Nyheder

Skønsmæssige ansættelser ved overførsler fra udlandet

I dansk skattelovgivning gælder som udgangspunkt et princip om, at personer, der er fuldt skattepligtige til Danmark, beskattes af alle indtægter, uanset om de hidrører fra landet eller ej.

I denne 3. artikel om skønsmæssige ansættelser dykker vi ned i og ser nærmere på, hvilke særlige omstændigheder der gør sig gældende, når en fysisk person, der fuldt skattepligtig til Danmark, modtager kontante overførsler fra udlandet. Vi ser også nærmere på, hvilken bevisbyrde skatteyderen skal løfte for at ikke blive beskattet af disse overførsler.

I vores to forudgående artikler har vi set nærmere på henholdsvis skønsmæssige ansættelser af et selskab under konkurs, og skønsmæssige ansættelser når der er mangler ved regnskabsgrundlaget.

Vores artikel om skønsmæssige ansættelser ved et selskabs konkurs kan findes her.

Artiklen om skønsmæssige ansættelser ved mangler i regnskabsgrundlaget kan findes her

Skønsmæssige ansættelser af ikke-erhvervsdrivende ved overførsler fra udlandet

Er man fuldt skattepligtig til Danmark, gælder et globalindkomstprincip. Al indkomst er, hvis man er fuldt skattepligtig til Danmark, som udgangspunkt skattepligtigt til Danmark. Det fremgår af statsskattelovens § 4.

Hvis der konstateres en yderligere indtægtskilde, eller det konstateres, at en skatteyder har modtaget beløb af en vis størrelse, som ikke kan ses at være selvangivet, kan indkomsten forhøjes. Det følger af fast praksis og kan udledes af Højesteretsdom af 7. marts 2011 offentliggjort i SKM2011.208.HR.

Den sædvanlige skønsregel og anfægtelse af skønnet

Søger du viden om den sædvanlige skønsregel, og hvilken bevisbyrde der skal løftes i forbindelse med en tvist om en skønsmæssig ansættelse, hvor skattemyndighederne har foretaget en skønsmæssig ansættelse, herunder om det er muligt at anfægte skattemyndighedernes skøn, henviser vi til vores første artikel i denne artikelserie. Artiklen kan findes her.

Bevisbyrden ved overførsler fra udlandet

Har en skatteyder modtaget kontante overførsler til sin konto, påhviler det skatteyderen at godtgøre, at disse indtægter stammer fra midler, der allerede er beskattet, eller som er undtaget fra beskatning. Der lægges i denne forbindelse vægt på, om klagerens forklaringer kan underbygges af objektive kendsgerninger.

Efter praksis skal låneforhold kunne dokumenteres, eksempelvis ved fremlæggelse af lånedokumenter, aftaler om forrentning og afvikling af lån m.v.

Når der er tale om lån ydet indenfor et snævert interessefællesskab, skal der foreligge en sikker og objektiv konstaterbar dokumentation for de påståede dispositioner, for at de kan lægges til grund. Bevisbyrden i forbindelse med disse sager skal løftes af den skattepligtige, for at den skattepligtige kan undgå at blive beskattet af disse overførsler.

I sagen SKM2023.342.BR fandt byretten det ikke godtgjort, at den løn, der er modtaget fra et udenlandsk selskab, var udtryk for nettoløn efter indeholdelse af skat, og at det måtte tilregnes skatteyderen som groft uagtsomt, at han ikke havde reageret på sin urigtige årsopgørelse. Klageren oplyste i den forbindelse, at det ikke var muligt at dokumentere, at der var indeholdt A-skat og AM-bidrag ved lønudbetalingerne.

Skatteankenævnet, der vurderede sagen, lagde vægt på, at det under de foreliggende omstændigheder, hvor klageren har modtaget løn, som ikke er selvangivet eller indberettet af arbejdsgiveren, i det tilfælde påhviler klageren at godtgøre, at overførslerne vedrører allerede beskattede midler. Klageren har ikke ved objektivt konstaterbare momenter påvist dette.

Overførslerne på i alt 996.905 kr. blev derfor anset for at være yderligere skattepligtig indkomst for klageren, og klageren blev anset for at være hæftelsespligtig heraf.

Sagen SKM2023.352.BR vedrørte, om sagsøgeren skulle beskattes af tre indsætninger på sagsøgerens bankkonto i Danmark fra tre forskellige konti i udlandet.

Sagsøgeren var selv anført som ejer af de tre konti, herunder som medejer af to konti sammen med faren henholdsvis moren. Sagsøgeren gjorde gældende, at der var tale om lån fra sagsøgerens far.

Sagsøgeren fremlagde en låneaftale samt et gældsbrev. Retten fandt, at der ikke var grundlag for at tilsidesætte beskatningen af de tre indsætninger.

Retten lagde bl.a. vægt på, at der ikke var sket afdrag i overensstemmelse med låneaftalen og gældsbrevet, samt at der var uoverensstemmelser mellem forklaringerne og dokumenterne i sagen om, hvad beløbet skulle anvendes til.

Sagsøgeren skatteansættelse blev herefter hævet med et beløb på i alt kr. 5.820.178.

DAHL bemærker

Danske skattepligtige personer skal træde varsomt ved påtænkte dispositioner om overførsler fra udlandet. Det er afgørende for den skattepligtige persons efterfølgende skatteansættelse, at denne kan bevise, at midlerne, der overføres fra udlandet, fremkommer fra allerede beskattede midler. Desuden stilles der høje bevismæssige krav til eventuelle låneaftalers realitet. Bevisbyrden er tung at løfte.

Vi står altid til rådighed for en uforpligtende drøftelse af en eventuel skattesag ved overførsler fra udlandet og dine muligheder for at kunne løfte bevisbyrden for, at der er foretaget fejl i Skattestyrelsens ansættelse. Ligeledes står vi også til rådighed for rådgivning, såfremt du påtænker at oprette eller yde et lån med midler, der overføres fra udlandet.

Du er derfor altid velkommen til at kontakte én af vores specialister.

Seriens øvrige artikler:

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne