Nyheder

Landsholdsspiller - ansættelsesretlig status?

Uden ellers at ville blande mig i den igangværende konflikt mellem kvindefoldboldlandsholdet og DBU om en fremtidig landsholdsaftale og spørgsmålet om landsholdsspillernes eventuelle status som lønmodtagere, vil jeg knytte nogle ansættelsesretlige bemærkninger til problemstillingen.

Hvem er lønmodtager i traditionel forstand?
Ansættelsesretligt findes der ingen generel lovbestemt definition på lønmodtagere. Speciallovgivningen opererer derimod med definitioner, der ikke er fuldt ud parallelle. Disse specialbestemmelser findes primært i relation til skatteretlige og social-/pensionsretlige forhold. Personer der indtager lønmodtagerstatus har ofte, i forhold til ikke-lønmodtagere, en række rettigheder, der ikke kan fratages lønmodtagerne ved individuel (ansættelses)aftale.

Ansættelsesbevisloven
Efter ansættelsesbevisloven har lønmodtagere krav på en ansættelseskontrakt, der honorerer en række mindstekrav, såfremt 1) ansættelsesforholdet har en varighed på mere end 1 måned og 2) den gennemsnitlige, ugentlige arbejdstid overstiger 8 timer.

At blive udtaget til landsholdet giver ingen særlige rettigheder i forhold til dels at komme til at spille og dels undgå at man bliver sat af holdet igen lige så hurtigt, som man blev udtaget. Derfor konkluderes det, at landsholdsspilleres optræden på landsholdet ikke omfattes af ansættelsesbevisloven.

Instruktionsbeføjelse
Både ansættelsesretligt og skatteretligt er det kendetegnende for lønmodtagerforhold, at lønmodtageren er underlagt arbejdsgiverens instruktionsbeføjelse. Instruktionsbeføjelsen er udtryk for et generelt arbejdsretligt princip, der flere steder er fastslået i lovgivningen, dels i ansættelsesbevisloven og dels i personskattecirkulæret. Arbejdsgiverens instruktionsbeføjelse skal derudover ses i sammenhæng med, at lønmodtageren ofte udelukkende eller i overvejende grad har samme arbejdsgiver, og at der mellem lønmodtageren og arbejdsgiveren er indgået en aftale om en løbende arbejdsydelse.

Disse betingelser er generelt ikke opfyldt i forhold til landsholdsspillere.

Bibeskæftigelse
Alt andet lige vil landsholdsspilleres arbejde for DBU være udtryk for bibeskæftigelse i forhold til hovedbeskæftigelsen – ansættelse i en (professionel) klub. Derfor forudsætter landsholdsspilleres engagement på landsholdet, at landsholdsspillerens klub (arbejdsgiver) accepterer landsholdsudtagelsen. Dette forhold reguleres selvsagt ikke i en aftale mellem DBU og Spillerforeningen, men mellem DBU og den nationale fodboldorganisation/de internationale fodboldorganisationer.

ATP-loven
ATP-loven har til formål at sikre lønmodtagere en lovbestemt pensionsydelse. Efter ATP-loven anses lønmodtagere som personer, der er fyldt 16 år, og som er beskæftiget i Danmark, eller som er udsendt til et andet land. ATP-loven fastslår, at der mellem arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationer kan aftales regler for medarbejdere, der typisk er beskæftiget hos flere arbejdsgivere inden for en enkelt uge (løsarbejdere). Efter ATP-bekendtgørelsen forstås ved løsarbejdere normalt: time- og akkordlønnede medarbejdere, hvis beskæftigelsesforhold hos den enkelte arbejdsgiver normalt er tilendebragt, når det kortvarige arbejde, hvortil vedkommende er antaget, er afsluttet.

Der er kun få løsarbejdere i Danmark. Branchemæssigt opereres fortsat med løsarbejdere ved lastning og losning af skibe, men som udgangspunkt opereres alene med én arbejdsgiver, hos hvem lønmodtageren har mange afbrudte og korte ansættelsesforhold. Sådan er situationen ikke for landsholdsspillere.

Lønmodtagerrettigheder – aftale?
Umiddelbart må det konkluderes, at landsholdsspillere ikke omfattes af definitionen på lønmodtagere efter et traditionelt lønmodtagerbegreb. En aftale, hvorefter landsholdsspillere ville være omfattet af lønmodtagerbegrebet, måtte nødvendigvis være suppleret med en alenlang liste over undtagelser. Ansættelsesrettens sanktionssystem med irettesættelser, påtaler og advarsler som forudsætning for at blive sat af holdet, gælder ikke. Landsholdsspillere vil kun sjældent kunne opnå en anciennitet, der ville berettige til godtgørelse ved eksempelvis usaglig opsigelse.
Jeg ved heller ikke, hvorledes man havde tænkt sig, at lønmodtagerbegrebet skulle administreres i forhold til eksempelvis forskelsbehandlingsloven og ligebehandlingsloven og tilsvarende regler, der yder lønmodtagere i egentlige ansættelsesforhold særlig beskyttelse, særligt når der er tale om medarbejdere, der har en ikke ubetydelig anciennitet. Tankegangen om lønmodtagerstatus synes – i hvert fald ansættelsesretligt – ikke at være velovervejet. Det er til gengæld ikke ensbetydende med, at ikke også kvindelige fodboldlandsholdsspillere skal have ordentlige eller acceptable vilkår – det har blot intet at gøre med disse spilleres status som lønmodtager.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne