Nyheder

Fravigelser til AB 18’s sædvanlige rangorden for aftaledokumenter

DAHL har i indlægget ’Den gode entreprisekontrakt’ forklaret, at udgangspunktet for rangorden af dokumenter og dermed for fortolkning af aftaler, som er indgået på AB-vilkår i AB 18 eller ABT 18, findes i § 6, stk. 3 og for rådgiveraftaler i ABR 18 i § 4, stk. 6. I det følgende vil jeg med udgangspunkt i AB 18 og ABT 18 § 6, stk. 3 forklare om fravigelser til AB-vilkårenes sædvanlige rangorden for aftaledokumenter.

AB 18 § 6, stk. 3 / ABT 18 § 6, stk. 3

Ifølge AB 18 og ABT 18 § 6, stk. 3 gælder følgende rangorden ved indbyrdes modstrid mellem de forskellige aftaledokumenternes bestemmelser:

  1. Entreprisekontrakten
  2. Brevveksling, mødereferater og andet skriftligt materiale, der indeholder vedtagne ændringer, tilføjelser eller præciseringer af udbuds- eller tilbudsmaterialet, og som er senere end tilbud.
  3. Entreprenørens tilbud.
  4. Brevveksling, mødereferater og andet skriftligt materiale, der indeholder ændringer, tilføjelser eller præciseringer af udbudsmaterialet, og som er senere end udbuddet og tidligere end tilbuddet.
  5. Bygherrens udbudsmateriale.
  6. AB 18/ABT 18.

Den anførte rangorden fraviges imidlertid, hvis andet følger af almindelige fortolkningsprincipper – eksempelvis at senere udarbejdede dokumenter får forrang for tidligere dokumenter, og at aftaledokumenter – hvis de er uklare – fortolkes imod den part, der har udarbejdet aftaledokumentet.

Med henblik på at undgå eventuel tvivl i tilfælde af modstridende bestemmelser, anbefales det derfor, at der altid i entreprisekontrakten indsættes et afsnit om den indbyrdes fortolkningsrækkefølge med præcis angivelse af de forskellige aftaledokumenter.

Særligt hvis man ønsker at fravige udgangspunktet i § 6, stk. 3, er det relevant at indsætte et afsnit om aftaledokumenternes indbyrdes rangorden. Et eksempel kan være, hvis et ældre dokument skal tillægges mere vægt end et nyere dokument. Her vil det være nødvendigt at fravige udgangspunktet efter § 6, stk. 3, hvorefter nyere dokumenter går forud for gamle.

Fravigelser til den sædvanlige rangorden udenfor entreprisekontrakten

I en del entrepriser udarbejdes aldrig nogen egentlig entreprisekontrakt, eksempelvis hvis bygherren blot sender en accept af entreprenørens tilbud. I disse tilfælde vil rækkefølgen i § 6, stk. 3 fortsat finde anvendelse (hvis AB 18 eller ABT 18 er aftalt).
Uden en entreprisekontrakt vil rangordenen altså – som udgangspunkt – starte ved §6, stk. 3 punkt b), f.eks. et entreringsnotat.

Uanset, om man har en egentlig entreprisekontrakt eller ej, kan der dog aftales fravigelser til den sædvanlige rækkefølge i dokumenterne som nævnes i b) – e). Eksempelvis kan bygherre skrive i sit udbudsmateriale, at udbudsmaterialet skal have forrang fremfor entreprenørens tilbud. Medmindre entreprenørens (accepterede) tilbud tydeligt anfører at have forrang fremfor udbudsmaterialet, vil udbudsmaterialet uden tvivl have forrang.

Prioritetsstilling mellem entreprenørens tilbud og bygherrens udbudsmateriale

Udgangspunktet efter AB-vilkårene er, at entreprenørens tilbud prioriteres forud for bygherrens udbudsmateriale.

I praksis ses det imidlertid ofte, at bygherren insisterer på at udbudsmaterialet skal have forrang fremfor entreprenørens tilbud.

Det giver sig selv, at det er uden betydning, hvilket dokument der stilles forrest i prioritetsstillingen, hvis entreprenørens tilbud er identisk med indholdet i udbudsmaterialet.

Problemstillingen opstår først, når der er (skjulte) uoverensstemmelser mellem udbudsmaterialet og entreprenørens tilbud. Det synes derfor forståeligt nok, at hver part ønsker sit udbudsmateriale eller sit tilbud stillet forrest i prioritetsrækkefølgen – særligt hvis der f.eks. er tale om en bygherre uden stor faglig ekspertise.

Retspraksis har fastslået, at en entreprenørs tilbud skal leve op til de åbenbare krav, der måtte være i udbudsmaterialet – eller alternativt tage udtrykkeligt forbehold for ikke at leve op til disse krav.
En entreprenør kan altså ikke blot afgive et tilbud, som åbenbart ikke lever op til bygherrens behov, og satse på, at bygherren ikke opdager, at tilbuddet ikke er ”godt nok”.

Da entreprenøren altså ikke kan foretage væsentlige afvigelser fra udbudsmaterialet uden at gøre opmærksom på det, kan det tale for, at det ikke nødvendigvis bør være afgørende for en bygherre, at udbudsmaterialet gives forrang frem for entreprenørens tilbud.

Entreprenøren kan dog derimod foretage mindre afvigelser fra udbudsmaterialet i sit tilbud og efter omstændighederne forpligte bygherren heraf.

Såfremt bygherren ønsker at sikre sig mod denne risiko, må bygherren overveje at forhandle udbudsmaterialet forud i prioritetsrækkefølgen – eventuelt mod ekstrabetaling.

Særligt vigtigt for henholdsvis bygherren og entreprenøren er, at eventuelle aftalte fravigelser til prioritetsrækkefølgen i AB §6, stk. 3, tydeligt fremgår af aftalegrundlaget, da en eventuel aftale herom ellers kan risikere at blive tilsidesat.  

Der er ovenfor ikke taget hensyn til de udbudsretlige regler og de konsekvenser, som en ”uoverensstemmende accept” kan få. Dette vil blive belyst i et senere indlæg.

To eksempler på ’problematiske’ aftaler om aftaledokumenters prioritetsrækkefølge

Der er en række eksempler på afgørelser fra Voldgiftsnævnet, hvor aftaler om aftaledokumenters prioritetsrækkefølge er blevet behandlet. I nogle sager er aftalerne blevet tilsidesat, mens de i andre tilfælde er blevet fastholdt.

En voldgiftskendelse fra 2001 (trykt i TBB 2002.165 (Tidsskrift for Bolig -og Byggeret)) omhandler en aftale mellem en totalentreprenør og en bygherre. Totalentreprenøren anførte i sit tilbud, at tilbuddet skulle prioriteres forud for udbudsmaterialet i tilfælde af uoverensstemmelser. Af totalentreprisekontrakten, som var udarbejdet af bygherre, fremgik dog, at udbudsmaterialet skulle prioriteres som nr. 2 i rangordenen mellem aftaledokumenterne, mens totalentreprenørens tilbud skulle prioriteres som nr. 4.

Voldgiftsretten nåede frem til det resultat, at totalentreprenørens tilbud, uanset den i totalentreprisekontrakten angivne rækkefølge, skulle prioriteres over udbudsmaterialet.

Voldgiftsretten lagde i sin vurdering særligt vægt på, at tilbuddet havde været særligt detaljeret, at der i tilbuddet var taget forbehold for nogle ydelser, og at der var angivet tillægspriser for disse ydelser, og at disse forbehold og tillægspriser ikke var adresseret i totalentreprisekontrakten. Derudover var totalentreprisekontraktens bestemmelse om rangordenen en anelse uklar.

Modsat TBB 2002.165, kom Voldgiftsretten i en kendelse fra 2002 (trykt i TBB 2003.282) frem til, at sagens parter var bundet af den aftalte rangorden.

Parterne havde i entreprisekontrakten bestemt, at grundlaget for entreprisen bl.a. var entreprisekontrakten, entreprenørens tilbud og udbudsmaterialets fællesbetingelser i den nævnte rækkefølge.

Entreprenørens tilbud var 23 sider langt og indeholdt på side 18 et udtrykkeligt forbehold, hvorefter boring af huller i eksisterende dæk og vægge ikke var medregnet i entreprenørens tilbud, men derimod anset som ekstraarbejder. Det fremgik dog af udbudsmaterialet, at forbehold i entreprenørens tilbud skulle fremgå af forsiden af tilbudslisten.

Forbeholdet blev inden aftaleindgåelsen drøftet gentagende gange mellem entreprenøren og bygherre, som således var bekendt med forbeholdet. Bygherren accepterede tilbuddet, men det fremgik af entreringsnotater, at parterne var uenige om, hvorvidt boring af huller i eksisterende dæk og vægge var ekstraarbejde eller ej.

Voldgiftsretten fandt, at bygherren, som den der udformede entreprisekontrakten, havde haft særlig anledning til at sikre sig mod fortolkningstvivl ved eksempelvis at stille udbudsmaterialet foran entreprenørens tilbud i prioriteringsrækkefølgen.

Konklusion

Sammenfattende kan det konkluderes, at aftaler om den indbyrdes rangorden mellem aftaledokumenterne skal være klare og tydelige – og at parterne ikke skal undervurdere betydningen af at forhandle sine egne aftaledokumenter foran modpartens i tilfælde af uoverensstemmelser mellem aftaledokumenterne.

Fik du også læst..?

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne