Nyheder

Sådan fungerer rabatordningen for ejendomsværdiskat og grundskyld

Rabatordningen er et nyt tiltag, der skal kompensere for, at skattestoppet for ejendomsværdiskat fjernes fra 2024. Målsætningen er, at ingen skal betale en højere skat på deres ejendomme før 2024. Det er alene fysiske personer, der kan få en rabat. Rabatten udmåles som en samlet rabat for ejendomsværdiskat og grundskyld. Kort fortalt beregnes grundskyld og ejendomsværdiskat efter den nye ejendomsskattelov på den ene side og på den anden side holdes op mod en beregning af grundskyld og ejendomsværdiskat efter de tidligere gældende regler. Man skal betale det laveste beløb.

Rabat i ejendomsværdiskat

Betingelserne for at få rabat i ejendomsværdiskatten er:

 • Man er en fysisk person.
 • Ejendommen har en karakter som nævnt i ejendomsskattelovens § 3 (uddybes nedenfor)
 • Ejendommen er overtaget senest 31. december 2023.
 • Ejeren er ejendomsværdiskattepligtig af ejendommen for indkomståret 2024.

Ejendommene omfattet af lovens § 3 er ejendomme med én til seks beboelsesenheder.

Ejendommen skal være overtaget senest 31. december 2023. Det er her den aftalte overtagelsesdag, der er afgørende. Dette er relativt objektivt at fremfinde og fremgår som udgangspunkt af aftalegrundlaget.

Kravet om, at man skal være ejendomsværdiskattepligtig fra 2024 betyder, at man principielt skal have rådighed over ejendommen til beboelse. Der er ikke noget i vejen for, at man udlejer ejendommen, blot det også er til beboelse.

For nybygning eller ombygning skal byggeriet være færdigmeldt til kommunalbestyrelsen efter reglerne i bygningsreglementet senest 1. januar 2024. Kommer man for sent med en færdigmelding, får man kun rabat på tilstanden af ejendommen før 1. januar 2024. Det er ejerens færdigmelding, der er afgørende. Der er ikke krav om nogen sagsbehandling i kommunen. Der skal blot sendes en mail.

Konstateres det efter færdigmeldingen, at man forsætligt eller groft uagtsomt har gjort det med urette, kan skatteforvaltningen beslutte, at rabatten bortfalder. For at opfylde dette skal det dog være åbenlyst, at byggeriet ikke er færdigt, og at det ikke er beboeligt. Små mangler har ikke betydning.

Reglen gælder også for ombygning og nybygning. Bygger man helt fra bunden, er der ikke problemer med afgrænsningen. Er der tale om nybygning, får man ingen rabat på ejendomsværdiskatten, men alene på grundskylden, hvis man kommer for sent i forhold til en færdigmelding 1. januar 2024. Er det en ombygning, får man naturligvis rabat på ejendommen, som den fremtrådte inden ombygningen.

For at afgøre om der er en rabat på ejendomsværdiskatten, opgøres der en ejendomsværdiskat efter ejendomsværdiskatteloven på den ene side, og på den anden side en ejendomsværdiskatteberegning efter de tidligere gældende regler, jf. lovbekendtgørelse nr. 1590 af 2. november 2020. Beregningen sker på helårsniveau. Er forskelsbeløbet positivt, giver det en rabat. Er forskelsbeløbet negativt, gives der ingen rabat.

Rabat i grundskyld

Betingelserne for at få rabat i grundskyld er følgende:

 • Ejendommen er nævnt i ejendomsskattelovens § 3, stk. 1, nr. 1 (ejendomme med en boligenhed) eller nr. 3 og 4 (landbrug og skovbrug).
 • Ejendommen er overtaget senest 31. december 2023.
 • Ejendommen er omfattet af grundskyld for indkomståret 2024.

Ejendomskategorierne for rabat i grundskylden fanger egentlig de ejendomme, der er nævnt i ejendomsvurderingslovens § 4, nemlig helårsboliger, sommerhuse samt grunde.

Der er nogle ejendomme, der er undtaget, selv om de ellers opfylder betingelserne for rabat. Dette gælder navnlig ejendomme, hvor en fysisk person ejer det sammen med en juridisk person. Man må her nøjes med stigningsbegrænsningsordningen. Læs mere om det i vores anden artikel her.

Rabatten beregnes som et forskelsbeløb. På den ene side beregnes grundskylden ved fradrag på baggrund af reglerne i ejendomsskatteloven. På den anden side beregnes grundskylden efter de tidligere gældende regler. Beregningen sker for indkomståret 2023 og tillægges en reguleringsprocent på 2,8 %. Beregningen vil ske på helårsniveau.

Er forskelsbeløbet positivt, ydes der en rabat. Er den negativ, ydes der ikke nogen rabat.

Opgørelse og nedsættelse af samlet rabat

Rabatten i ejendomsværdiskat og i grundskyld udgør tilsammen den samlede rabat. Der opnås kun rabat, hvis summen af de to rabatter er positiv. Rabatten ydes for den enkelte ejendom, men på årsopgørelsen fremtræder det som en samlet rabat. Der vil ikke blive opgjort en samlet rabat for 2024 og 2025. Her sker der en beregning for hver af skatterne.

Der kan fremdrages følgende eksempler på rabatten.

 • EX1: Ejendomsværdiskat +3000 og grundskyld -1000 = rabat 2000
 • EX2: Ejendomsværdiskat +4000 og grundskyld +4000 = rabat 8000
 • EX3: Ejendomsværdiskat +3000 og grundskyld -4000 = rabat vil udgøre 0 (aldrig negativ beløb)
 • EX4: Ejendomsværdiskat -4000 og grundskyld +5000 = rabat 1000
 • EX5: Ejendomsværdiskat +5000 og grundskyld +5000 = rabat 10.000
 • EX6: Ejendomsværdiskat -5000 og grundskyld +4000 = rabat vil udgøre 0 (aldrig negativ beløb)

Kan der ikke opgøres en samlet rabat, opgøres rabatten særskilt for hver af skatterne. Dette kan gælde visse to-familieshuse. Den samlede rabat fastholdes nominelt. Rabatten bliver herved uafhængig af prisudviklingen og de kommende vurderinger ved en omvurdering.

Forekommer der midlertidige hændelser, f.eks. udlejning, sker der en reduktion i rabatten. Der kan også ske et permanent bortfald, se nedenfor.

Der sker en forholdsmæssig reduktion af rabatten ved f.eks. ejerskifte. Overdrager man en andel af en ejendom, der ellers opfylder betingelserne for rabat, bortfalder rabatten på denne andel. Dette gælder fra det tidspunkt, hvor ejerskiftet er registreret i et autoritativt register.

Det samme gælder ved helt eller delvist ejerskifte til en eller flere juridiske personer. Også her forsvinder rabatten, evt. forholdsmæssigt.

Rabatten gælder tidsubegrænset, hvis man opfylder betingelserne. Det betyder også, at man eventuelt kan opnå rabat i det første år. Sker der værdifald på ejendomsmarkedet, sådan at en beregning efter ejendomsskatteloven udgør et lavere beløb, ydes der ikke nogen rabat. Kommer der efterfølgende en stigning i den, beregnes der på ny en rabat. Rabatten kan dog aldrig blive negativ, men højest 0.  

Rabatten nedsættes midlertidigt, hvis ejendommen f.eks. udlejes. En beregning af ejendomsværdiskat forudsætter, at man selv bebor den pågældende ejendom. Rabatten nedsættes forholdsmæssigt med samme forhold som ejendomsværdiskatten nedsættes det pågældende indkomstår som følge af udlejningen.

Ophører udlejningen, eller overgår ejendommen på anden måde til at kunne tjene som bolig for ejeren, vågner rabatten op igen.

Bortfald og overtagelse af den samlede rabat

Den samlede rabat bortfalder ved ejerskifte. Sælges ejendommen efter 1. januar 2024, er der ikke nogen rabatordning. Den bortfalder også, hvis ejendommen ændrer anvendelse. Dette gælder, for så vidt angår ejendomsværdiskat. For grundskyld bortfalder rabatten også, når ejendommen ændrer karakter og ikke opfylder ejendomskategoriseringen længere.

Der er dog mulighed for, at man overdrager ejendommen inklusiv rabat, hvis det sker ved en overdragelse til ægtefælle. Dette gælder, uanset om man giver ejendommen som en gave, eller der sker betaling. Det gælder også ved død ved hensidden i uskiftet bo eller ved arveudlæg. Endelig gælder det ved skilsmisse, hvor det afgørende her er skilsmissetidspunktet.

Afslutning

Rabatordningen er en ordning, der er kommet for at blive. Hvordan det kommer til at fungere, vil tiden vise, men den bliver en del af forskudsregistreringen allerede fra 2024.

Fik du også læst..?

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

 • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne