Nyheder

Landsholdsspiller - ansættelsesretlig status?

Uden ellers at ville blande mig i den igangværende konflikt mellem kvindefoldboldlandsholdet og DBU om en fremtidig landsholdsaftale og spørgsmålet om landsholdsspillernes eventuelle status som lønmodtagere, vil jeg knytte nogle ansættelsesretlige bemærkninger til problemstillingen.

Hvem er lønmodtager i traditionel forstand?
Ansættelsesretligt findes der ingen generel lovbestemt definition på lønmodtagere. Speciallovgivningen opererer derimod med definitioner, der ikke er fuldt ud parallelle. Disse specialbestemmelser findes primært i relation til skatteretlige og social-/pensionsretlige forhold. Personer der indtager lønmodtagerstatus har ofte, i forhold til ikke-lønmodtagere, en række rettigheder, der ikke kan fratages lønmodtagerne ved individuel (ansættelses)aftale.

Ansættelsesbevisloven
Efter ansættelsesbevisloven har lønmodtagere krav på en ansættelseskontrakt, der honorerer en række mindstekrav, såfremt 1) ansættelsesforholdet har en varighed på mere end 1 måned og 2) den gennemsnitlige, ugentlige arbejdstid overstiger 8 timer.

At blive udtaget til landsholdet giver ingen særlige rettigheder i forhold til dels at komme til at spille og dels undgå at man bliver sat af holdet igen lige så hurtigt, som man blev udtaget. Derfor konkluderes det, at landsholdsspilleres optræden på landsholdet ikke omfattes af ansættelsesbevisloven.

Instruktionsbeføjelse
Både ansættelsesretligt og skatteretligt er det kendetegnende for lønmodtagerforhold, at lønmodtageren er underlagt arbejdsgiverens instruktionsbeføjelse. Instruktionsbeføjelsen er udtryk for et generelt arbejdsretligt princip, der flere steder er fastslået i lovgivningen, dels i ansættelsesbevisloven og dels i personskattecirkulæret. Arbejdsgiverens instruktionsbeføjelse skal derudover ses i sammenhæng med, at lønmodtageren ofte udelukkende eller i overvejende grad har samme arbejdsgiver, og at der mellem lønmodtageren og arbejdsgiveren er indgået en aftale om en løbende arbejdsydelse.

Disse betingelser er generelt ikke opfyldt i forhold til landsholdsspillere.

Bibeskæftigelse
Alt andet lige vil landsholdsspilleres arbejde for DBU være udtryk for bibeskæftigelse i forhold til hovedbeskæftigelsen – ansættelse i en (professionel) klub. Derfor forudsætter landsholdsspilleres engagement på landsholdet, at landsholdsspillerens klub (arbejdsgiver) accepterer landsholdsudtagelsen. Dette forhold reguleres selvsagt ikke i en aftale mellem DBU og Spillerforeningen, men mellem DBU og den nationale fodboldorganisation/de internationale fodboldorganisationer.

ATP-loven
ATP-loven har til formål at sikre lønmodtagere en lovbestemt pensionsydelse. Efter ATP-loven anses lønmodtagere som personer, der er fyldt 16 år, og som er beskæftiget i Danmark, eller som er udsendt til et andet land. ATP-loven fastslår, at der mellem arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationer kan aftales regler for medarbejdere, der typisk er beskæftiget hos flere arbejdsgivere inden for en enkelt uge (løsarbejdere). Efter ATP-bekendtgørelsen forstås ved løsarbejdere normalt: time- og akkordlønnede medarbejdere, hvis beskæftigelsesforhold hos den enkelte arbejdsgiver normalt er tilendebragt, når det kortvarige arbejde, hvortil vedkommende er antaget, er afsluttet.

Der er kun få løsarbejdere i Danmark. Branchemæssigt opereres fortsat med løsarbejdere ved lastning og losning af skibe, men som udgangspunkt opereres alene med én arbejdsgiver, hos hvem lønmodtageren har mange afbrudte og korte ansættelsesforhold. Sådan er situationen ikke for landsholdsspillere.

Lønmodtagerrettigheder – aftale?
Umiddelbart må det konkluderes, at landsholdsspillere ikke omfattes af definitionen på lønmodtagere efter et traditionelt lønmodtagerbegreb. En aftale, hvorefter landsholdsspillere ville være omfattet af lønmodtagerbegrebet, måtte nødvendigvis være suppleret med en alenlang liste over undtagelser. Ansættelsesrettens sanktionssystem med irettesættelser, påtaler og advarsler som forudsætning for at blive sat af holdet, gælder ikke. Landsholdsspillere vil kun sjældent kunne opnå en anciennitet, der ville berettige til godtgørelse ved eksempelvis usaglig opsigelse.
Jeg ved heller ikke, hvorledes man havde tænkt sig, at lønmodtagerbegrebet skulle administreres i forhold til eksempelvis forskelsbehandlingsloven og ligebehandlingsloven og tilsvarende regler, der yder lønmodtagere i egentlige ansættelsesforhold særlig beskyttelse, særligt når der er tale om medarbejdere, der har en ikke ubetydelig anciennitet. Tankegangen om lønmodtagerstatus synes – i hvert fald ansættelsesretligt – ikke at være velovervejet. Det er til gengæld ikke ensbetydende med, at ikke også kvindelige fodboldlandsholdsspillere skal have ordentlige eller acceptable vilkår – det har blot intet at gøre med disse spilleres status som lønmodtager.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af DAHL Advokatfirmas nyhedsbrev DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Virksomheds- og kontaktoplysninger: 

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr. 37 31 00 85

Vi kan kontaktes via e-mail: mail@dahllaw.dk eller telefon: 88 91 91 91 indenfor vores åbningstider, som er:

mandag – torsdag kl. 08:00 – 16:00
fredag kl. 08.00 – 15.00

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler som udgangspunkt alene dit oplyste navn og din oplyste e-mailadresse – dette er for at kunne sende dig nyhedsbreve mv.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen/nyhedsbrevet er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen/nyhedsbrevet slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies. Læs om cookies her 

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mail adresse til at udsende nyhedsbreve med artikler, kurser, ledige stillinger og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mail adresse til at udsende orienterende e-mails omkring vores forretning eller om vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mail adresse.

Du skal dog være opmærksom på, at vi i anden sammenhæng kan have indsamlet din e-mail adresse, og at vi i sådanne tilfælde kan anvende den til de formål, som den er indsamlet til.

De oplysninger, vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet, bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger underleverandører (databehandlere) til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbydere er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Vi anvender et system, som er udarbejdet af Konform A/S, til udsendelse af nyhedsbreve, Konform A/S hoster herudover vores hjemmeside. IT Relation A/S drifter i øvrigt vores IT.  

Konform A/S og IT Relation A/S opbevarer og behandler personoplysninger for os som databehandler, og vi har indgået skriftlig databehandlingsaftale for at sikre, at dine personoplysninger alene behandles efter vores instruks, på fortrolig vis, samt at der er truffet de fornødne sikkerhedsforanstaltninger mod at dine oplysninger kompromitteres.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve mv. fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke, og generelt kan du forvente at modtage materiale fra os ca. en gang om måneden.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet og derefter tilmelde dig igen – f.eks. hvis du har ændret din e-mailadresse.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet modtager du ikke yderligere fra os, med mindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mail adresse og navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hver nyhedsbrev, du modtager fra os. 

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mail adresse og navn.

Du skal dog være opmærksom på, at vi kan have dine oplysninger fra anden sammenhæng også. Hvis vi har det, kan vi fortsat behandle sådanne oplysninger efter det samtykke eller anden behandlingshjemmel, som vi har, hvis du framelder dig nyhedsbrevet.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at de-anonymisere oplysningerne igen.

Du har ret til indsigt og til at modsætte dig videre behandling af dine oplysninger

Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger, vi behandler om dig. Hvis vi behandler oplysninger om dig, som er urigtige eller vildledende, har du også ret til at kræve oplysningerne berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for videre behandling.

Hvis du ikke længere ønsker at modtage vores nyhedsbrev, kan du også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke.

Hvis du mener, at vi behandler dine oplysninger forkert eller i strid med lovgivningen, kan du klage over behandlingen til Datatilsynet.

Du kan læse mere om persondata og dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside, som du finder her

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne