Nyheder

Hvad er en successionsrækkefølge - og hvordan etableres den?

Når man skal videregive gaver eller arv, kan man i et vist omfang bestemme rækkefølgen af modtagerne. Dette kaldes successionsrækkefølger. Først vælges en person på første plads og derefter en eller flere modtagere på anden plads og de næste pladser til at modtage et bestemt aktiv eller en formue.

Anvendt rigtigt er successionsrækkefølger et godt værktøj i generationsskifteprocesser, men det er komplekst, og anvendelsen kræver omhyggelig og indsigtsfuld rådgivning.

I denne og flere følgende artikler vil vi beskrive successionsrækkefølgers oprettelse, anvendelse og virkninger, herunder afgiftsmæssigt og skattemæssigt.

Hvad er en successionsrækkefølge?

Den præcise juridiske definition på en successionsrækkefølge lyder således:

”En bestemmelse om, at en gave eller en arv skal tilfalde en modtager på første plads og derefter en eller flere modtagere på anden eller senere pladser”.

Det betyder, at det for eksempel er muligt at bestemme, at en gave (det kan f.eks. være et sommerhus) først skal tilfalde A, og ved A’s død skal sommerhuset tilfalde B og ved B’s død skal sommerhuset tilfalde C.

Dermed kan det fastlægges og styres, hvordan et givent aktiv skal flyttes fra person til person i den fastlagte rækkefølge. Det vil oftest være mellem generationer, men principielt kan hvem som helst være et led i en successionsrækkefølge, herunder også en fond.

Anvendelsen og retsvirkningerne af successionsrækkefølger er ikke reguleret af lovbestemmelser udover enkelte bestemmelser i arveloven og boafgiftsloven. Anvendelsen og retsvirkningerne er derfor i hovedtræk reguleret i retspraksis.

Anvendelsen ved arv

En successionsrækkefølge kan bl.a. etableres ved arv. I så fald skal det fremgå af et testamente.

I arveloven er der begrænsninger i, hvilken arv man kan indsætte i en successionsrækkefølge.

Successionsrækkefølger kan kun bruges i meget begrænset omfang ved tvangsarv – det vil sige den arv, som ikke kan fratages testators ægtefælle og livsarvinger. Hovedreglen er, at tvangsarv ikke kan indgå i en successionsrækkefølge. Der er dog efter arvelovens § 51 og § 52 mulighed for at lade tvangsarv indgå i en successionsrækkefølge, når det er arv til umyndige og tvangsarv til personer, der pga. svækkelse af en art ikke selv er i stand til at oprette testamente.

Ved friarv – modstykket til tvangsarv – er anvendelsen af successionsrækkefølger positivt hjemlet i Arvelovens § 60. Det er således muligt at indsætte friarven i en successionsrækkefølge ved et testamente.

Af arvelovens § 60 fremgår dog også den vigtige begrænsning, at der ikke kan indsættes ”flere ved testators død ufødte personer efter hinanden”. Sædvanligvis beskrives begrænsningen sådan, at der kun kan indsættes én ved testators død ufødt generation i en successionsrækkefølge.

Begrænsningen står i arveloven, men har rod i forbuddet med de såkaldte fideikommiser i Grundlovens § 84.

Hvis arv ønskes indsat i en successionsrækkefølge, skal det altså ske ved et gyldigt oprettet testamente, hvori vilkårene for successionsrækkefølgen fastlægges.

Anvendelsen ved gaver

Der er ingen lovregler om anvendelsen af successionsrækkefølger ved gave, men det er sikkert, at en successionsrækkefølge kan etableres ved gave.

Der gælder principielt ingen formkrav ved gaver, men det er i sagens natur af bevismæssige årsager nærmest utænkeligt, at vilkårene for etableringen af en successionsrækkefølge ikke nedfældes på skrift, typisk i det dokument hvorved gaven gives, ofte kaldet et gavebrev. Under alle omstændigheder er det et krav, at der er truffet bestemmelse om successionsrækkefølgen senest ved overgivelsen af gaven.

Det er juridisk set omgærdet af en del tvivl, om forbuddet mod at indsætte mere end én ufødt generation i en successionsrækkefølge også gælder ved gaver. Det må i hvert fald tilrådes at udvise stor forsigtighed hermed.

Offentlighed og kendskab

Det er et særligt aspekt ved en successionsrækkefølge, at en person kan være indsat på en given plads i en successionsrækkefølge uden at have kendskab til det.

I senere artikler omtaler vi de nærmere virkninger af en successionsrækkefølge. Her skal det blot nævnes, at der ikke eksisterer noget register eller anden registrering af successionsrækkefølger.

Det skaber udfordring i praksis.

Den arving eller gavemodtager, der modtager en gave eller en arv på førstepladsen i en successionsrækkefølge, vil blive bekendt med det, men det er ikke sikkert, at de næste pladser får kendskab til at de ”står for tur” som næste i rækken ved den første modtagers død eller ved indtræden af en anden begivenhed. Dermed er der en reel risiko for, at successionsrækkefølgen ikke bliver anvendt som tiltænkt, og de næste pladser har ej heller mulighed for at ”forsvare” deres ret, hvis den første modtager tilsidesætter sine pligter eller vanrøgter aktiverne i successionsrækkefølgen på den ene eller anden måde.

Ved etableringen af successionsrækkefølgen kan den udfordring søges imødegået på forskellig vis, hvis det ønskes, og det kan ligeledes ved arv søges imødegået, når det konkrete dødsbo skiftes.

Det kan være, at man simpelthen underretter de forskellige berettigede om deres rettigheder, men det kan også møde betænkeligheder, fordi det kan være, at retten aldrig aktualiseres, og så kan en underretning herom give anledning til tvist og tvivl. Der er tale om en reel udfordring, som må drøftes og imødegås ved udformningen og håndteringen af de konkrete dokumenter.

Fik du også læst..?

 

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne