Nyheder

Hvornår er det relevant med en successionsrækkefølge i et testamente eller gavebrev?

I visse situationer og familieforhold er det relevant at overveje, om der skal etableres en successionsrækkefølge i et testamente eller i et gavebrev. En successionsrækkefølge er relevant i en række tilfælde, men skal overvejes nøje. Nogle af disse tilfælde vil vi gennemgå i denne artikel.

Sikre ejerskab til familien

Historisk er den primære årsag til at etablere en successionsrækkefølge, at man ønsker at sikre, at ejerskabet til et givent aktiv bliver i familien/slægten i flere generationer. Successionsrækkefølger er derfor oftest anvendt på familieejede virksomheder, godser mv., hvor der er et særligt ønske om, at det skal være familieejet.

Alternativ til en familiefond

Derudover kan successionsrækkefølger i visse tilfælde anvendes som et alternativ til en familiefond. Ved successionsrækkefølgen opnår man som udgangspunkt samme fordele, herunder begunstigelser, som en familiefond. Det kan dog ikke på samme måde styres fra centralt hold, som f.eks. ved fonde, hvor der er vedtægter mv., som bestemmer, hvor meget der skal udbetales m.v.

Undgå uønskede arvinger

Successionsrækkefølger kan også anvendes i tilfælde, hvor man ønsker at undgå en bestemt arving til et aktiv. Det kan f.eks. være en tidligere ægtefælle, man vil undgå bliver arving til et givent aktiv/formue.

En tidligere ægtefælle kan nemlig blive arving til et givent aktiv/formue, såfremt man har fælles børn/barn. I det tilfælde, at barnet dør efter at have arvet ejerægtefællen, og barnet ikke selv har ægtefælle eller livsarvinger, er barnets anden forælder (dvs.  eks-ægtefællen) arving efter arvelovens regler.

For at undgå dette kan man etablere en successionsrækkefølge for ejerægtefællen, hvor det besluttes, at arven efter ejerægtefællen ved barnets død skal tilgå barnets livsarvinger på første pladsen, søskende på anden pladsen og søskendes børn på tredje pladsen. Rækkefølgen kan frit fastlægges.

Dette ses også anvendt i tilfælde, hvor der er børn eller børnebørn, som man ikke ønsker skal være arving til et bestemt aktiv eller formue.

Parkering af et aktiv

Successionsrækkefølger kan med fordel anvendes i situationer, hvor der er umyndige børn, som skal have ejerskabet til f.eks. nogle kapitalandele, men hvor man ønsker at vente til de bliver myndige. Dette kan være fordi, det enten er uhensigtsmæssigt eller umuligt, at børnene skal eje det pågældende aktiv, mens barnet er umyndigt.

I disse tilfælde kan kapitalandelene ”parkeres” hos en anden indtil barnet er myndigt.

Man skal dog være opmærksom på boafgifterne, da det koster boafgift og evt. tillægsboafgift (eller indkomstskat) ved overgangen til ”parkeringen” og igen tilbage til det myndige barn. Det kan derfor blive en dyr model, såfremt man ikke tænker overgangen og afgifterne ind.

Dette kan f.eks. være relevant, hvis en person ejer nogle kapitalandele, som skal blive i familiens eje. Personens børn er umyndige, men personen er gift. Personen kan da bestemme i et testamente, at hvis han/hun dør, mens børnene er umyndige, da skal kapitalandelene overgå til den længstlevende ægtefælle i en successionsrækkefølge, hvorefter børnene skal overtage kapitalandelene, når børnene bliver myndige, opnår en anden bestemt alder, uddannelse eller lignende, eller hvis den længstlevende ægtefælle dør inden da. I denne situation er der ingen boafgift ved arveudlægget til længstlevende, men derimod 15 % i boafgift ved overgangen til barnet.

Undgå opsplitning af et aktiv blandt flere ejere

Successionsrækkefølger er ligeledes relevant, hvis man ikke ønsker at opsplitte et aktiv blandt flere ejere. Det er f.eks. relevant ved ejerskab til godser, ejendomme mv., hvor det kan være særdeles uhensigtsmæssigt, hvis der skal være mange ejere.

Ved en ejers død vil de almindelige arveregler medføre, at der er risiko for opsplitning eller realisation af et aktiv.

Dette kan undgås ved at etablere en successionsrækkefølge, hvor det er bestemt, at ved f.eks. det ældste barns død, skal aktivet tilgå det næstældste barn, og ved det næstældste barns død, skal aktivet tilgå det yngste barn barn etc. Rækkefølgen kan være lang.

Skattefritagelse eller -udskydelse?

Et sidste eksempel er, hvis man ønsker at blive fritaget for betaling af udskudt skat eller at udskyde beskatningen.

Der indtræder efter Højesterets dom U 2021.5245 H umiddelbart ikke beskatning i dødsboet af aktiverne i successionsrækkefølgen i de tilfælde, hvor et aktiv overgår fra én plads i en successionsrækkefølge til den næste plads i successionsrækkefølgen. Dette kan der læses mere om i vores artikel ”Hvad er de skattemæssige virkninger af en successionsrækkefølge?”.

Denne skattefritagelse eller skatteudskydelse er dog ganske usikker og skal derfor næppe være driveren i at oprette en successionsrækkefølge.

Sammenfatning

Det kan være en god løsning i visse situationer at indsætte en arv eller gave i en successionsrækkefølge. I andre situationer kan det dog være meget bekosteligt, og det kan også påvirke en ægtefælles mv. økonomiske stilling betragteligt.

En successionsrækkefølge egner sig derfor bedst, når der er et aktiv af stor værdi, som er identificérbart (fast ejendom eller kapitalandele) – og hvor der er en formue ”ved siden af”.

Det kræver meget rådgivning og omhu ved etableringen af en successionsrækkefølge, hvor alle led skal tænkes godt ind. Successionsrækkefølger bør derfor ikke bruges i flæng, selvom det umiddelbart kan lyde som en god løsning på et generationsskifte.

Fik du også læst..?

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne