Nyheder

Et hjemmekontor i Danmark kan etablere fast driftssted

Skatterådet har i en lang række afgørelser de seneste år taget stilling til, hvad der skal til, for at en udenlandsk virksomhed etablerer fast driftssted gennem et hjemmekontor i Danmark. Grænserne for etableringen af fast driftssted gennem hjemmekontorer afhænger i høj grad af de arbejdsopgaver, som medarbejderne udfører fra hjemmekontoret.

Hvad er et fast driftssted?

Selskaber, foreninger og fysiske personer etablerer begrænset skattepligt til Danmark, hvis de udøver et erhverv med fast driftssted her i landet.

Begrebet ”fast driftssted”, som er anvendt i den danske lovgivning, skal efter praksis fortolkes i overensstemmelse med OECD’s modeloverenskomst og dets kommentarer, der er udtryk for medlemslandenes fælles forståelse indenfor dobbeltbeskatningsoverenskomster. Herved skal begrebet ”fast driftssted” forstås som ”et fast forretningssted, gennem hvilket et foretagendes virksomhed helt eller delvist udøves”. Det fremgår af bemærkningerne til modeloverenskomsten, at der stilles tre betingelser for at kunne statuere fast drift, som alle skal være opfyldte:

  1. Der skal være et ”forretningssted”, hvilket vil sige indretninger såsom lokaler eller i visse tilfælde maskiner/udstyr
  2. Forretningsstedet skal være ”fast”, hvilket vil sige, forretningsstedet skal være tilknyttet et geografisk sted med en vis grad af varighed
  3. Foretagendet skal helt eller delvist ”udøve sin virksomhed” gennem det faste forretningssted. Det vil sædvanligvis sige, at personer (personale), som er afhængige af foretagendet, udfører foretagendets virksomhed i den stat, hvor det faste driftssted sted er beliggende.

Selvom de tre betingelser opfyldes, vil der ikke blive statueret fast driftssted, hvis aktiviteten her i landet kan anses for at være af ”forberedende og hjælpende karakter”. Hvis den aktivitet, der udføres her i landet, ikke kan anses for at være en del af den kerneaktivitet, virksomheden udfører, vil der ikke blive etableret et fast driftssted. 

Ved etablering af fast driftssted – og dermed begrænset skattepligt - vil virksomheden blive skattepligtig af indkomst oppebåret i Danmark gennem det faste driftssted. Indkomsten opgøres som den indkomst, det faste driftssted i Danmark kunne have oppebåret, hvis det havde været et særskilt og uafhængigt foretagende, der var beskæftiget med samme/lignende vilkår og risici, som påtages af foretagendet gennem det faste driftssted.

Hjemmekontor som fast driftssted

For at et hjemmekontor kan anses for at udgøre et fast driftssted, skal hjemmekontoret udgøre et forretningssted, hvorfra virksomheden kan udøve sit foretagende gennem, som er fast og dermed af en vis varighed.

Efter praksis lægges der ikke afgørende vægt på, om virksomheden har pålagt medarbejderen at udføre arbejdet fra sit hjem, eller om det er medarbejderens eget ønske at arbejde fra sit hjem grundet familiemæssige årsager. Hjemmekontoret kan godt statuere fast driftssted, selvom det er medarbejderens eget ønske at flytte til Danmark.

Der lægges ikke afgørende vægt på, om medarbejderen får et selvstændigt kontor stillet til rådighed hos den udenlandske virksomhed.

Vurderingen af, om der foreligger fast driftssted gennem et hjemmekontor, træffes i stedet ud fra en konkret vurdering, hvor der tages hensyn til samtlige faktiske omstændigheder ved arbejdet her i landet. Selvom det er en konkret vurdering, kan der dog opstilles nogle generelle vejledende retningslinjer for, hvad der konkret skal til for at etablere et fast driftssted i Danmark gennem et hjemmekontor.

Det følger af den administrative praksis, at vurderingen om etablering af fast driftssted særligt afhænger af de arbejdsopgaver, medarbejderen skal udføre fra sit hjemmekontor i Danmark. Vi vil nedenfor tage afsæt i de elementer, der er inddraget i vurderingen af fast driftssted for salgsmedarbejdere og direktører/ledere. Der kan også forekomme andre situationer, hvor der etableres et fast driftssted i Danmark.

Salgsmedarbejdere

Ved vurderingen af om salgsmedarbejdere etablerer et fast driftssted i Danmark gennem et hjemmekontor, kan der sondres mellem medarbejdere direkte involveret i salgsprocessen og medarbejdere, som alene har til formål at markedsføre virksomheden gennem udlevering af vareprøver, formidling af viden om produkterne og lignende ydelser.

Når medarbejdere er direkte involveret i salgsprocessen fra et hjemmekontor i Danmark, kan det give virksomheden en selvstændig værdi (en forretningsmæssig fordel) at have medarbejderen tæt tilknyttet deres markeder i nærheden af Danmark. Medarbejderens hjemmekontor kan eksempelvis udgøre en fordelagtig geografisk placering for den udenlandske virksomhed. Når medarbejderens hjemmekontor i Danmark kan anses for at have selvstændig værdi for virksomheden, vil der som udgangspunkt være et ”fast forretningssted” her i landet.

Om virksomheden opnår en selvstændig værdi ved at medarbejderen arbejder fra et hjemmekontor i Danmark afgøres ud fra, hvilke markeder virksomheden henvender sig til. En virksomhed der er hjemmehørende i Tyskland, der alene opererer på markeder i Sydeuropa, vil ikke ved at ansætte en medarbejder fra et hjemmekontor i Danmark få nogen selvstændig værdi, ved at medarbejderen arbejder fra et hjemmekontor i Danmark. Omvendt vil en virksomhed hjemmehørende i Tyskland, der opererer på markeder i Skandinavien, opnå en selvstændig værdi ved at ansætte en medarbejder i Danmark med et hjemmekontor.

Det har ikke afgørende betydning, hvor stor en andel af arbejdstiden medarbejderen konkret anvender på det danske marked. Skatterådet har i et bindende svar fra 2022 bekræftet, at en samlet arbejdstid på 5 % vedrørende det danske marked konkret kan være nok til at statuere fast driftssted gennem et hjemmekontor, da 40-50 % af arbejdet udføres fra hjemmekontoret i Danmark.

Uanset om salgsmedarbejderens hjemmekontor udgør et fast forretningssted i Danmark, foreligger der ikke et fast driftssted, hvis den aktivitet der udøves i Danmark er af hjælpende eller forberedende karakter. Udlevering af vareprøver fra virksomheden, formidling af viden om virksomhedens produkter, rådgivning om produkterne og lignende arbejdsopgaver fra et hjemmekontor i Danmark vil alene være af hjælpende og forberedende karakter. 

Sådanne generelle markedsføringsopgaver vil i sig selv ikke indebære en etablering af fast driftssted i Danmark. Det er afgørende, at der ved markedsføringen ikke gives nogen økonomiske incitamenter for at købe virksomhedens produkter i form af pristilbud, rabatter eller lignende. Hvis der gives økonomiske incitamenter, vil markedsføringen være en del af virksomhedens kerneaktivitet og ikke være af hjælpende eller forberedende karakter.

Herudover kan en ansættelse af salgsmedarbejdere også etablere et fast driftssted efter agentreglen i OECD’s modeloverenskomst, hvis der ansættes en ”afhængig agent”. En afhængig agent skal forstås som en person, der handler på vegne af en virksomhed og derigennem sædvanligvis indgår aftaler eller udøver en afgørende rolle ved indgåelsen af aftaler for virksomheden.

Direktører og ledere

Det følger af OECD’s modeloverenskomst, at et forretningssted kan anses for at være det sted, hvorfra en virksomhed ledes. Hvis en virksomhed ledes fra et hjemmekontor i Danmark, vil det efter en konkret vurdering kunne medføre etablering af et fast driftssted her i landet.

Ved vurderingen af om der etableres fast driftssted ved, at virksomheden ledes her fra landet, skal der tages hensyn til, hvilke beslutninger den pågældende medarbejder kan træffe fra Danmark, herunder om medarbejderen varetager den daglige ledelse af selskabet. Der ses således på de samme forhold, som ved vurderingen af, hvor ledelsens sæde er. Se vores tidligere artikel om netop dette emne her.

Diskussionen om, hvorvidt virksomheden etablerer fast driftssted gennem en medarbejder, der træffer ledelsesbeslutninger, er dog alene relevant, hvis der ud fra en konkret vurdering findes, at ledelsens sæde er udenfor Danmark. Man kan eksempelvis forestille sig den situation, at en ledende medarbejder opholder sig størstedelen af tiden på en bopæl i udlandet, men har varige og faste ophold i Danmark med et hjemmekontor. I en sådan situation kan kriteriet om ledelsens sæde efter en konkret vurdering ikke anses for at være i Danmark, da ledelsesmedarbejderen tilbringer mest tid på en bopæl i udlandet. Samtidig kan de varige og faste ophold i Danmark konkret medføre, at der etableres et fast driftssted gennem et hjemmekontor. Ledelsens sæde i udlandet udelukker ikke etableringen af fast driftssted i Danmark.

Ved vurderingen af om en virksomhed ledes her fra landet, lægges der vægt på om medarbejderen konkret har afgørende indflydelse på de daglige ledelsesbeslutninger i selskabet fra hjemmekontoret i Danmark. En administrerende direktør vil i almindelighed have en afgørende indflydelse på de daglige ledelsesbeslutninger i selskabet. Kreative direktører, økonomidirektører, samt øvrige ledelsesmedarbejdere vil derimod ikke i almindelighed have en afgørende indflydelse på de daglige ledelsesbeslutninger. Der skal konkret ses på ledelsen i selskabet, herunder hvem der har kompetence til at træffe beslutninger i selskabet om den daglige drift. 

Der skal træffes ledelsesbeslutninger om den daglige drift med en vis kontinuitet fra hjemmekontoret, for at en ledelsesmedarbejder kan statuere fast driftssted. Hvis arbejdet fra hjemmekontoret i Danmark alene opstår, når lejligheden byder sig grundet længerevarende faste udlandsophold, kan arbejdet fra Danmark anses for at være af tilfældig og sporadisk karakter. Det vil konkret kunne betyde, at der ikke etableres et fast driftssted. Det er afgørende, at arbejdet fra hjemmekontoret i Danmark ikke kan planlægges.

Skatterådet har eksempelvis i 2023 bekræftet, at en administrerende direktørs 4-5 årlige ophold i Danmark af hver 3-6 ugers varighed ikke kan anses for at være tilfældigt og sporadisk, men derimod planlagt. Det førte konkret til, at den administrerende direktørs arbejde gennem opholdene i Danmark statuerede fast driftssted.

Sammenfattende

Vurderingen af fast driftssted skal foretages ud fra en samlet konkret vurdering. Der kan dog af den administrative praksis udledes nogle generelle retningslinjer for, hvad der konkret skal til for at etablere et fast driftssted i Danmark gennem et hjemmekontor. Hvis medarbejderne fra deres hjemmekontor i Danmark er direkte involveret i salgsprocessen eller kan træffe ledelsesbeslutninger om den daglige drift, kan det medføre, at der etableres et fast driftssted i Danmark.

Der kan dog også forekomme andre situationer, hvor der etableres et fast driftssted i Danmark. Det er derfor vores opfordring, at der altid søges kyndig rådgivning, når udenlandske virksomheder ansætter medarbejdere med hjemmekontor i Danmark.

Kontakt DAHL

Har du spørgsmål til, hvorvidt du eller din virksomhed er skattepligtig til Danmark, er du velkommen til at kontakte vores eksperter i international skatteret. Vi kan hjælpe dig med en vurdering af, hvorvidt din virksomhed etablerer fast driftssted i Danmark.  

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne