Nyheder

Bitcoins i gave: Udløser det skat, når de sælges?

Skatterådet afgjorde tilbage i 2019, at bitcoins, som skatteyder har modtaget i gave, kan afstås skattefrit. Nu er Landsskatteretten i en ny afgørelse kommet frem til det modsatte resultat.

Julen 2023 nærmer sig. Og hvad skal man give sine nærmeste i julegave? Det har i flere år været populært at give bitcoins i gave. Bitcoin er en blandt flere kryptovalutaer, som er baseret på blockchain-teknologi. I dagspressen er det tidligere – og stadig den dag i dag – beskrevet, at personer har opnået betydelige formuer gennem handel med bitcoins. Og det er måske netop udsigten til gevinst, som gør, at bitcoins af mange bliver anset for at være en god gave selv til personer, der ikke kender nærmere til kryptomarkedet eller teknologien bag.

Når man gør sig overvejelser om gevinst og tab på investeringsobjekter som bitcoins, bør man altid have skat i baghovedet. Det hænger sammen med, at man har pligt til at oplyse skattepligtige salg og tab på årsopgørelsen/oplysningsskemaet senest 1. maj året efter, man har solgt eller vekslet bitcoins.

Gevinst ved salg af bitcoins beskattes som personlig indkomst. Gevinster beskattes således på samme måde som almindelig lønindkomst, dog uden arbejdsmarkedsbidrag på 8 %. Har man realiseret et tab ved salg af bitcoins, kan tabet dog alene fratrækkes som et ligningsmæssigt fradrag svarende til ca. 26 % af tabet.

Men hvordan afgøres det, om salg af bitcoins udløser skat?

Bitcoins er en digital møntfod, og man kan blandt andet derfor fristes til at tro, at svaret på spørgsmålet om eventuel beskatning skal findes i kursgevinstloven. Det er imidlertid ikke tilfældet.

Svaret på spørgsmålet skal i stedet findes i statsskattelovens § 5, litra a, om spekulation og næring, fordi bitcoins skatteretligt bliver anset for at være ”formuegenstande” – og altså hverken en valuta, fordring, gæld eller finansiel kontrakt. 

Udgangspunktet er, at gevinst og tab på formuegenstande af ren privat karakter ikke skal medregnes til den skattepligtige indkomst, medmindre erhvervelsen er foretaget i spekulationsøjemed eller som led i næring.

Højesteretsdommene fra marts 2023

Højesteret afgjorde i foråret 2023 to sager om den skattemæssige behandling af bitcoins. Højesteretsdommene er offentliggjort som SKM2023.187.HR og SKM2023.188.HR.

Den ene højesteretssag omhandlede en person, som i 2011 og 2012 købte 359,18 bitcoins. Personen modtog herudover i årene 2011-2015 donationer på i alt ca. 49 bitcoins. Personen solgte herefter i 2017 og 2018 de pågældende bitcoins med gevinst.

For Højesteret blev det lagt til grund, at personen havde en faglig interesse for bitcoins, og donationerne var ifølge personens egen forklaring en slags ”anerkendelse” for vedkommendes arbejde med udvikling af software til bitcoins.   

Højesteret fandt, at de bitcoins, personen selv havde købt, var købt i spekulationsøjemed. Avancen var derfor ikke skattefritaget efter statsskattelovens § 5, stk. 1, litra a, men var skattepligtig efter statsskattelovens § 4, litra a.

Det samme resultat kom Højesteret frem til i forhold til fortjenesten på de bitcoins, personen havde modtaget i donation. Højesteret begrundede skattepligten med, at de modtagne donationer indgik som et integreret led i personens virksomheds udvikling og drift af software til bitcoins. Det er reelt set det, der er kendt som princippet om ”vederlagsnæring”.

I den anden højesteretssag havde en person i årene 2011-2013 erhvervet 218,68 bitcoins ved såkaldt ”mining-virksomhed”, dvs. som vederlag for at stille serverkraft til rådighed for bitcoin-systemet og til at validere bitcointransaktioner.

Højesteret lagde til grund, at personen anvendte 47 ud af den samlede beholdning på i alt 218,68 bitcoins til køb af en privat VPN-forbindelse. Dette køb - finansieret med bitcoins - var uden skattemæssige konsekvenser. Anderledes forholdt det sig med den resterende del af beholdningen på 171,68 bitcoins, som personen solgte til tredjemand. Højesteret fandt, at afståelsen udgjorde omsætning i personens mining-virksomhed, og at afståelsen derfor var skattepligtig efter statsskattelovens § 4, litra a (”vederlagsnæring”).   

Højesteretsdommene fra marts 2023 er principielle og kan – ligesom det altid er tilfældet med domme fra landets øverste instans – få stor betydning for, hvordan andre lignende sager skal afgøres. 

Et fællestræk for de to højesteretsdomme er, at de angår personer, der har erhvervet bitcoins som led i deres hobbyvirksomhed med drift, udvikling eller understøttelse af software til netop bitcoins. Med andre ord; personer med et særligt kendskab til teknologien bag bitcoins.

Et andet fællestræk er, at Højesteret i begge sager udtaler generelt, at ”bitcoins i almindelighed alene erhverves med henblik på at blive solgt samt i begrænset omfang kan anvendes som betalingsmiddel”. Udtalelserne er udtryk for, at der i praksis er en formodning om, at bitcoins er erhvervet i spekulationsøjemed. Skatteyder har bevisbyrden for, at der ikke er tale om spekulation.

Hvilken betydning har gavemomentet ved erhvervelsen?

To centrale instanser på skatteområdet – Skatterådet og Landsskatteretten – har set vidt forskelligt på den skattemæssige behandling af bitcoins, der er modtaget som gave. Det står fast efter en ny afgørelse fra Landsskatteretten, som Skatterådet fremover skal følge i lignende sager.  

Skatterådet fandt i et bindende svar fra 2019, at to bitcoins, som skatteyder havde modtaget af sin kæreste i julegave i julen 2013, kan afstås skattefrit efter hovedreglen i statsskattelovens § 5, stk. 1, litra a. Skatterådets afgørelse er offentliggjort som SKM2019.78.SR.

Skatterådet lagde til grund for afgørelsen, at gavemodtager ikke havde kendskab til bitcoins på gavetidspunktet i 2013. Skatterådet forudsatte derfor, at gavemodtager ikke har drevet næringsvirksomhed med køb og salg af kryptovalutaer, og at gavemodtager ikke tidligere har erhvervet kryptovalutaer – heller ikke i spekulationsøjemed.

Landsskatteretten er nu i en ny, tilsvarende sag kommet frem til, at gavemodtager skal beskattes ved afståelsen af bitcoins i 2017. Sagen omhandlede en person, der i 2011 modtog 25 bitcoins i fødselsdagsgave fra sin kæreste. Gavemodtager solgte herefter 21 bitcoins i 2017 til en samlet pris på 1.000.822 kr.

Som en del af gaven modtog personen en fysisk bitcoin-mønt, der havde et specielt monogram med et indestående på de 25 bitcoins.

Gavemodtagers repræsentant gjorde under sagen blandt andet gældende, at gavemodtager havde interesse for specielle mønter, at hun havde en møntsamling, men at hun ikke havde ønsket sig bitcoins. Gavemodtager ”vidste faktisk ingenting om bitcoins” på gavetidspunktet i 2011.

Landsskatteretten udtalte med henvisning til to domme afsagt af Højesteret i 80’erne om spekulation ved ejendomme modtaget som gave, at den typiske erhvervelsesmåde for spekulationsaktiver er køb, men at det ikke er ensbetydende med, at der kun kan foreligge spekulation ved købte aktiver.

Gavemodtageren brugte ikke de pågældende bitcoins som betalingsmiddel, men havde derimod i 2017 solgt 21 ud af de i alt 25 bitcoins, hun modtog i gave, ”hvor prisen var meget høj”. Spekulation i prisudviklingen på bitcoins blev derfor anset for at have spillet en væsentlig rolle – ifølge Landsskatteretten – ved erhvervelsen af de omhandlede bitcoins.

Landsskatterettens afgørelse i SKM2023.479.LSR og Højesterets domme i SKM2023.187.HR og SKM2023.188.HR er illustrative eksempler på, at det ikke er en betingelse for beskatning af bitcoins, at spekulation var hovedsigtet bag erhvervelsen. Det skal med Højesterets og Landsskatterettens ord blot have ”spillet en rolle”.

I SKM2023.479.LSR havde gavegiver – kæresten og senere ægtefælle – modsat gavemodtager fagligt kendskab og interesse for bitcoins. Dette forhold er væsentligt for rækkevidden af afgørelsen, da gavegivers faglige kendskab og interesse for bitcoins ikke indgår som en del af Landsskatterettens skrevne begrundelse for spekulation. Gavegivers kendskab til bitcoin indgår i stedet alene som et moment for, om der er ydet en gave, hvilket Landsskatteretten fandt var tilfældet.  

Selve gavemomentet må på baggrund af Landsskatterettens begrundelse i SKM2023.479.LSR anses at have underordnet betydning for, om der foreligger spekulation. Et gavemoment kan ifølge afgørelsen ikke godtgøre, at der ikke er handlet i spekulationsøjemed, hvis andre forhold, f.eks. markedsværdien på salgstidspunktet, taler for spekulation.

Det er afslutningsvist værd at bemærke, at Højesteret i dommene fra marts 2023 alene udtaler sig om bitcoins. Afgørelsen i SKM2023.479.LSR er mere ”vidtgående” i den forstand, at Landsskatteretten udtaler, ”at det i situationer, hvor kryptovaluta, her bitcoins - som grundlæggende anses at være et ubrugeligt aktiv - gives i gave, er nærliggende at antage, at der skulle foreligge spekulation.” Afgørelsen retter sig dermed mod kryptovaluta generelt i gavesituation – og ikke kun bitcoins.  

Det må dog fortsat for en lang række kryptovalutaer anses for uafklaret, hvordan gevinst og tab skal behandles skattemæssigt. Det er særligt tilfældet for de kryptovalutaer, som – sammenlignet med bitcoins – i større omfang anerkendes og bruges som betalingsmiddel i erhvervs- og forbrugerforhold.

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål vedrørende beskatning af kryptovaluta eller andre skatteretlige områder, er du velkommen til at kontakte os. Vi er klar til at hjælpe dig. Vores advokater fører sager om beskatning af kryptovaluta, herunder skattestraffesager, og bistår med indhentelse af bindende svar.

Du kan også læse mere i DAHLs whitepaper Kryptovaluta og skat: Hvad skal du være opmærksom på?

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne