Nyheder

Skønsmæssige ansættelser ved konkurs og efterfølgende beskatning som maskeret udbytte

I vores anden artikel om skønsmæssige ansættelser retter vi fokus mod beskatning som maskeret udbytte, i tilfælde hvor et selskab erklæres konkurs, og hvor Skattestyrelsen under konkursen foretager en skønsmæssig ansættelse for tidligere indkomstår.

Ved nogle selskabers konkurs kan det konstateres, at der ikke er likvider eller aktiver i selskabet. I praksis er dette ofte ensbetydende med, at pengene eller aktiverne er ”forsvundet” og skattemæssigt tilgået hovedaktionæren. I denne situation vil hovedaktionæren ikke blive part i selskabets skattesag, men vil være ansvarlig for betaling af skatten af det maskerede udbytte.

Den sædvanlige skønsregel, bevisbyrden og anfægtelse af skønnet

Søger du viden om den sædvanlige skønsregel og bevisbyrden, som du skal løfte i forbindelse med en tvist om en skønsmæssig ansættelse, herunder om det er muligt at anfægte dette skøn, henviser vi til vores første artikel i denne artikelserie. Artiklen kan findes her.

Hvad er maskeret udbytte?

Aktionærer og anpartshavere beskattes af alt, hvad der af selskabet udloddes til aktuelle kapitalejere. Dette følger af ligningslovens § 16 A. Dette princip gælder, hvad enten udbyttet formelt er deklareret eller ikke.

I realiteten sker maskeret udbytte som oftest ved, at selskabet afholder udgifter, der er selskabet uvedkommende, og som ikke er fradragsberettigede. Dette vil typisk være i form af selskabets afholdelse af hovedaktionærens private udgifter.

Det kan også være i tilfælde, hvor selskabet har indtægter, der ikke er oplyst, hvor selskabet anses for at have udholdte indtægter eller selskabets regnskab kan tilsidesættes skattemæssigt.

I andre tilfælde er det enkeltstående transaktioner mellem kapitalejeren og selskabet, hvor der handles til under- eller overpris, og der som følge heraf er en udlodning. Eksempelvis hvis selskabet sælger en bil til aktionæren for en pris under handelsværdien.

Ovenstående gælder også, hvis de foretagne dispositioner sker til en af kapitalejerens nærtstående som omtalt i ligningslovens § 2. Dette vil typisk være familiemedlemmer eller lignende.

Skønsmæssige ansættelser under konkurs og hovedaktionærens ansvar for skattebetalingen

Når en erhvervsdrivende virksomhed ophører som insolvent med restancer til det offentlige vedrørende udbytteskat og manglende betaling af momstilsvar, vil det offentlige næsten altid lide tab, fordi der kun betales dividende af restancen.

Under kurators konkursbehandling kan Skattestyrelsen fortsat foretage skønsmæssige ansættelser af den skattepligtige indkomst for det nu konkursramte selskab, i samme år som konkursen indtræder eller tidligere for indkomstår, hvis betingelserne herfor er opfyldte. Det vil typisk gøre sig gældende, hvis det kan konstateres, at der har været en omsætning i selskabet, men hvor intet er selvangivet, eller ingen moms er angivet til skattemyndighederne.

Der vil her være en formodning om, at indtjeningen er tilgået hovedaktionæren. Dette beskattes efterfølgende som maskeret udbytte.

Dette kan medføre store skattemæssige konsekvenser for kapitalejeren. Udgangspunktet ved udbetaling af udbytte er, at selskabet ved udbetaling af udbytte skal indeholde 22 % i udbytteskat jf. kildeskattelovens § 65, stk. 1, 1. pkt.

Det offentlige har derfor anlagt en række sager ved domstolene og fået medhold i, at personer, der har været særligt nært knyttet til den fallerede virksomhed, under visse betingelser pålægges erstatningsansvar for selskabets restancer.

I SKM2018.170.BR handlede sagen om, hvorvidt skatteyderen skulle beskattes af en skønsmæssigt ansat lønindkomst på kr. 700.000 for hvert af indkomstårene 2007 og 2008. For indkomståret 2007 omhandlede sagen tillige, hvorvidt skatteyderen skulle beskattes af maskeret udlodning med kr. 2.000.000, i forbindelse med at et deponeret beløb ved en ejendomshandel blev udbetalt til et udenlandsk selskab, som hovedaktionæren havde 50 % ejerskab over. Retten udtalte, at fordi skatteyderen ikke havde selvangivet fyldestgørende, har skattemyndighederne været berettiget til at ansætte indkomsten skønsmæssigt. Skatteyderen havde ikke godtgjort, at den skønsmæssige ansættelse af lønindkomst var sket på et forkert eller mangelfuldt grundlag eller var åbenbart urimeligt. Retten fandt endvidere, at det var med rette, at SKAT havde anset skatteyderen for skattepligtig af et beløb på kr. 2 mio. i maskeret udlodning.

Denne sag vedrører hovedanpartshaveren personligt, idet selskabets hovedaktionær ikke har partsstatus, når først et selskab er taget under konkursbehandling.

Er den klageberettigede en juridisk person, er det den juridiske persons ledelse, der beslutter, om der skal indgives klage. Er en person under konkurs, er det konkursboet, der beslutter, om der skal klages jf. blandt andet SKM2008.166.ØLR og SKM2013.404.BR.

Det er således hovedanpartshaveren der efter konkursens indtræden må føre skattesagen, hvis denne er uenig i det eventuelle efterfølgende skøn, som Skattestyrelsen kan foretage. Endvidere skal hovedaktionæren afholde omkostningerne til en eventuel skattesag og hæfte for den ikke indeholdte udbytteskat.

DAHL bemærker

Skønsmæssige ansættelser i forbindelse med konkurser kan have store skattemæssige konsekvenser for kapitalejere, idet denne ikke længere har partsstatus i forhold til selskabet. Endvidere har skatteyderen ikke længere adgang til selskabets bogføringsmateriale eller bankkonti, hvorfor bevisbyrden i disse tilfælde kan være sværere at løfte, end hvad der ellers måtte have været tilfældet.

Vi står altid til rådighed for en uforpligtende drøftelse af din skattesag og dine muligheder for at kunne løfte bevisbyrden for, at der er foretaget fejl i Skattestyrelsens skønsmæssige ansættelse. Både før og efter en eventuel konkurs.

Du er derfor altid velkommen til at kontakte én af vores specialister.

Seriens øvrige artikler:

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne