Nyheder

I hvilket omfang skal en evalueringsmetode være beskrevet på forhånd i offentlige udbud?

Klagenævnet for Udbud har i en kendelse fra den 8. august 2017 behandlet rækkevidden af begrebet ”evalueringsmetode” i udbudslovens § 160, stk. 1. Kendelsen afklarer, i hvilket omfang de offentlige myndigheder på forhånd er forpligtet til at beskrive deres evalueringsmetode.

Udbudslovens § 160, stk. 1 fastlægger, at udbyder i udbudsmaterialet skal:

 1. angive kriterierne for tildeling,

 2. beskrive evalueringsmetoden, og

 3. beskrive hvad der tillægges betydning ved tilbudsevalueringen.

Kendelsen vedrører Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens klage over Region Midtjyllands udbud af to delaftaler vedrørende indkøb af anæstesiapparater og anæstesimonitorer.

I den konkrete sag havde regionen beskrevet, hvilke elementer der ville indgå i evalueringen af kriteriet ”pris”, nemlig:

 1. at der ville blive anvendt en pointskala fra 0-8

 2. at der ville blive anvendt en lineær evalueringsmetode

 3. at max. point (dvs. 8 point) ville blive tildelt det tilbud, som havde den lavest pris

 4. at 0 point vil blive tildelt det tilbud, hvis pris afveg med mere end ”X” procent fra den lavest pris

I forhold til at fastlægge ”X” (dvs. hældningsgraden) havde regionen beskrevet, at der ville blive taget højde for det prisniveau, der blev forventet forud for tilbudsfristen, samt spredningen i de faktisk indkomne priser, justeret for eventuelle unormalt lave eller unormalt høje priser.

På den ene delaftale blev hældningsgraden forud for evaluering af tilbuddene fastsat til 75 %, da priserne lå inden for det forventede prisspænd på 3,92 mio. kr. op til 6,86 mio. kr.

På den anden delaftale blev hældningsgraden forud for evaluering af tilbuddene fastsat til 50 %, da priserne lå inden for det forventede prisspænd på 3,04 mio. kr. op til 4,56 mio. kr.

Klagenævnet fastslår i sagen, at da regionen havde beskrevet i udbudsbetingelserne, at der ved fastsættelse af hældningsgraden ville blive taget højde for de faktisk indkomne priser, justeret for eventuelle unormalt lave eller unormalt høje priser, kunne hældningsgraden ikke med mening fastlægges på forhånd.

Desuden nævner klagenævnet, at der ved udbyders beskrivelse af den anvendte evalueringsmetode og de fastsatte vægtninger ikke må tillægges en udbyder et frit valg mellem tilbuddene, og at udbyder tillige er bundet af kravet om saglighed. Endelig fremhæver nævnet, at formålet med udbudslovens § 160, stk. 1, er at give tilbudsgiverne mulighed for at kontrollere udbyders tilbudsevaluering.

Klagenævnet fandt ikke, at metoden for evaluering af kriteriet ”pris” gav udbyder et frit valg mellem tilbuddene. Nævnet fandt heller ikke, at metoden var usaglig, eller at metoden ikke gav tilbudsgiverne mulighed for at kontrollere tilbudsevalueringen.

Kendelsen medvirker således til at skabe klarhed omkring, hvor meget udbyder skal offentliggøre af sin evalueringsmetode på forhånd, og umiddelbart kan følgende opsummeres i forhold til kravene til beskrivelse af evalueringsmetoden:

 • Hvilken pointskala, der vil blive benyttet.
 • Hvad der vil blive tillagt betydning i relation til de kvalitative kriterier (hvis nogle delkriterier til et underkriterium vægter højere end andre delkriterier, skal det være angivet i udbudsbetingelserne).
 • Hvis der anvendes en lineær metode ved evaluering af kriteriet ”pris”, skal de punkter som indgår i metoden være angivet på forhånd, dvs. om point tildeles ud fra afvigelserne fra den laveste pris med et ”maksimum-spænd” på ”X”, eller om point tildeles ud fra afvigelser fra en "median pris” med et ”maksimum-spænd” på ”X”.
 • Det skal være angivet i udbudsbetingelserne, om der vil blive vurderet relativt eller på baggrund af en objektiv standard (som vil følge af beskrivelsen af pointskalaen).
 • Metoden skal medføre at de vægtninger, som er angivet i udbudsbetingelserne af under- og delkriterier, overholdes.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af DAHL Advokatfirmas nyhedsbrev DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Virksomheds- og kontaktoplysninger: 

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr. 37 31 00 85

Vi kan kontaktes via e-mail: mail@dahllaw.dk eller telefon: 88 91 91 91 indenfor vores åbningstider, som er:

mandag – torsdag kl. 08:00 – 16:00
fredag kl. 08.00 – 15.00

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler som udgangspunkt alene dit oplyste navn og din oplyste e-mailadresse – dette er for at kunne sende dig nyhedsbreve mv.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen/nyhedsbrevet er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen/nyhedsbrevet slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies. Læs om cookies her 

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mail adresse til at udsende nyhedsbreve med artikler, kurser, ledige stillinger og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mail adresse til at udsende orienterende e-mails omkring vores forretning eller om vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mail adresse.

Du skal dog være opmærksom på, at vi i anden sammenhæng kan have indsamlet din e-mail adresse, og at vi i sådanne tilfælde kan anvende den til de formål, som den er indsamlet til.

De oplysninger, vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet, bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger underleverandører (databehandlere) til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbydere er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Vi anvender et system, som er udarbejdet af Konform A/S, til udsendelse af nyhedsbreve, Konform A/S hoster herudover vores hjemmeside. IT Relation A/S drifter i øvrigt vores IT.  

Konform A/S og IT Relation A/S opbevarer og behandler personoplysninger for os som databehandler, og vi har indgået skriftlig databehandlingsaftale for at sikre, at dine personoplysninger alene behandles efter vores instruks, på fortrolig vis, samt at der er truffet de fornødne sikkerhedsforanstaltninger mod at dine oplysninger kompromitteres.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve mv. fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke, og generelt kan du forvente at modtage materiale fra os ca. en gang om måneden.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet og derefter tilmelde dig igen – f.eks. hvis du har ændret din e-mailadresse.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet modtager du ikke yderligere fra os, med mindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mail adresse og navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hver nyhedsbrev, du modtager fra os. 

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mail adresse og navn.

Du skal dog være opmærksom på, at vi kan have dine oplysninger fra anden sammenhæng også. Hvis vi har det, kan vi fortsat behandle sådanne oplysninger efter det samtykke eller anden behandlingshjemmel, som vi har, hvis du framelder dig nyhedsbrevet.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at de-anonymisere oplysningerne igen.

Du har ret til indsigt og til at modsætte dig videre behandling af dine oplysninger

Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger, vi behandler om dig. Hvis vi behandler oplysninger om dig, som er urigtige eller vildledende, har du også ret til at kræve oplysningerne berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for videre behandling.

Hvis du ikke længere ønsker at modtage vores nyhedsbrev, kan du også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke.

Hvis du mener, at vi behandler dine oplysninger forkert eller i strid med lovgivningen, kan du klage over behandlingen til Datatilsynet.

Du kan læse mere om persondata og dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside, som du finder her

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

 • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne