Nyheder

Landsretten blåstempler Kommunes indhentelse af nye referencer efter tildelingsbeslutning

Må en tilbudsgiver supplere sit tilbud med nye referencer efter de har vundet en ordre? Landsretten har i en dom af 10. oktober 2023 stadfæstet byrettens dom, der underkendte Klagenævnet for Udbuds kendelse. Sagen omhandler ordregivers berettigelse til efter tildelingsbeslutningen at indhente nye referencer hos vinderen, selvom vinderens referencer ikke levede op til mindstekravene.

Sagen vedrører et offentlig udbud, hvor Gentofte Kommune udbød en kontrakt om levering af en ny hjemmeside til kommunen. Tilbudsgivere skulle anføre tre referencer fra en tilsvarende opgave omhandlende ”levering i form af design, udvikling og implementering af en corporate hjemmeside til en offentlig kunde”. Det var et krav, at referencen skulle omhandle referencekundens hovedhjemmeside, hvoraf mindst én af referencerne skulle være en dansk kommune.

Gentofte Kommune tildelte i juni 2019 kontrakten til Kruso A/S på baggrund af deres tilbud, som i første omgang blev vurderet konditionsmæssigt. Eksponent ApS, der også havde indleveret et tilbud, rettede henvendelse til Gentofte Kommune med påstand om, at Kruso A/S’ referencer ikke levede op til udbuddets mindstekrav om at være en ”corporate hjemmeside”, som samtidigt skulle være ”kundens hovedhjemmeside”.

Gentofte Kommune var enig med Eksponent ApS i, at Kruso A/S’ beskrevne reference ikke levede op til udbudsbetingelsernes mindstekrav, og tilbuddet var derfor ukonditionsmæssigt. Det fremgik af udbudsmaterialet, at ”forbehold for grundlæggende elementer, herunder mindstekrav, ville medføre en pligt for Gentofte Kommune til at se bort fra tilbuddet.”.

Imidlertid bad Gentofte Kommune Kruso A/S om at ”supplere det fejlbehæftede tilbud” efter udbudslovens § 159, stk. 5. Opfordringen førte til, at Kruso A/S indsendte fire helt nye referencer, der blev godtaget af Gentofte Kommune, hvorefter kommunen indgik kontrakt med Kruso A/S i starten af oktober 2019.

I midten af oktober 2019 indgav Eksponent ApS en klage til Klagenævnet for Udbud, hvor Eksponent ApS påstod, at det var i strid med de udbudsretlige principper, at:

  1. tildele kontrakten til Kruso A/S, da deres tilbud ikke opfyldte mindstekravene, samt
  2. anmode Kruso A/S om at indsende en ny reference med henblik på at sikre Kruso A/S’ opfyldelse af udbudsbetingelsernes mindstekrav, efter tildelingsbeslutningen var truffet.

Kendelse fra Klagenævnet for Udbud og byrettens dom

Klagenævnet for Udbud fastslog ved kendelse af 29. april 2020, at Gentofte Kommune havde handlet i strid med de udbudsretlige principper. Klagenævnet for Udbud fandt, at det ikke var lovligt at anmode Kruso A/S om at indsende en ny reference efter udbudslovens § 159, stk. 5, da Gentofte Kommune havde haft pligt til at se bort fra tilbuddet, jf. udbudslovens § 159, stk. 6. Herefter annullerede Klagenævnet for Udbud Gentoftes Kommunes beslutning om at indgå kontrakt med Kruso A/S.

Gentofte Kommune indbragte imidlertid sagen for Retten på Frederiksberg, hvor sagen faldt anderledes ud end det, Klagenævnet for Udbud var kommet frem til.

Byretten lagde vægt på, at de referencer, Kruso A/S havde indsendt efter tilbudsfristen, var referencer, der tidsmæssigt lå forud for tilbudsfristen, hvormed Kruso A/S ikke havde opnået en konkurrencemæssig fordel ved at indsende de nye referencer. Endvidere fandt byretten ikke, at de nye referencer medførte, at der indholdsmæssigt forelå et nyt tilbud, eller at der blev tale om en væsentlig ændring af tilbuddet. Dette kunne derfor heller ikke føre til, at Gentofte Kommune var afskåret fra at anmode Kruso A/S om at indsende nye referencer.

Hvad angår påstanden om, at Gentofte Kommune havde afskåret sig selv fra at anmode om nye referencer på baggrund af, at det var anført i udbudsmaterialet, at forbehold for mindstekrav ville medføre en pligt til at se bort fra tilbuddet, fastslog byretten, at det ikke er i alle tilfælde, at en ordregiver vil være afskåret fra at supplere eller præcisere tilbud efter udbudslovens § 159, stk. 5. Da Gentofte Kommune havde angivet i deres udbudsmateriale, at de forbeholdt sig retten til at anmode om suppleringer eller præciseringer af tilbuddet, fandt retten, at Gentofte Kommune var berettiget til at indhente de nye referencer.

Eksponent ApS anker sagen

Eksponent ApS ankede herefter sagen til Østre Landsret, som dog stadfæstede byrettens dom. Med samme begrundelse som byretten henviste landsretten til, at Kruso A/S’ efterfølgende indsendelse af referencerne ikke havde medført nogen konkurrencemæssig fordel for Kruso A/S. Yderligere fandt landsretten ikke, at udbudsbetingelserne indeholdt en pligt til at afvise tilbuddet på grund af manglende opfyldelse af mindstekrav. Gentofte Kommune havde derfor været berettiget til at indhente referencerne, efter tildelingsbeslutningen var truffet.

Vores bemærkninger

Landsretten har med denne afgørelse fastslået, at der er en bredere adgang til at indhente supplerende eller præciserende information end den praksis, som Klagenævnet for Udbud ellers har lagt for dagen. Dommen kan formentlig bane vej for nye muligheder for leverandørerne, hvormed de i en videre udstrækning kan eftersende og korrigere deres tilbud – endda helt frem til efter tildelingen af kontrakten.

Landsrettens dom illustrerer et mere pragmatisk syn på udbudsreglerne og ordregiveres mulighed for at lade tilbudsgivere supplere deres tilbud. Dommen resulterer også i, at det vil være muligt at reducere transaktionsomkostningerne i situationer som denne, hvor konsekvensen ellers kunne have været tilbagekaldelse af tildelingsbeslutningen eller måske endda annullation af udbuddet. Fremadrettet bliver det interessant at følge med i, hvordan og i hvilket omfang Klagenævnet for Udbud vil understøtte denne praksis i sine kommende kendelser.

Kontakt DAHL

Har du spørgsmål til den omtalte dom, udarbejdelse af udbudsmateriale, prækvalifikation, tilbudsafgivelse eller andre udbudsrelaterede spørgsmål, er du velkommen til at kontakte DAHLs eksperter Claus Gulholm-Hansen Krüger og Kathrine Ahrenholt, der har mange års erfaring med at yde højt specialiseret rådgivning på området. 

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne