Nyheder

Hvem har bevisbyrden ved brug af LL § 3?

Landsskatteretten har i SKM2023.28.LSR underkendt Skatterådets afgørelse om, at en udlodning af et likvidationsprovenu fra et dansk selskab til et nyoprettet mellemliggende holdingselskab var omfattet af LL § 3, således at holdingselskabet blev begrænset skattepligtig efter SEL § 2, stk. 1, litra C, jf. ligningslovens § 16 A, stk. 3, nr. 1.

Vi giver dig et overblik over LL § 3 og anvendelsen af bestemmelsen. LL § 3, stk. 1, har følgende ordlyd: ”Skattepligtige selskaber og foreninger m.v. skal ved indkomstopgørelsen og skatteberegningen se bort fra arrangementer eller serier af arrangementer, der er tilrettelagt med det hovedformål, eller der som et af hovedformålene har at opnå en skattefordel, som virker mod formålet og hensigten med skatteretten, og som ikke er reelt under hensyntagen til alle relevante faktiske forhold og omstændigheder. Et arrangement kan omfatte flere trin eller dele.” Man kan herefter bortse fra arrangementer, hvis

(1) hovedformålet eller et af hovedformålene er at opnå en skattefordel,

(2) denne fordel skal virke mod skatteretten, og

(3) arrangementet ikke er reelt. Men hvem skal bevise hvad? Dette har Landsskatteretten taget stilling til i SKM2023.28.LSR.

SKM2023.28.LSR

Koncernen, H1, havde en ultimativ ejer, A, som var hjemmehørende i et land uden for EU, som Danmark ikke havde indgået en dobbeltbeskatningsoverenskomst med. Koncernen foretog fra 2016 til 2019 en række omstruktureringer, herunder blandt andet en likvidation af det danske holdingselskab, H3’s, udenlandske holdingselskab. Efterfølgende påtænkte koncernen, at H3 også skulle likvideres.

H3’s datterselskabsaktier skulle ved likvidationen udloddes til et nyetableret holdingselskab, H2, beliggende i et EU-land, som Danmark havde indgået en dobbeltbeskatningsoverenskomst med.

Det centrale spørgsmål blev herefter, om det var i strid med Ligningsloven (herefter LL) § 3 at indskyde H2, beliggende i et EU-land, som Danmark havde indgået en dobbeltbeskatningsoverenskomst med som et mellemliggende holdingselskab, da dette ville medføre, at likvidationsprovenuet som udgangspunkt kunne udloddes skattefrit.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Spørger gjorde gældende, at det følger af LL § 16 A, stk. 3, nr. 1, at udlodning af likvidationsprovenu foretaget i det kalenderår, hvori selskabet endeligt opløses, som hovedregel skal behandles efter reglerne i aktieavancebeskatningsloven, medmindre betingelserne i stk. 3, nr. 1, litra a-d er opfyldt.

Litra b-d vedrører alene fysiske personer eller porteføljeaktier, hvorfor disse bestemmelser ikke fandt anvendelse i den pågældende sag, da aktionærerne i H3 var et selskab.

Spørger gjorde herefter gældende, at det modtagende selskab, H2, ejede mindst 10 % af aktiekapitalen i H3, der skulle likvideres, og at udlodningen var omfattet af SEL § 2, stk. 1, litra c, eftersom aktierne i H3 var datterselskabsaktier og eftersom udlodningen, jf. Moder-/Datterselskabsdirektivets artikel 5, jf. artikel 2 og 3, og efter dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og det pågældende EU-land, var fritaget for kildeskat.

Spørger gjorde herefter gældende, at den påtænkte transaktion ikke var tilrettelagt med henblik på at opnå en skattefordel, men derimod på baggrund af kommercielle årsager, der afspejlede den økonomiske virkelighed, så der hverken ville foreligge misbrug af Moder-/Datterselskabsdirektivet eller dobbeltbeskatningsoverenskomster i forbindelse med likvidationen af H3, hvorfor transaktionen ikke vil skulle tilsidesættes efter LL § 3.

Spørger var på baggrund heraf af den opfattelse, at eftersom transaktionen var omfattet af reglen om skattefritagelse i SEL § 2, stk. 1, litra c, 3. pkt., og transaktionen derfor skulle behandles efter reglerne om beskatning af gevinst og tab ved afståelse af aktier, jf. LL § 16 A, stk. 3, litra 1, var H2 ikke begrænset skattepligtig til Danmark af likvidationsprovenuet fra H3, idet dette skulle udloddes i samme kalenderår, som H3 skulle likvideres.

Skatterådets afgørelse

Skatterådet mente, at formålet med det samlede arrangement var at opnå en skattemæssig fordel ved, at koncernen ville undgå at betale dansk kildeskat af likvidationsudlodningen. Dansk kildeskat skulle have været betalt, såfremt H2 ikke var blevet indskudt i koncernen.

Skatterådet mente ikke, at spørger havde godtgjort, at det samlede arrangement var tilrettelagt af velbegrundede kommercielle årsager.

Skatterådet fandt derfor, at arrangementet var omfattet af LL § 3, og at det herefter ikke kunne bekræftes, at H2 ikke var begrænset skattepligtig efter SEL § 2, stk. 1, litra c, jf. LL § 16 A, stk. 3, nr. 1, af likvidationsprovenuet fra H3, som påtænktes udloddet i samme kalenderår, som H3 likvideres.

Landsskatterettens afgørelse

Landsskatteretten startede med at fremhæve, at det fulgte af loven og almindelige danske bevisregler, at det var Skattestyrelsen/Skatterådet, der skulle løfte bevisbyrden for, at et forhold var omfattet af LL § 3, og at der dermed forelå misbrug, og at hovedformålet var misbrug. Landsskatteretten fastslog herefter, at Skatterådet ikke havde løftet denne bevisbyrde, da Skatterådet ikke havde inddraget de kommercielle data og faktiske oplysninger i deres begrundelse.

Landsskatteretten lagde herefter vægt på, at Skattestyrelsen positivt havde erkendt, at H2 ikke var indskudt som mellemled, for at de bagvedliggende ejere kunne opnå en fordel i henhold til dobbeltbeskatningsoverenskomsten.

Landsskatteretten fandt herefter på baggrund af ordlyden af LL § 3, at det både er en betingelse, at der opnås en skattefordel, og at denne skattefordel virker mod formålet og hensigten med skatteretten. Det er skatteforvaltningen, der skal bevise begge dele. Den blotte konstatering af, at der ved et arrangement kan opnås en skattefordel, er således ikke i sig selv udtryk for, at der foreligger misbrug.

Landsskatteretten fandt ikke, at Skattestyrelsen havde løftet bevisbyrden for, at den planlagte omstrukturering af koncernen, H1, var udtryk for misbrug af de fordele, der fulgte af moder-/datterselskabsdirektivet. LL § 3 fandt derfor ikke anvendelse.

Landsskatteretten ændrede dermed Skatterådets afgørelse, således at arrangementet ikke var omfattet af LL § 3, og bekræftede, at H2 ikke var begrænset skattepligtig efter SEL § 2, stk. 1, litra c, jf. LL § 16 A, stk. 3, nr. 1, af likvidationsprovenuet fra H3.

Afgørelsen understreger, at skatteforvaltningen har bevisbyrden for de to førte led i LL § 3, stk. 1, om at der skal opnås en skattefordel, og at dispositionen skal stride mod skatteretten.

Kontakt DAHL

Har du spørgsmål til, hvornår en likvidationsudlodning vil kunne blive omfattet af LL § 3, eller ønsker du rådgivning i forhold til rækkevidden af LL § 3 i øvrigt, er du altid velkommen til at kontakte en af vores specialister.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne