Nyheder

SpotOn: Hvornår er man som arbejdsgiver ansvarlig for en arbejdsskade?

Det er vigtigt, at man som arbejdsgiver er opmærksom på de tilsyns- og instruktionsbeføjelser, som man har over for en ansat. Beføjelserne medfører en pligt til at sørge for, at virksomhedens arbejdstagere arbejder under betryggende sikkerhedsmæssige forhold. Tilsyns- og instruktionsbeføjelserne har dels betydning i relation til eventuelle erstatningskrav fra tredjemand dels i forhold til den ansattes mulighed for at kræve erstatning for arbejdsskader.

En arbejdsskade er i arbejdsskadesikringslovens § 5 defineret som en ulykke, der er sket som følge af arbejdet eller de forhold, som arbejdet er foregået under. Definitionen af en arbejdsskade medfører, at der ofte ikke er tvivl om, hvorvidt der er tale om en arbejdsskade, når ulykken er sket på arbejdspladsen.

Arbejdstageren får i almindelighed dækket de arbejdsskader, som denne påføres under sit arbejde, af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Herudover kan man som arbejdstager kræve erstatning fra sin arbejdsgiver i det omfang det kan bebrejdes arbejdsgiveren, at skaden er indtruffet. Erstatningen fra arbejdsgiveren er dog begrænset til det beløb, som Arbejdsmarkedets Erhvervssikring ikke allerede har dækket.

Rutinemæssig, ukompliceret og helt sædvanlig opgave fremstod ikke farlig

Vestre Landsret har ved dom af 12. juli 2023 taget stilling til, hvorvidt en skade kunne bebrejdes arbejdsgiveren.

Under udførelsen af en arbejdsopgave pådrog en arbejdstager sig brud på sit haleben og en diskusprolaps i lænden, hvorefter arbejdstageren blev sygemeldt. Arbejdstageren gjorde krav gældende iht. arbejdsskadesikringsloven. Arbejdstageren blev tilkendt erstatning fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, men gjorde herefter et erstatningskrav på kr. 1,4 mio. gældende over for arbejdsgiveren, idet det blev gjort gældende, at arbejdsgiveren ikke havde opfyldt sin tilsyns- og instruktionsbeføjelse.

Arbejdsopgaven bestod i at sparke en tom papkasse flad. Arbejdsopgaven blev udført ved at arbejdstageren sparkede til siderne af papkassen for derefter at folde den sammen. Da arbejdstageren skulle udføre opgaven, gled vedkommende og faldt til jorden, hvorefter skaden indtrådte.

Retten i Herning kom frem til, at der var tale om et hændeligt uheld, som arbejdsgiveren ikke var ansvarlig for. Arbejdstageren valgte derfor at anke dommen til Vestre Landsret.

Vestre Landsret stadfæstede byrettens afgørelse om, at den skete skade ikke var indtrådt som en følge af, at arbejdsgiveren havde handlet ansvarspådragende navnlig ved ikke at have givet den fornødne instruktion eller ført et tilstrækkeligt tilsyn.

Vestre Landsret begrundede sin dom med at arbejdstageren ikke havde løftet bevisbyrden for, at arbejdsgiveren havde handlet uforsvarligt ved at have overladt tilrettelæggelsen af arbejdet til arbejdstageren uden særskilt instruktion eller tilsyn.

Vestre Landsret lagde særlig vægt på følgende momenter:

  • at arbejdsmetoden havde været anvendt af alle ansatte i produktionen gennem en længere årrække,
  • at der ikke tidligere havde været ulykker eller nærulykker i forbindelse hermed,
  • at arbejdstageren var en meget erfaren medarbejder, der fra sin ansættelse i virksomheden i 2007 til uheldet i 2015, næsten dagligt havde udført den pågældende arbejdsproces. Der var dermed tale om en rutinemæssig, ukompliceret og helt sædvanlig opgave, der ikke fremstod farlig.

Landsretten frifandt derfor arbejdsgiveren for ansvar, idet arbejdstageren ikke havde bevist, at hendes tilskadekomst skyldtes manglende instruktion eller tilsyn eller andre ansvarspådragende forhold hos arbejdsgiveren.

Afgørelsen fastlægger, at en arbejdstagers mulighed for at gøre et erstatningsansvar gældende mod sin arbejdsgiver i tilfælde af en arbejdsskade kan være begrænset af, hvor længe en arbejdstager har været ansat, og hvor rutinemæssig arbejdsopgaven er, der udføres. Såfremt en arbejdstager har været ansat i en årrække og udfører en arbejdsopgave, der kan karakteriseres som rutinemæssig, ukompliceret og helt sædvanlig, lægger Vestre Landsrets dom op til, at der skal mere til for at statuere et erstatningsansvar, end hvis det var en ny arbejdstager, der udførte opgaven.

Har du spørgsmål til, hvornår man som arbejdstager kan gøre et erstatningskrav gældende mod ens arbejdsgiver i tilfælde af, at der er indtruffet en arbejdsskade, eller hvordan man som arbejdsgiver skal forholde sig til et sådant krav? Du er altid velkommen til at kontakte en af vores processpecialister for en drøftelse heraf eller andre juridiske problemstillinger.

SpotOn – Din vej til aktuel indsigt i udvalgte afgørelser fra Landsret og Højesteret

Som læser af DAHLs nyhedsserie ”SpotOn” får du indsigt i de nyeste proces- og erstatningsretlige afgørelser fra Østre Landsret, Vestre Landsret og Højesteret. Vores specialister har nøje udvalgt afgørelserne, som de med udgangspunkt i et kort sammendrag perspektiverer til konkrete råd, pointer og anbefalinger, som du skal være opmærksom på.

SpotOn udkommer løbende – formatet er kort og med øje for konkrete pointer og brugbare take-aways.

Fik du også læst..?

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne