Nyheder

På eventyr til søs: Det skal du vide om skattepligten til Danmark under din jordomsejling

At tage på en jordomrejse på et skib er en drøm for mange eventyrlystne sjæle. Undgå søsyge og ubehagelige skattesmæk, når du kommer hjem fra din sejltur – vi klæder dig på til rejsen med denne klumme om skattepligten til Danmark, mens du er afsted.

En familie havde i 2022 solgt deres hus og indbo i Danmark for at sejle rundt i verden i en periode på 5-7 år i deres sejlbåd. De havde ikke taget stilling til, hvor de skulle bo, når de var færdige med at sejle/bo i båden og forventede kun at opholde sig i Danmark til jul og/eller øvrige højtider, med en sammenlagt varighed af cirka 1 måned om året.

Familien havde droslet ned arbejdsmæssigt, men manden var stadig anmeldt som direktør i et selskab og fungerede fortsat som bestyrelsesmedlem i en række selskaber. Planen var, at han skulle deltage i bestyrelsesmøder via teams under sejladsen, og at han herved ville modtage et bestyrelseshonorar.

For at afklare de skattemæssige forhold ansøgte familien om et bindende svar på, om familien var omfattet af KSL § 1, stk. 1, nr. 3 – Skattepligt til Danmark ved tjeneste eller varigt ophold om bord på skibe med hjemsted i Danmark - og dermed var fuld skattepligtig til Danmark. Skattestyrelsen vurderede, at familien var omfattet af KSL § 1, stk. 1, nr. 3, hvorfor manden var skattepligtig til Danmark af de modtagne bestyrelseshonorarer.

Denne artikel gør dig klogere på, hvornår du er omfattet af KSL § 1, stk. 1, nr. 3 og hvad du kan gøre for at blive omfattet af undtagelsen til hovedreglen om fuld skattepligt.

Skattepligt til Danmark

Du er fuldt skattepligtig til Danmark, hvis du f.eks.:

  • Har bopæl i Danmark.
  • Opholder dig i Danmark i et tidsrum af mindst 6 måneder, heri medregnet kortvarige ophold i udlandet på grund af ferie eller lignende.
  • Er dansk statsborger og gør tjeneste eller varigt opholder dig om bord på et skib med hjemsted her i Danmark, medmindre du kan bevise, at du har bopæl i udlandet eller aldrig har haft bopæl i Danmark. Udenlandske statsborgere, der inden sin tjeneste eller sit ophold ombord senest har været skattepligtig her i landet i medfør af bestemmelserne i nærværende paragraf, sidestilles i denne forbindelse med dansk statsborger.

Med skib forstås også private lystfartøjer, der ikke anvendes i erhvervsmæssigt øjemed, jf. SKM 2007.901.LSR.

Hvad betyder det at være fuldt skattepligtig til Danmark?

Er du fuld skattepligtig til Danmark, er du som udgangspunkt skattepligtig af al indkomst, uanset om indkomsten er optjent her i Danmark eller ej. Ud fra globalindkomstprincippet i statsskattelovens § 4, vil du derfor være skattepligtig til Danmark af arbejde udført fra skibet eller anden lokation udenfor Danmark, hvis du er omfattet af KSL § 1, stk. 1, nr. 3.

Personer omfattet af bestemmelsen

KSL § 1, stk. 1, nr. 3 omfatter både danske og udenlandske statsborgere.

Sandsynligheden for at falde ind under bestemmelsen er dog størst for danske statsborgere, idet der for danske statsborgere ikke stilles krav om, at han/hun har været fuldt skattepligtig til Danmark forud for afrejsen.

For udenlandske statsborgere gælder det, at de, inden deres tjeneste eller ophold ombord på skibet, senest skal have været skattepligtig til Danmark i medfør af KSL § 1 for at være omfattet af bestemmelsen. Konkret vil der være tale om de situationer, hvor den udenlandske statsborger enten har haft bopæl i Danmark eller opholdt sig i Danmark i mere end 6 måneder, før tjenesten eller opholdet ombord på skibet påbegyndes.

Hvornår gør man tjeneste på et skib?

Hverken den juridiske vejledning eller praksis fastlægger en klar ramme for, hvornår man gør tjeneste på et skib.

Den juridiske vejledning medfører ikke yderligere fortolkningsbidrag til rammen. Af den fremgår det, at personer, der varigt opholder sig ombord uden at gøre egentlig tjeneste på skibet, f.eks. hovmestre (person der fører opsyn og regnskab med bl.a. madlavning og rengøring på et skib) og skibstandlæger, kan ifalde fuld skattepligt på baggrund af det varige ophold (og dermed ikke tjenesteforholdet).

Det lader derfor ikke til, at der kan sættes lighedstegn mellem et arbejdsforhold på skibet og rammen om at gøre ”tjeneste” på skibet.

Skattepligten indtræder ved tjenestens begyndelse. Det er derfor væsentligt at afklare, om man gør tjeneste eller blot opholder sig på skibet, i forhold til skattepligten.

Hvornår har man varigt ophold ombord på et skib?

Du har taget varigt ophold ombord på et skib, når du i en periode af mindst 6 måneders varighed opholder dig på skibet. Der stilles ikke krav om egentlig tjeneste på skibet – hvorfor det er tilstrækkeligt, at du blot opholder dig på skibet, mens I rejser rundt i en periode på mindst 6 måneder.

Det må forventes, at korte ophold, herunder ferie eller lignende i Danmark eller udlandet, ikke afbryder 6-måneders perioden, mens længerevarende ophold i udlandet (uden at anvende skibet) under konkrete omstændigheder kan medføre, at 6-måneders perioden afbrydes.

Hvornår har et skib hjemsted i Danmark?

Det følger af cirkulære 1988-11-04 nr. 135 pkt. 10, at skibe, der er optaget i Dansk Skibsregister, har hjemsted i Danmark. Det er dog ikke alle skibe, der kan optages i Dansk Skibsregister.

Siden 1. marts 2018 har det ikke været muligt at registrere fritidsfartøjer med en bruttotonnage under 20 i Skibsregisteret (DAS). Det har heller ikke været muligt at registrere fritidsfartøjer med en bruttotonnage under 20 i andre offentlige registre.

Det er Landsskatteretten og Skattestyrelsens opfattelse i SKM 2007.901.LSR og SKM 2023.57.SR, at skibe, der ikke er optaget i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS), også kan have hjemsted her i Danmark.

I tilfælde hvor skibet ikke kan registreres, f.eks. på baggrund af størrelsen på fritidsfartøjet, må vurderingen af, om der er tale om et skib med hjemsted i Danmark, derfor foretages på baggrund af sølovens §§ 1 og 5.

Af sølovens § 5, stk. 1 fremgår det, at danske skibe skal have hjemsted i riget. For at et skib kan anses som dansk, må dets ejer være dansk. Som danske ejere anses bl.a. danske statsborgere, jf. sølovens § 1, stk. 2, nr. 1. Med udgangspunkt i denne argumentation finder Skattestyrelsen i SKM 2023.57.SR, at et skib har hjemsted i Danmark, såfremt ejeren er dansk statsborger, og skibet ikke er registreret i et udenlandsk register. Det var undertiden uden betydning, at skibet var købt i udlandet blot 2 år tidligere, og at ejeren ikke havde haft en fast havneplads i Danmark i hele perioden.

Undtagelse til hovedreglen – har du bopæl i udlandet eller aldrig haft bopæl i Danmark

Er du dansk statsborger, og har du bopæl i udlandet eller aldrig haft bopæl i Danmark, er du ikke omfattet af KSL § 1, stk. 1, nr. 3. Du vil derfor ikke ifalde fuld skattepligt til Danmark, hvis du rejser afsted med skib og har bopæl i udlandet.

Med bopæl i udlandet sidestilles bopæl i Grønland og på Færøerne.  

Hvilke forholdsregler bør du tage?

Hvis du rejser afsted i en periode på op til 6 måneder, bør du afklare, om du gør tjeneste på skibet. Gør du ikke tjeneste på skibet, vil du kun være fuldt skattepligtig til Danmark, hvis du enten 1) har bopæl i Danmark, eller 2) har opholdt dig i Danmark i minimum 6 måneder forud for afrejsen.

Hvis du rejser afsted i mere end 6 måneder (har varigt ophold) eller gør tjeneste på skibet, bør du afklare, om skibet har hjemsted i Danmark, og om du kan dokumentere, at du har bopæl i udlandet. Kun hvis skibet har hjemsted i Danmark, og du ikke kan dokumentere, at du har bopæl i udlandet, vil du være fuldt skattepligtig til Danmark.

Bemærk dog, at du forsat vil være fuldt skattepligtig til Danmark, hvis du enten 1) har bopæl i Danmark, eller 2) har opholdt dig i Danmark i minimum 6 måneder forud for afrejsen, og du samtidig opholder dig på et skib med hjemsted uden for Danmark.

Medfører dine skatteforhold, at det er væsentligt at afklare, om du er skattepligtig til Danmark under sejladsen, kan du i tvivlstilfælde med fordel anmode Skattestyrelsen om en bindende forhåndsgodkendelse af enten 1) kvalifikationen af, om du gør tjeneste på skibet, 2) kvalifikationen af skibets hjemsted og/eller 3) om du har bopæl i udlandet.

Kontakt DAHL

Vil du vide mere, eller har du spørgsmål til reglerne for beskatning af person(er), der gør tjeneste eller opholder sig om bord på danske skibe, er du velkommen til at kontakte vores eksperter i international skatteret. Vi står klar til at hjælpe dig og kan rådgive i alle sager om skattepligt her til landet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne