Nyheder

Hvad er de skattemæssige virkninger af en successionsrækkefølge?

Når et aktiv er omfattet af en successionsrækkefølge, betyder det, at aktivet flyttes fra en person til en anden, når der opstår en bestemt begivenhed (oftest et dødsfald hos den, som besidder aktivet). Men hvad er de skattemæssige konsekvenser af dette?

I dommen U 2021.5245 H har Højesteret – delvist – taget stilling til de skattemæssige virkninger af successionsrækkefølger. De fleste forhold er dog ikke fastlagt i retspraksis.

Ved overdragelsen fra stifteren til 1. pladsen

Ved overdragelsen fra stifteren til 1. pladsen i successionsrækkefølgen er der tale om en almindelig afståelse i skatteretlig forstand.

Aktiverne, der indsættes i en successionsrækkefølge via testamente, indgår i stifterens dødsbo på helt almindelig vis. Beskatningen af afståelsen vil derfor afhænge af, om dødsboet i øvrigt er skattepligtigt eller skattefritaget.

Hvis successionsrækkefølgen stiftes ved en gaveoverdragelse, vil stifteren være gavegiver, og stifteren vil derfor blive beskattet efter helt almindelige regler ved overdragelsen.

Både ved arv og ved gave vil der kunne ske overdragelse med skattemæssig succession, såfremt betingelserne herfor er opfyldt. Ved overdragelse af kapitalandele skal pengetankskravet derfor være opfyldt m.v.

Ved overgangen fra 1. pladsen til 2. pladsen (og senere pladser)

De skattemæssige virkninger ved overgangen fra 1. pladsen til 2. pladsen (og senere pladser) er derimod behæftet med betydelig tvivl.

Der skal sondres mellem, om overgangen sker i besidders levende live eller ved besidderens død.

Ved overgang i besidderens levende live

Ved overgangen i besidderens levende live kan der rejses tvivl om, hvorvidt der skatteretligt er tale om en afståelse. 1. pladsens ret ophører, og 2. pladsen erhverver sin ret uden videre. Overgangen ”sker bare” uden videre, og 1. pladsen får næsten undtagelsesfrit ikke noget vederlag.

Det er derfor nærliggende at konkludere, at der ikke er tale om en afståelse i skatteretlig henseende, og at der derfor ikke skal ske afståelsesbeskatning. Dette skyldes, at der ikke er hjemmel til beskatningen af afståelsen.

Man kan således hævde, at overgangen sker, uden at det udløser beskatning hos besidderen ved overgangen.

Ved overgang ved besidderens død:

Ved overgangen af aktivet i successionsrækkefølgen ved besidderens død, indgår aktivet ikke i dødsboet. Dødsboet bliver derfor ikke beskattet af den eventuelle avance, som er på aktivet, selvom dødsboet er skattepligtigt. Samtidig skal aktivet ikke medregnes ved opgørelsen af, om dødsboet er skattepligtigt eller skattefritaget.

Dette har Højesteret taget indirekte stilling til i U 2021.5245 H, som behandles nærmere nedenfor. Det er derfor sikkert, at dødsboet ikke skal medtage det aktiv, som er omfattet af en successionsrækkefølge.

Højesterets dom: u 2021.5245 h

Faktum i sagen for Højesteret var, at en datter af sin far ved gavebreve af henholdsvis 29. september 2017 og 1. januar 2018 havde fået gaveoverdraget nogle kommanditanparter i to ejendomskommanditselskaber.

I disse gavebreve var det bl.a. bestemt, at kommanditanparterne skulle indgå i en successionsrækkefølge, hvor kommanditanparterne automatisk skulle overgå til datterens livsarvinger, når datteren afgik ved døden.

Datteren afgik ved døden den 11. januar 2019 og efterlod sig en ægtefælle og nogle fælles børn/livsarvinger.

Spørgsmålet i sagen var, om disse kommanditanparter skulle indgå i boopgørelsen i dødsboet efter datteren.

Skifteretten på Frederiksberg og Østre Landsret fandt, at kommanditanparterne skulle indgå i boopgørelsen og værdiansættes og dermed indgå i grundlaget for beregning af boafgift.

Højesteret ændrede skifterettens og landsrettens afgørelse og fandt:

”På den anførte baggrund finder Højesteret, at datterens ejerandele i ejendomsselskaberne ikke udgør aktiver i hendes særbo i henhold til dødsboskiftelovens § 31, stk. 1. Ejerandelene skal derfor ikke indgå i opgørelsen af hendes særbo og værdiansættes.

Landsrettens kendelse ændres, således at de ejerandele, som A ved gavebreve af 29. september 2017 og 1. januar 2018 overdrog til sin datter, ikke skal indgå i opgørelsen af hendes særbo og værdiansættes.”

På baggrund af Højesterets afgørelse er det derfor fastslået, at aktiver, som er underlagt en successionsrækkefølge i et testamente eller et gavebrev, ikke skal medtages som et aktiv i dødsboets boopgørelse. Der sker derfor ingen afståelsesbeskatning for dødsboet ved overgangen af et aktiv i en successionsrækkefølge ved besidderens død.

Højesterets afgørelse tager derimod bl.a. ikke stilling til, om der sker afståelsesbeskatning uden for dødsboet. Der er dog ikke umiddelbart et skattesubjekt udover dødsboet, hvorfor det er svært at forestille sig, hvem der da skal beskattes ved afståelsen.

Højesterets afgørelse tager heller ikke stilling til, om der sker tvungen skattemæssig succession, eller hvilken anskaffelsessum modtageren har på aktivet, herunder om skatten helt forsvinder. Dette spørgsmål er derfor stadig uafklaret.

Forsvinder skatten? - eller sker der skattemæssig succession?

Såfremt overgangen ikke udløser beskatning ved afståelsen, kan man stille spørgsmålet, om avanceskatten i så fald forsvinder, eller om der sker tvungen skattemæssig succession.

Ved tvungen skattemæssig succession indtræder 2. pladsen i besidderens skattemæssige stilling. Der er imidlertid ikke i lovgivningen hjemmel til en sådan skattemæssig succession.

Det oplagte er således, at avanceskatten forsvinder, og at 2. pladsens anskaffelsessum er den værdi, som aktivet havde i relation til afgiftsberegningen i henhold til Boafgiftslovens § 8, stk. 4.

Det er dog behæftet med stor af grad af usikkerhed, da der hverken er lovgivning eller praksis, hvor der er taget stilling hertil.

Ved successionsrækkefølgens ophør

Ved successionsrækkefølgens ophør kan der ske beskatning.

I det tilfælde, at besidderen er sidste led i successionsrækkefølgen, vil der skulle ske almindelig afståelsesbeskatning, på det tidspunkt besidderen afstår aktivet. Dette uanset om afståelsen sker ved besidderens død eller i besidderens levende live.

Der vil ligeledes skulle ske almindelig afståelsesbeskatning, såfremt besidderen har ret til at råde frit over aktivet i levende live og gør brug af sin ret ved f.eks. at sælge aktivet helt eller delvist. I så fald sker der almindelig afståelsesbeskatning for besidderen.

En successionsrækkefølge kan også automatisk ophøre, når en besidder f.eks. har opnået en bestemt alder, eller der indtræder en bestemt begivenhed. Der sker ikke afståelsesbeskatning på tidspunktet for ophøret, men derimod vil der skulle ske almindelig afståelsesbeskatning på det tidspunkt, hvor aktivet efterfølgende afstås, eller besidderen afgår ved døden.

I alle disse tilfælde aktualiseres problemstillingen om, hvorvidt besidderen er skattemæssigt succederet i tidligere besidderes skattemæssige stilling, eller om besidderens anskaffelsessum alene er handelsværdien på det tidspunkt, at overgangen skete til vedkommende. Dette er som nævnt uafklaret i lovgivning og praksis og derfor behæftet med stor grad af usikkerhed.

Beskatning under besiddelsen

Under besiddelsesperioden skal besidderen beskattes af de løbende indtægter og udgifter vedrørende det pågældende aktiv. Beskatningen sker efter de almindelige regler med hensyn til indtægter af og udgifter vedrørende de aktiver, der indgår i successionsrækkefølgen.

Den aktuelle besidder kan også afskrive på aktiverne i successionsrækkefølgen i det omfang, der er tale om afskrivningsberettigede aktiver. Den aktuelle besidder vil derfor også blive beskattet af genvundne afskrivninger, når besidderens ret ophører, og aktiverne afstås.

I relation til afskrivningerne aktualiseres ligeledes problemstillingen vedrørende den skattemæssige succession eller ej igen, idet afskrivningsgrundlaget vil afhænge af, om besidderen er skattemæssigt succederet i tidligere besidderes skattemæssige stilling, eller om besidderens anskaffelsessum alene er handelsværdien på det tidspunkt, hvor overgangen skete til vedkommende.

Fik du også læst..?

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne