Nyheder

Umwandlungsrecht: nye regler om grænseoverskridende omdannelser i Tyskland og Danmark

I foråret 2023 trådte både i Tyskland og Danmark nye omdannelseslove i kraft, som er baseret på EU’s mobilitetsdirektiv. Mobilitetsdirektivet har til formål at skabe harmoniserede regler om grænseoverskridende spaltninger, fusioner og omdannelser. De nye regler vil blandt andet gøre det lettere for danske selskaber at gennemføre en omdannelse fra f.eks. et dansk ApS til et tysk GmbH. De nye love indeholder også regler, som skal sikre større retssikkerhed ved internationale omdannelser. Hvad regulerer direktivet i forhold til grænseoverskridende omdannelser, og hvordan er det blevet omsat i henholdsvis Tyskland og Danmark? Det ser vi på i vores seneste artikel fra DAHL’s German Desk.

Hvad er direktivets formål, og hvad betyder ”grænseoverskridende omdannelse”?

Formålet med EU’s mobilitetsdirektiv (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2019/2121/EU af 27. november 2019 om ændring af direktiv 2017/1132/EU, for så vidt angår grænseoverskridende omdannelser, fusioner og spaltninger) er at skabe harmonisererede regler om grænseoverskridende spaltninger, omdannelser og fusioner på tværs af EU’s medlemslande. Et af de klare formål er at gøre det lettere for kapitalselskaber at gennemføre grænseoverskridende transaktioner inden for EU/EØS, når transaktionerne er reguleret af det samme regelsæt i de deltagende lande. Direktivet indeholder til det formål nye tiltag med henblik på at skabe en mere ensarteret regulering i EU af reglerne om grænseoverskridende omdannelser.

Ved grænseoverskridende omdannelser forstås en transaktion, hvorved et selskab uden at blive afviklet, opløst eller likvideret omdanner sin selskabsform til en selskabsform i et andet EU-land, hvortil selskabet (som minimum) flytter sit vedtægtsmæssige hjemsted. Som et helt banalt eksempel vil der være tale om en grænseoverskridende omdannelse, hvis et dansk ApS ønsker at omdanne sig til et tysk GmbH og samtidigt flytter sit hjemsted til Tyskland.

Direktivet, der er foranlediget af EU-Domstolens praksis på området, fastsætter proceduren for grænseoverskridende selskabsomdannelser og forpligter medlemslandene til at respektere gyldigheden af selskabsomdannelser, der er indgået i overensstemmelse med kravene i direktivet.

EU-Domstolen havde allerede i flere domme styrket virksomheders grænseoverskridende mobilitet på det indre marked og dermed fremmet konkurrencen mellem de forskellige nationale lovgivninger i forhold til den frie etableringsret efter artikel 49. Senest skete dette i den præjudicielle afgørelse  C-106/16 ”Polbud”, hvor et polsk selskab, Polbud – Wykonawstwo sp. zo.o., indgav en anmodning til EU-Domstolen om prøvelse af en polsk afgørelse om afslag på en begæring om sletning fra det polske selskabsregister, som selskabet havde fremsat efter flytningen af selskabets hjemsted til Luxembourg. Her bekræftede EU-Domstolen, at flytningen af et vedtægtsmæssigt hjemsted til en anden medlemsstat i EU var omfattet af anvendelsesområdet for den frie etableringsret.

Direktivet indebærer blandt andet, at medlemslandene ikke længere kan kræve opløsning af et selskab som betingelse for afmelding af selskabet i oprindelseslandet. Sådanne krav til afregistrering med opløsning af selskabet til følge har hidtil været anvendt af flere EU-lande, hvilket har gjort grænseoverskridende omdannelser umulige.

Til gengæld for den større frihed til at omdanne over grænser indføres der en række beskyttelsesregler for de vigtigste interessenter, herunder kreditorer, kapitalejere og arbejdstagere.

Implementering af mobilitetsdirektivet i Tyskland

I Tyskland trådte den nyreviderede Umwandlungsgesetz (Omdannelseslov) i kraft den 1. marts 2023.

Loven gør realiseringen af den frie etableringsret efter artikel 49 i EF-traktaten mere ukompliceret. Det var vigtigt for den tyske lovgiver at bevare de allerede velprøvede principper og systematik i den tyske omdannelseslovgivning. Derfor blev de nye bestemmelser tilføjet som et nyt afsnit i den allerede gældende Umwandlungsgesetz (UmwG).

Den tyske lov omfatter følgende tyske selskabsformer: AG, KGaA, GmbH samt UG, jf. lovens §§ 305 og 306. Derudover indeholder loven beskyttelse af minoritetsaktionærer, kreditorer samt medbestemmelsesrettigheder for arbejdstagere. Derudover er der indført et forbud mod misbrug af omdannelser med det formål at omgå national eller europæisk ret, jf. lovens § 343.

Implementering af mobilitetsdirektivet i Danmark

I Danmark blev mobilitetsdirektivet implementeret i selskabsloven med virkning fra den 10. marts 2023.

I stikordsform omfatter de væsentlige ændringer af reglerne om grænseoverskridende transaktioner (listen er ikke udtømmende):

  • Udvidet beskyttelse af kapitalejere
  • Skærpede krav til det centrale ledelsesorgans redegørelse, hvor en sådan er påkrævet
  • Information og høring af medarbejdere
  • Udvidet beskyttelse af kreditorer
  • Søgsmålsadgang mod kapitalselskaber på deres oprindelige hjemsted forud for grænseoverskridende omdannelse
  • Øget kontrol ved udstedelse af attest

Derudover blev anmeldelsesbekendtgørelsen samtidig ændret som en refleks af de nye regler i selskabsloven. Ændringerne vedrørte bl.a. hvilke dokumenter, der skal indsendes til Erhvervsstyrelsen ifm. registrering eller anmeldelse til registrering af en grænseoverskridende transaktion.

For begge lande er der visse forudsætninger for reglernes anvendelse. Anvendelsen af reglerne forudsætter blandt andet, at selskabet ikke er under konkurs- eller rekonstruktionsbehandling. Direktivet pålægger derudover selskaber, der foretager en grænseoverskridende omdannelse en række yderligere forpligtelser i forbindelse med omdannelsen. Direktivet kræver blandt andet, at selskabet inden omdannelsen udarbejder og offentliggør en omdannelsesplan og foretager høring af selskabets medarbejdere.

Ønsker du at vide mere, eller har du spørgsmål til den tyske eller danske implementering, er du meget velkommen til at kontakte vores eksperter i German Desk.

Kilder:

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne