Nyheder

Fokus på fonde: Skal en fond betale skat af gaver?

Skattelovgivningens almindelige udgangspunkt er, at gaver medregnes til den skattepligtige indkomst. Dette princip udledes af Statsskattelovens § 4, litra c og betyder, at også gaver ydet til fonde eller andre juridiske personer som udgangspunkt er skattepligtige for modtageren. For fonde gælder imidlertid særlige regler. Dem gennemgår vi i denne udgave af vores serie ”fokus på fonde”.

For fonde gælder særlige skatteregler, der betyder, at fonde under visse betingelser ikke er skattepligtige af modtagne gaver. Reglerne har til formål at gøre det muligt at tilføre kapital skattefrit til en fond ved stiftelse eller udvidelse af fonden.

Beskatning af gaver til familiefonde

Udtrykket familiefond optræder faktisk ikke i fondslovgivningen, men bruges i almindelig sprogbrug om fonde, hvor medlemmer af en bestemt familie er tillagt særlige rettigheder.

I fondsbeskatningsloven anvendes følgende beskrivelse i lovens § 3, stk. 6, 2. pkt.:

”…fonde m.v. i hvis vedtægter der tillægges medlemmer af bestemte familier fortrinsret til uddelinger fra fonden m.v. eller fortrinsret til at indtage bestemte stillinger mv..”

Disse fonde betragtes som ”familiefonde” selv om de også har andre formål, det være sig almene eller almennyttige formål eller erhvervsformål. Tilkommer der medlemmer af en bestemt familie de nævnte fortrinsrettigheder, ændrer sådanne andre formål ikke på, at fonden betragtes som en familiefond.

Gaver ydet til sådanne fonde i forbindelse med fondens stiftelse, altså ved selve etableringen af fonden, er ikke skattepligtige for fonden, når gaven indgår i fondens grundkapital og dermed ikke kan uddeles. Til gengæld skal fonden betale en afgift af gavens værdi, der udgør 20 %. Hvis fondens vedtægt indebærer, at grundkapitalen kan eller skal uddeles eventuelt over en vis periode, vil gaven være skattepligtig. Det skyldes, at den i den situation netop godt kan uddeles.

Gaver, der senere – altså efter stiftelsen – gives til sådanne fonde, er altid skattepligtige. Det gælder uanset, om de gives til udvidelse af fondens grundkapital, eller om de gives med henblik på uddeling.

Beskatning af gaver til andre fonde

Reglerne er dog anderledes, når det kommer til fonde, der ikke er familiefonde. Her afhænger skattepligten nemlig af, om gaven er bestemt at skulle tillægges fondens grundkapital, eller om den er bestemt til uddeling.

Hvis gaven skal tillægges fondens grundkapital, er fonden ikke skattepligtig af gaven. Det har sammenhæng med, at grundkapitalen i en fond jo ikke kan/må uddeles – i hvert fald ikke uden fondsmyndighedens godkendelse.

Hvis der opnås tilladelse til at foretage uddeling af en fonds bundne kapital, enten delvist eller hele den bundne kapital i forbindelse med en opløsning/likvidation af fonden, vil den uddelte bundne kapital komme til beskatning.

Der er på den måde parallelitet mellem, at fonden kan modtage en gave skattefrit, når gaven ikke kan uddeles, og at det udløser beskatning, hvis uddeling tillades alligevel.

Se dog her om den nuancering, som afgørelsen i SKM2021.549.SR var udtryk for, idet afgørelsen fastslog, at det er et krav for, at uddeling af bunden kapital udløser beskatning, at den nu uddelte kapital er tilført fonden med skattefrihed.

Hvis derimod gaven skal anvendes til uddeling eller blot kan anvendes til uddeling ifølge fondens vedtægt, er gaven skattepligtig for fonden. Denne skattepligt modsvares så af, at fonden har skattemæssigt fradrag for de uddelinger, der foretages, efter reglerne herom i fondsbeskatningsloven. Dermed opretholdes paralleliteten mellem skattepligt og fradragsret.

Skal gaven tillægges den bundne kapital eller anvendes til uddeling?

Det er afgørende for fondens skattemæssige position ved gaver, om gaven skal benyttes til uddeling eller tillægges fondens grundkapital.

Når der ydes gaver til en fond, kan gavegiveren bestemme, hvorvidt gaven skal tillægges grundkapitalen eller skal kunne anvendes til uddeling i overensstemmelse med fondens formål.

I en almindelig fond kan bestyrelsen efter fondslovens § 9, stk. 2 beslutte, om gaver modtaget efter fondens stiftelse skal tillægges formuen eller anvendes til uddeling, men det gælder kun, hvis gavegiver ikke har truffet bestemmelse herom. Har gavegiver det, skal den beslutning følges.

I en erhvervsdrivende fond skal en gave derimod kun tillægges grundkapitalen, hvis gavegiver udtrykkeligt har truffet bestemmelse om det. Hvis en sådan fond modtager en gave, hvor gavegiver har truffet netop den bestemmelse, vil bestyrelsen være forpligtet til at sørge for, at der gennemføres en kapitalforhøjelse i overensstemmelse hermed. I den situation kan bestyrelsen selv beslutte kapitalforhøjelsen og ændre vedtægten i nødvendigt omfang. Fondsmyndighedens godkendelse er ikke nødvendig i den situation.

DAHL bemærker

Som det fremgår, er den skattemæssige behandling af gaver til fonde afhængig af flere faktorer; særligt vigtige er fondens karakter og spørgsmålet om, hvorvidt gaven skal anvendes til uddeling eller ikke. For at sikre, at der opnås den ønskede skattemæssige position, tilråder vi at være omhyggelig og sørge for at indhente den relevante rådgivning, når der ydes gaver til fonde – det være sig ved stiftelsen eller efterfølgende.

Har du spørgsmål til beskatning af gaver til fonde eller andre fondsretlige emner - eller ønsker du at få gennemgået forholdene i din fond - er du velkommen til at rette henvendelse til en af vores fondsretlige specialister.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne