Nyheder

Konkurs som inkassomiddel

Den sædvanlige inkassoproces består af en eller flere inkassorykkere, evt. efter en eller flere udenretlige rykkere, og med efterfølgende fremsættelse af betalingspåkrav, såfremt betaling ikke sker frivilligt. Efter erhvervelse af dom for kreditors fordring, overgives sagen til fogedretten med henblik på tvangsinddrivelse af det skyldige beløb. Denne proces kan have en varighed fra ganske få dage/uger op til adskillige måneder. I denne artikel vurderes det, om man som kreditor kan ”skyde genvej” ved at bruge konkursinstituttet som inkassomiddel. Det konkluderes, at den mulighed i hvert fald i nogle tilfælde er tilstede.

Hovedbetingelserne for anvendelse af konkursinstituttet
Indgivelse af konkursbegæring forudsætter, at flere betingelser er opfyldte – betingelser, der i nogen udstrækning dækker over forskellige aspekter af samme forhold, nemlig at kreditor har en retlig og beskyttelsesværdig interesse i at formå debitor til at betale et ubestridt skyldigt beløb. Når kreditorer er repræsenteret ved advokater, er det endvidere et krav, at advokaten iagttager god advokatskik, hvilket blandt andet er fastslået af Vestre Landsret i en kendelse fra 1999. Udgangspunktet er derfor, at det klart vil være i strid med konkurslovens intentioner at benytte konkursbegæringer som et hurtigt inkassomiddel for at få uvillige, men i øvrigt betalingsdygtige skyldnere til at betale, og at dette ikke mindst gælder ved mindre fordringer. I dette udsagn er der tre forhold, der skal vurderes, nemlig 1) uvillige debitorer, 2) mindre fordringer og 3) bestridte fordringer.

Uvillige debitorer
I teorien skelnes der mellem, om der er tale om manglende vilje eller manglende evne til at betale kreditors fordring. I praksis kan det være vanskeligt for en kreditor at få afdækket, om den manglende betaling på trods af henvendelser skyldes manglende vilje og/eller manglende evne. Praksis fra Advokatnævnet og domstolene viser, at anvendelse af konkursinstituttet som inkassomiddel forudsætter

  • at der (som absolut hovedregel) er afgivet et 10-dages inkassovarsel

  • at der ikke er reageret på inkassovarslet

  • at kreditor (kreditors advokat) har foretaget alle mulige undersøgelser i relation til skyldnerens betalingsdygtighed, blandt andet i form af (hvis muligt) gennemgang af senest tilgængelige årsrapport, undersøgelser af økonomiske forhold via bl.a. tingbogen, bilbogen og personbogen o.l.

  • at debitor er opfordret til at dokumentere/ sandsynliggøre betalingsevnen eller at den manglende betalingsevne alene er af forbigående karakter.

Mindre fordringer
Sondringen mellem mindre og større fordringer er ikke behandlet, hverken i inkassoloven eller konkursloven. At konkursinstituttet som udgangspunkt ikke kan anvendes over for mindre fordringer beror derfor udelukkende på Advokatnævnspraksis, men kan også anskues ud fra en betragtning om, at der skal foreligge proportionalitet – der skal være et formål med det valgte tiltag, og alt andet lige er konkursinstituttet ikke anvendeligt i forhold til mindre fordringer, medmindre der er tale om lønmodtagerkrav, hvor det kan være nødvendigt at bruge konkursinstituttet for at kreditor – en lønmodtager – kan få dækket sit lønmodtagerkrav via Lønmodtagerens Garantifond.

Der kan også foreligge andre omstændigheder, der gør, at konkursinstituttet kan anvendes. Det gælder i situationer, hvor kreditor har konstateret, at debitor holder ophørsudsalg, eller at kreditor har konstateret, at andre kreditorer har foretaget udlæg, eller at debitor har foretaget pantsætninger inden for de seneste måneder – tiltag, som vil blive omstødt som en konsekvens af indgivelse af konkursbegæring (såfremt denne fører til afsigelse af konkursdekret).

Bestridte fordringer
Bestrider en debitor kreditors krav, og særligt når kravet bestrides straks, er konkursinstituttet ikke anvendeligt.

Er der fordele ved konkurs som inkassomiddel i forhold til ”sædvanlig” inkassoproces?
Ja, der kan bestemt være fordele.
For det første har vi den psykologiske effekt. Selv hærdede debitorer kan blive noget overrumplet over at få forkyndt en konkursbegæring, og det giver ofte anledning til, at debitor reagerer og enten betaler kreditors fordring eller indgår en betalingsaftale.

For det andet konstateres en evt. manglende betalingsevne på et langt tidligere tidspunkt end ved traditionel inkassoproces. Fra indgivelse af konkursbegæring indtil der foreligger en afklaring, enten i form af betaling, betalingsaftale eller konkursdekret, vil der sjældent gå over 2-3 uger.

For det tredje omkostningsmæssige betragtninger. Afsigelse af konkursdekret forudsætter, at der af konkursrekvirenten (kreditor) stilles sikkerhed over for skifteretten. Sikkerheden udgør normalt 15.000 eller 30.000 kr. afhængig af, om debitors aktiver er virksomhedspantsatte. Denne sikkerhed skal imidlertid først stilles i og med der afsiges konkursdekret, det vil sige, på det tidspunkt hvor skyldneren har været indkaldt til et møde i skifteretten, og hvor han er blevet afæsket en forklaring om sine aktiver og passiver og betalingsevne. Viser det sig under denne redegørelse, at der ikke er frie aktiver, kan konkursbegæringen blot tilbagekaldes, og de positive omkostninger ved indgivelsen af konkursbegæringen kan derfor opgøres til 750 kr., uafhængigt af fordringens størrelse. Med en udskrift af skiftebogen (gebyrfri) har kreditor dokumentation for, at fordringen ikke er mulig at inddrive og kan derfor umiddelbart herefter afskrive fordringen både moms- og skattemæssigt.

Forestiller vi os, at der var tale om en fordring på 100.000 kr., ville omkostningerne – gebyrer – til traditionel inkasso være

Betalingspåkrav (1.350+790 kr.)                                        2.140 kr.
Fogedgebyr                                                                                   790 kr.
Evt. gebyr ved politifremstilling                                            400 kr.

I alt                                                                                               3.330 kr.

Vælger kreditor enten i stedet for politifremstilling eller som supplement til politifremstilling gennemført udkørende fogedforretning, skal der betales yderligere 400 kr.

Af ovennævnte kan ses, at positive omkostninger er betydeligt større ved traditionel inkasso end ved konkurs som inkassomiddel, og jo større inkassofordringen er, jo større bliver denne forskel, idet positive omkostninger til konkursbegæring altid, uanset fordringens størrelse, er 750 kr.

Tidsmæssigt vil der ofte ved en traditionel inkassosag medgå mere tid end ved inkasso via konkursinstituttet. Det betyder, at advokathonoraret kun undtagelsesvist vil være højere ved anvendelse af konkurs som inkassomiddel end ved traditionel inkassovirksomhed.

Skræmmekonkursbegæring
Fremgangsmåden som beskrevet ovenfor er i visse lærebøger beskrevet under overskriften skræmmekonkursbegæringer. Skræmmekonkursbegæringer i den forstand, at der trues med indgivelse af konkursbegæring, uden at det er kreditors intention at gøre alvor af truslen om indgivelse af konkursbegæring, må ikke anvendes. Et sådant tiltag, der iværksættes af en advokat, vil være ensbetydende med, at advokaten ved indbringelse for Advokatnævnet vil blive pålagt en bøde. Anvendes konkursbegæringer derimod, når kreditor har foretaget samtlige undersøgelser omkring debitors betalingsevne og alene har et ønske om at få inkasseret et ubestridt tilgodehavende, vil det absolut i en række tilfælde for fordringer af en vis størrelse være anbefalelsesværdigt at anvende konkurs som inkassomiddel frem for traditionel inkasso.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne