Nyheder

Transport: Kan man aftale voldgift i sager, der er reguleret af CMR-loven?

Mange erhvervsretlige tvister afgøres ved voldgift. Fordelen herved er bl.a., at sagsbehandlingstiden hos voldgiftsretten ofte er kortere end hos de almindelige domstole, hvorfor parterne hurtigere får en afgørelse og dermed kan lægge tvisten bag sig. Voldgift er eneste og sidste instans, så der skal hellere indkalkuleres risikoen for en anke. Desuden sker sagsbehandlingen hos voldgiftsretten bag lukkede døre, ligesom afgørelsen ikke offentliggøres.

Da udgangspunktet i dansk ret er, at tvister skal afgøres ved de almindelige domstole, skal parterne – såfremt de ønsker tvisten behandlet ved voldgift – aftale dette. I tilfælde af, at man ønsker en tvist behandlet ved voldgift, er det væsentligt at være opmærksom på, at særlovgivning kan stille krav til voldgiftsaftalens indhold. Hvor særlovgivningen har opstillet sådanne krav, skal disse være iagttaget og overholdt, idet konsekvensen i modsat fald vil være, at voldgiftsaftalen kendes ugyldig.

Tilbage i februar 2023 afsagde Sø- og Handelsretten en dom, som netop bekræfter vigtigheden af at gøre sig bekendt med eventuel særlovgivning i forbindelse med en aftale om voldgift – nærmere bestemt CMR-loven. Sagen for Sø- og Handelsretten angik netop spørgsmålet om, hvorvidt der var indgået en gyldig voldgiftsaftale, og om sagen derfor skulle afvises efter voldgiftslovens § 8.

Sagens faktum

Sagens parter havde indgået en aftale om transport af et parti aluminiumspoler, som under transporten fra Norge til Danmark var blevet beskadiget.

Parterne havde den 1. juli 2020 indgået en overordnet rammeaftale om transport, hvoraf det blandt andet fremgik, at alle tvister, der udsprang af aftalen, skulle afgøres ved voldgift med sæde i Oslo.

Det fulgte andetsteds i rammeaftalen, at tvister vedrørende ”trucking and freight forwarding services” skulle være underlagt den norske lov om vegfraktavtaler.

I et fragtbrev var det bestemt, at transporten var reguleret af CMR-konventionen i henhold til den norske lov om vegfragtavtaler.

Sø- og Handelsretten skulle herefter tage stilling til følgende;

 • Hvorvidt rammeaftalens voldgiftsklausul var blevet fraveget ved fragtbrevets henvisning til, at den konkrete transport var reguleret af CMR-konventionen,
 • Hvorvidt CMR-lovens § 39 (værnetingsreglen) var til hinder for, at parterne kunne aftale, at alle tvister som udsprang af rammeaftalen, skulle afgøres ved voldgift i Oslo, og
 • Hvorvidt voldgiftsbestemmelsen i parternes rammeaftale var gyldig i henhold til CMR-lovens § 42, idet bestemmelsen anfører, at det er en betingelse for voldgiftsaftalens gyldighed, at voldgiftsretten ved sin afgørelse anvender CMR-konventionen eller en hermed stemmende lov.

Baggrunden for, at CMR-lovens § 39 er relevant for sagen, skyldes, at bestemmelsen regulerer, i hvilken stat en eventuel tvist - som måtte udspringe af aftalen - skal anlægges. Det følger af § 39, at sagen skal anlægges et af følgende steder:

 • Sagsøgtes bopæl
 • Sagsøgtes hovedforretningssted
 • Den filial, hvorigennem fragtaftalen blev indgået
 • Den stat, hvor godset blev overtaget til befordring
 • Bestemmelsesstedet for fragten

Efter CMR-lovens § 42 er det muligt at aftale, at eventuelle tvister skal afgøres ved voldgift, når blot voldgiftsretten ved sin afgørelse skal anvende CMR-konventionen eller en hermed stemmende lov.

Hvad nåede Sø- og Handelsretten frem til?

Ad 1) Fravigelse af rammeaftalens voldgiftsklausul?

Med henvisning til, at rammeaftalen gjaldt for alle ”trucking and freight forwarding services”, fandt Sø- og Handelsretten ikke, at fragtbrevet af 28. juni 2021 ved sin angivelse af, at transporten var reguleret af CMR-konventionen i henhold til den norske lov om vegfraktavtaler, havde fraveget rammeaftalens bestemmelse om voldgift.

Ad 2) Kunne parterne bestemme, at værnetinget for voldgiftssagen var Oslo?

Hvad angik spørgsmålet om, hvorvidt værnetingsreglerne i CMR-lovens § 39 var til hinder for, at parterne kunne aftale, at alle tvister, der udsprang af eller i forbindelse med rammeaftalen, skulle afgøres i Oslo, fandt Sø- og Handelsretten, at det af forarbejderne til CMR-lovens § 39 fremgik, at bestemmelsen efter sin ordlyd ikke sætter nogen grænse for, i hvilke lande parterne kan aftale, at voldgiftsbehandlingen skal finde sted.

CMR-lovens § 39 var således ikke til hinder for, at parterne kunne aftale, at alle tvister, der udsprang af eller i forbindelse med rammeaftalen, skulle afgøres i Oslo.

Ad 3) Var voldgiftsaftalen gyldig?

Vedrørende det sidste spørgsmål om, hvorvidt parterne havde indgået en gyldig voldgiftaftale, lagde Sø- og Handelsretten vægt på følgende;

 • At det af rammeaftalen fremgik, at eventuelle tvister mellem parterne skulle afgøres i henhold til den norske lov om vegfraktavtaler, som var i overensstemmelse med CMR-konventionen, og
 • At der ikke var krav om, at den samtidige bestemmelse om anvendelse af CMR-konventionen eller en hermed stemmende lov i CMR-lovens § 42, skal være udtrykkelig eller stå i direkte sammenhæng med bestemmelsen om voldgift.

Som følge heraf fandt Sø- og Handelsretten ikke grundlag for at tilsidesætte rammeaftalens voldgiftsklausul som ugyldig. Da tvisten således rettelig skulle have været anlagt ved voldgiftsretten i Oslo, og ikke ved Sø- og Handelsretten, afviste Sø- og Handelsretten at behandle sagen.

DAHLs bemærkninger til sagen

Sagen er interessant, idet rammeaftalens voldgiftsbestemmelse af Sø- og Handelsretten blev vurderet til at styre spørgsmålet omkring værneting, uanset at der i fragtbrevet var henvist til CMR-konventionen og uanset indholdet af § 39 i den danske CMR-lov.

Omvendt viser sagen også, hvor mange problemer – og retssager – man kan ende med at befinde sig i, hvis man ikke gør et grundigt forarbejde i forbindelse med indgåelse af aftalegrundlaget. Man gør klogt i at sikre sig, at der ikke fremgår indbyrdes misforståelige eller endda modstridende bestemmelser af de forskellige (standard)dokumenter, som typisk indgår i aftalegrundlaget omkring international vejfragt.

Sø- og handelsrettens dom kan læses i U 2023.2870 SH.

Bliv klogere på transportret

Transportretten og den privatretlige regulering af forholdet mellem fragtføreren og kunden hører til et af de juridiske områder, hvor der er størst behov for afklaring og afdækning af parternes risici. I vores serie ’Transport’ giver vi dig et indblik i de mest gængse og centrale problemstillinger illustreret af den nyeste retspraksis på området. Læs vores øvrige artikler i serien her:

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

 • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne