Nyheder

Ordregiver kan have præference for standardprogrammel ved anskaffelse af en IT-løsning

Må ordregiver foretrække standardprogrammel frem for kundespecifikt programmel? Ja, det er helt i overensstemmelse med udbudsreglerne. Sådan har Klagenævnet for Udbud fastslået i en kendelse af 21. juni 2023 vedrørende et udbud om etablering og tilrådighedsstillelse af en softwareløsning.

Sagen (”Globeteam A/S mod Økonomistyrelsen”) vedrører et offentligt udbud, hvor Økonomistyrelsen udbød en kontrakt om etablering og tilrådighedsstillelse, herunder drift, support og vedligehold, af en single sign-on løsning. Økonomistyrelsen har på baggrund af udbuddet tildelt kontrakten til Netcompany A/S.

Det fremgik af udbudsmaterialet, at tildelingskriteriet var bedste forhold mellem pris og kvalitet, samt at Økonomistyrelsen forventede, at det tilbudte system skulle være et standardprodukt. Leverandøren skulle i sit tilbud redegøre for hvilke dele af sin tilbudte løsning, der var baseret på henholdsvis standardprogrammel og kundespecifikt programmel, og Økonomistyrelsen havde angivet i udbudsmaterialet, at det ville blive vurderet positivt, jo flere krav der var baseret på standardprogrammel.

Netcompany havde angivet i deres løsningsbesvarelse, at deres tilbudte løsning var baseret på standardprogrammel. Globeteam, der også havde budt på kontrakten, anfægtede imidlertid, at Netcompanys løsning kunne betragtes som standardprogrammel, idet der i løsningen også indgik et open source produkt. Således argumenterede Globeteam for, at ”Økonomistyrelsen ikke kunne være i tvivl om, at open source-produktet Keycloak forudsætter betydelig egenudvikling”. Da Økonomistyrelsen ville tillægge løsninger baseret på standardprogrammel positiv vægt, gjorde Globeteam gældende, at Netcompanys bud var blevet evalueret fejlagtigt, og Økonomistyrelsen uretmæssigt havde tilkendt Netcompany for positiv en kvalitativ vurdering, idet der i deres løsning indgik andet end standardprogrammel.

Økonomistyrelsen rettede i den forbindelse henvendelse til Netcompany og bad Netcompany om at bekræfte, at løsningen kunne betragtes som et standardprodukt, hvilket Netcompany bekræftede.

Globeteam indgav imidlertid en klage til Klagenævnet for Udbud med påstand om, at Økonomistyrelsen havde handlet i strid med udbudsloven og dennes principper, ved at undlade at foretage en effektiv kontrol af, om Netcompanys løsning var baseret på et standardprodukt.

Kendelse fra Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet for Udbud konstaterede, at det alene er i tvivlstilfælde, at ordregiveren skal foretage en effektiv kontrol af oplysningerne i tilbuddet, og at der dermed ikke påhviler en generel pligt til at undersøge rigtigheden af de oplysninger, der er angivet i tilbuddet. Da undersøgelsespligten er betinget af, at ordregiveren skal være i tvivl om rigtigheden, og Økonomistyrelsen efter at have fået bekræftet oplysningerne af Netcompany ikke var i tvivl herom, var Økonomistyrelsen følgelig ikke forpligtet til at foretage en effektiv kontrol heraf.

Klagenævnet for Udbud fastslog herefter, at det var Økonomistyrelsens skøn, at oplysningerne måtte anses som korrekte, og at Klagenævnet for Udbud ikke ville sætte sit eget skøn i stedet for Økonomistyrelsens.

Vores bemærkninger

Når en ordregiver går i udbud med en kontrakt, hvor standardprogrammel eksplicit efterspørges, vil det være et udtryk for, at det ved offentlige indkøb af softwareløsninger ofte kan være betryggende for ordregiveren at anskaffe en softwareløsning, som allerede eksisterer og er i brug hos andre sammenlignelige kunder. Ordregiveren vil derfor have en forventning om, at leverandøren kan tage ”varen ned fra hylden” og relativt gnidningsfrit kan implementere løsningen hos ordregiveren uden tidskrævende eller omkostningstunge tilpasninger og med reduceret risiko for, at der opstår fejl og tekniske uhensigtsmæssigheder ved udvikling af løsningen.

Forinden et sådan udbud af softwareløsninger kan det være gavnligt for ordregivere at gennemføre en markedsdialog med potentielle leverandører for at afsøge, hvilke løsninger markedet kan tilbyde. Markedsdialogen kan således bidrage til at tilskære udformningen af udbudsmaterialet, herunder medvirke til at give ordregiveren en indsigt i, hvilket omfang markedet reelt ville kunne imødekomme ordregiverens krav om, at der skal leveres en standardløsning.

Herudover kan en ordregiver med fordel vælge udbudsprocedurer med prækvalifikation, hvortil ansøgende leverandører skal angive sine referencer, der indeholder oplysninger om leverandørens erfaring med levering af lignende eller tilsvarende softwareløsninger, som leverandøren tidligere har solgt til andre tilsvarende offentlige myndigheder.

Ordregivere bør dog være opmærksomme på, at det ikke er givet, at blot fordi leverandøren tidligere har solgt en tilsvarende løsning, vil det ikke nødvendigvis være helt samme softwareløsning, som tilbydes af leverandøren i det pågældende udbud. En ordregiver bør derfor kvalitetssikre sit udbudsmateriale, herunder at de funktionaliteter, der ønskes af softwareløsningen, er specificeret tilstrækkeligt konkret i kravspecifikationen.   

Afslutningsvist bemærkes det, at der er talrige kendelser fra Klagenævnet for Udbud, som fastslår, at ordregiver har et bredt skøn ved vurderingen af opfyldelsen af de kvalitative krav. Det ses derfor sjældent, at Klagenævnet for Udbud finder grundlag for at tilsidesætte ordregiverens skøn. Under omstændigheder som i denne sag, hvor ordregiveren, på baggrund af den vindende tilbudsgivers tilkendegivelser herom, vurderer, at løsningen er baseret på et standardprodukt, vil det være usædvanligt, hvis Klagenævnet for Udbud ville tilsidesætte denne vurdering.

Kontakt DAHL 

Har du spørgsmål til den omtalte kendelse, udarbejdelse af udbudsmateriale, prækvalifikation, tilbudsafgivelse eller andre udbudsrelaterede spørgsmål, er du velkommen til at kontakte DAHLs eksperter Claus Gulholm-Hansen Krüger og Kathrine Ahrenholt, der har mange års erfaring med at yde højt specialiseret rådgivning på området. 

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne