Nyheder

Fradrag for underskud i udenlandske datterselskaber – uden international sambeskatning

Tilbage i 2005 blev der ændret markant på sambeskatningsreglerne i Danmark. I rent danske koncerner blev der indført obligatorisk sambeskatning. Der kunne ske tilvalg af international sambeskatning, hvis man ønskede det. Tilvalg af international sambeskatning ville da fange alle de selskaber, der var omfattet af koncernen – både op- og nedad.

Sambeskatningsformålet har typisk været at sikre, at underskud i ét selskab kan modregnes i et overskud i et andet selskab. Især for international sambeskatning har konsekvensen typisk været den, at har man ikke tilvalgt international sambeskatning, fortaber man muligheden for at bruge et udenlandsk datterselskabs underskud.

Ved EU-Domstolens domme, C650/16 Bevola og Jens W. Trock og C322/11 K, fandt EU-Domstolen imidlertid, at en sådan regulering er i strid med de EU-retlige regler. Dette gælder navnlig reglerne om mulighed for fri etablering af virksomhed i EU-landene. Følgevirkningerne af denne EU-domstolsafgørelse har været, at de enkelte EU-lande har været forpligtet til at lave en national regulering af, hvordan man kan udnytte underskud fra et datterselskab i et EU-land til modregning i et moderselskab i et andet EU-land. Tilsvarende princip skulle finde anvendelse på fast driftssted.

Selskabsskattelovens § 31 E

Konsekvensen af dette har været, at man i dansk ret har indsat bestemmelsen i selskabsskattelovens § 31 E ved lov nr. 1835 af 12. august 2020. Da det vedrørte et område, hvor der er sket underkendelse af praksis, har selskabsskattelovens § 31 E virkning fra indkomståret 2019 og senere indkomstår.

Bestemmelsen giver mulighed for at fradrage et underskud i et udenlandsk datterselskab med et udenlandsk fast driftssted, hvis nærmere betingelser er opfyldt. Dette fradrag kan modregnes i den danske indkomstopgørelse for et moderselskab. Betingelserne for at bruge reglen er for datterselskaber:

  • Det skal være et selvstændigt skattesubjekt – typisk et datterselskab eller fast driftssted i udlandet
  • Datterselskabet skal være hjemmehørende i EU/EØS, Færøerne eller Grønland.
  • Man skulle have kunnet tilvælge international sambeskatning med datterselskabet i hele underskudsperioden
  • Det skattemæssige underskud skal opgøres efter danske regler og dokumenteres
  • Det skal sandsynliggøres, at underskuddet tabes endeligt, hvis man ikke får lov til at foretage modregningen i den danske indkomstopgørelse

De samme principper gælder i forhold til fast ejendom i udlandet, dvs. det gælder alle lande forskellig fra Danmark.

Der er nu kommet en række afgørelser, der medvirker til, at man afgrænser anvendelsen af selskabsskattelovens § 31 E. De pågældende afgørelser har alle sigtet mod den sidste betingelse – at man skal sandsynliggøre, at det skattemæssige underskud i det pågældende datterselskab er endeligt tabt. De afgørelser, der er truffet, er bindende svar fra Skatterådet. På baggrund af de trufne afgørelser kan man opstille en ”opskrift” på, hvordan man kan løfte denne bevisbyrde.

Dokumentation for endeligt tab af underskud i udlandet

For det første kan dette bevises ved, at man likviderer det udenlandske selskab. Ved en likvidation vil man typisk have haft mulighed for at have tilvalgt international sambeskatning helt frem til opløsningstidspunktet. Hvis likvidationens følgevirkning i det pågældende land er den, at det pågældende datterselskabs underskud herved fortabes, har man kort og godt løftet sin bevisbyrde uden de helt store problemer. Det anførte følger f.eks. af SKM 2022.226 SR vedrørende et tysk datterselskab og SKM 2022.579 SR vedrørende et fransk selskab.

For det andet kan man se, at man ikke kan løfte bevisbyrden ved brug af konkurs. Et udenlandsk datterselskab kan naturligvis også nedlukkes ved en konkurs frem for en opløsning ved likvidation. Der er heller ikke nogen tvivl om, at det underskud, det udenlandske datterselskab måtte have, fortabes endeligt ved en sådan konkurs. En konkurs medfører imidlertid også, at det pågældende udenlandske datterselskab ikke længere kunne have været omfattet af en international sambeskatning. Dette følger nemlig af konkursskattelovens § 4, stk. 2, at et selskab glider ud af en sambeskatning for det indkomstår, hvor det erklæres konkurs. Betingelsen om, at man skulle have haft mulighed for sambeskatning helt frem til det tidspunkt, hvor det konstateres, at underskuddet er endeligt tabt, kan derfor ikke opfyldes i konkurssituationen. Det anførte følger af SKM 2022.232 SR vedrørende et fransk selskab.

For det tredje kan man også af den foreliggende praksis se, at man skal være omhyggelig med at iagttage de nationale regler, jf. SKM 2023.17 SR. I den pågældende sag var der tale om, at man ønskede at opløse et norsk datterselskab. I Norge var der imidlertid regler, der gav mulighed for, at man ved opløsning af et datterselskab kunne overflytte et skattemæssigt underskud fra datterselskabet til et nu nyetableret fast driftssted. Selv om det pågældende selskab derfor endelig havde tabt sit underskud ved en likvidation, kunne selskabsskattelovens § 31 E alligevel ikke finde anvendelse, da det skattemæssige underskud efterfølgende kunne anvendes af et fast driftssted i Norge i den samme koncern.

De pågældende nyere afgørelser understreger, at man skal være omhyggelig med brug af selskabsskattelovens § 31 E. Det kræver således en omhyggelig vurdering af, om betingelserne herfor er opfyldt.

Kontakt DAHL

Har du brug for rådgivning omkring mulighederne for at fradrage et endeligt tabt underskud i et udenlandsk datterselskab, står DAHL Advokatpartnerselskab til rådighed.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne