Nyheder

Hvorfor bør entrepriseaftaler indgås på AB-vilkår?

Er der formkrav til indgåelse af en aftale? Nej. Der er aftalefrihed i Danmark med de modifikationer, som aftaleloven giver. Aftaler kan indgås både mundtligt og skriftligt og kan formuleres, som man nu har lyst til og mulighed for - og med det indhold, parterne enes om. Der gælder dog enkelte modifikationer.

Ifølge Aftaleloven kan aftaler og dermed aftaler i entrepriseforhold tilsidesættes, hvis:

  • Aftalen er indgået ved vold eller trusler om vold.
  • Ved anden tvang end vold og trusler herom.
  • Ved svig.
  • Udnyttelse af en andens økonomiske eller personlige vanskeligheder, manglende indsigt, letsind eller et afhængighedsforhold.
  • Aftalen ved fejlskrift har fået et andet indhold end tilsigtet og den der har modtaget erklæringen, indså eller burde indse dette.
  • Hvis aftalen vil stride mod almindelig hæderlighed som følge af forhold som modtager måtte antages at have kendt da han blev bekendt med erklæringen (aftalen.)
  • Hvis en aftale er oprettet på skrømt.
  • Hvis det vil være urimeligt eller i strid med redelig handlemåde, at gøre en aftale gældende.

I realiteten sund fornuft.

Det sker i meget sjældne tilfælde, at indgåede aftaler tilsidesættes, og det er stort set umuligt i erhvervsforhold.

Indgåelse af entrepriseaftaler og nødvendigheden heraf

Lige som alle andre aftaler, så kan en entrepriseaftale både indgås mundtligt, men også skriftligt uden, at AB-vilkårene bliver en del af aftalen.

Mundtlige aftaler kan være vanskelige at bevise, og derfor bør alle aftaler i entrepriseforhold være skriftlige.

Det sker ofte, at der indhentes tilbud på udførelse af en entreprise hos en entreprenør fra f.eks. en Hovedentreprenør, og at tilbuddet måske efter en forhandling accepteres mundtligt eller via mail og igangsættes på det grundlag.

Det sker også, at der er udarbejdet en entreprisekontrakt, men at arbejdet iværksættes uden, at entreprisekontrakten underskrives.

Lad mig give et eksempel fra den virkelige verden:

Entreprenør A var Hovedentreprenør og skulle opføre 34 rækkehuse.

Entreprenør A fremsendte fagbeskrivelsen for så vidt angår murerentreprisen til en mulig underentreprenør og bad om et tilbud.

 Underentreprenøren afgav i september 2017 tilbud, og af tilbuddet fremgik, at underentreprenøren ikke stillede en entreprisegaranti. Der var ikke i hverken fagbeskrivelse eller i tilbud nævnt noget om AB.

Der er forhandlinger mellem parterne, og i november 2017 fremsender Entreprenør A Entreprisekontrakt til Underentreprenøren bl.a. med en bestemmelse om, at AB reglerne var gældende for aftalen. Der var i kontrakten indføjet bestemmelser, som parterne var enige om og bestemmelser, som parterne ikke var enige om, herunder at Underentreprenøren skulle stille garanti. 

Der var i kontrakten en bestemmelse under ”Betalingsbetingelser”, hvorefter faktureringer formelt skulle ske på en bestemt måde med angivelse af sagsnummer og en bestemt opdeling af entreprisesummen. Der var også formelle bestemmelser omkring fakturering af ekstraarbejder.

 Kontrakten underskrives ikke af Underentreprenøren trods flere rykkere fra Entreprenør A.

 Underentreprenøren går i gang med entreprisen i december 2017, og i de efterfølgende måneder frem til marts 2018 fakturerer Underentreprenøren aconto og ekstraarbejder i overensstemmelse med de formelle anvisninger i den fremsendte ikke underskrevne kontrakt.

 I slut marts 2018 meddeler underentreprenøren, at arbejdet standses alene med den begrundelse, at han ikke har mulighed for at fortsætte.

 Underentreprenøren meddeler samtidig, at han vil fremsende en slutafregning ud fra, at arbejdet efter hans opfattelse er sket som regningsarbejde, idet der aldrig er indgået en entrepriseaftale.

 Entreprenør A meddeler, at der var indgået en entrepriseaftale som følge af stiltiende accept ved, at entreprisen er påbegyndt, og at der i øvrigt er faktureret i overensstemmelse med de formelle anvisninger, der var angivet i den udarbejdede ikke underskrevne entreprisekontrakt. 

Entreprenør A indgår herefter en entrepriseaftale med en ny entreprenør om færdiggørelse af Murerentreprisen, og det medfører en ekstraudgift på 2.000.000,00 kr., som Entreprenør A afkræver underentreprenøren.

Sagen kunne ikke indbringes for Voldgift som følge af, at der ingen steder var en klar og tydelig aftale om, at sagen skulle afgøres ved Voldgift.

Sagen blev derfor anlagt ved Byretten, hvor underentreprenøren af Entreprenør A blev afkrævet ekstraudgiften på 2.000.000,00 kr. med fradrag af en aconto på 150.000,00 kr., som ikke var betalt.

Underentreprenøren rejste et modkrav i form af et resttilgodehavende opgjort efter timeforbrug og den manglende betaling af rest på aconto på i alt 700.000,00 kr.

 Underentreprenøren fik fuldt medhold i Byretten med den begrundelse, at det ikke var bevist, at der var indgået en entrepriseaftale mellem parterne på basis af det af underentreprenøren afgivne tilbud.

Underentreprenøren fik således medhold i, at kravet opgjort på baggrund af timeforbrug skulle betales af Entreprenør A, og Underentreprenøren skulle ikke betale ekstraudgiften på 2.000.000,00.

Sagen blev anket til Landsretten, som kom til samme resultat som Byretten.

Konklusion

Afgørelsen viser for det første, at det er vigtigt, at der indgås en aftale om, at AB 18 er gældende således, at en tvist skal afgøres ved Voldgift i henhold til AB-reglerne.

Hvis ikke den del er på plads, så kan en entreprenør også stå i den situation, at en bygherre i en tvist mellem bygherren og entreprenøren anvender tvisteløsningssystemet i AB, som det er aftalt mellem bygherre og entreprenøren i en indgået entrepriseaftale. Entreprenøren kan ikke, som følge af den manglende AB-aftale mellem entreprenøren og underentreprenøren, anvende disse regler over for underentreprenøren, men kan alene gå til de almindelige domstole, hvor der så skal køres en sideløbende sag med de omkostninger og risici, der er forbundet med det.

Man risikerer således at skulle køre en tvist vedr. én og samme byggesag for to forskellige instanser (voldgift og domstole).

AB 18 og dermed reglerne om tvisteløsning kan godt aftales uden en decideret entreprisekontrakt, f.eks. ved at der i det udbudsmateriale, der fremsendes som grundlag for underentreprenørens tilbud, er anført, at AB 18 er gældende og tilbud på baggrund af udbud efterfølgende accepteres. 

En anden problematik, som sagen viser, er risikoen for, at en domstol fastslår, at der alene er en aftale mellem parterne om, at underentreprenøren skal udføre et stykke arbejde som selvfølgelig skal være håndværksmæssigt korrekt, men hvor arbejdet i mangel af anden klar og tydelig aftale er et regningsarbejde.

Der skal mere til end i den konkrete sag for, at der kan statueres en stiltiende accept.

Så en stor opfordring: Få aftalerne på plads skriftligt, og få altid vedtaget-AB reglerne.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne