørgsmål til en konkret problemstilling, eller har du brug for råd og sparring i forhold til arbejdsgiveres konkurrencebeskyttelse, er du velkommen til at kontakte os. Vi står klar til at yde professionel rådgivning.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne