Nyheder

Faldgruber ved blandede lejemål

Ved administration af lejeforhold og udarbejdelse af lejekontrakter er det vigtigt at have lejemålets karakter for øje. Lejemålets karakter er afgørende for, hvilket lovgrundlag der finder anvendelse. Nedenfor giver vi dig et overblik over nogle af de faldgruber, du skal være særligt opmærksom på, når du administrerer eller udarbejder lejekontrakter for blandede lejemål.

Hvad er et blandet lejemål?

Der er tale om et blandet lejemål, når lejer ved én og samme lejekontrakt lejer lokaler til beboelse og lokaler til andet end beboelse. Det er som udgangspunkt den aftalte – og ikke den faktiske – anvendelse, der er afgørende. Lokaler til henholdsvis beboelse og andet end beboelse ved særskilte lejekontrakter anses derimod ikke som værende blandede lejemål, medmindre der er særlige holdepunkter for at antage det modsatte.

Der findes to typer af blandede lejemål; fysisk adskilte blandede lejemål og ikke-fysisk adskilte blandede lejemål.

Lokalerne i det blandede lejemål, som anvendes til andet end beboelse, vil i det følgende blive omtalt som ”erhvervsdelen”, og lokalerne til beboelse vil blive omtalt som ”boligdelen”.

Her skal du være særligt opmærksom

Lejefastsættelse og -regulering

Er der tale om et blandet lejemål, hvor beboelsesdelen og erhvervsdelen er fysisk adskilt, reguleres hele lejeforholdet af lejeloven, dog således at lejefastsættelse og lejeregulering for erhvervsdelen fastsættes i henhold til erhvervslejelovens regler. Ved brug af typeformular A, 10. udgave for beboelseslejemål bør lejen for henholdsvis boligdelen og erhvervsdelen derfor specificeres og aftales særskilt i typeformularens § 11.

Er der derimod tale om et ikke-fysisk adskilt lejemål, reguleres lejefastsættelsen og lejereguleringen udelukkende af lejeloven.

Afhængig af hvorvidt lejemålet er fysisk adskilt, skal lejen for enten boligdelen eller hele lejemålet således fastsættes og reguleres efter lejeloven. Hvilket lejeniveau, udlejer kan oppebære, afhænger herefter af lejemålets geografiske beliggenhed samt ejendommen og lejemålets status i øvrigt. For erhvervsdelen af de fysisk adskilte blandede lejemål afgøres lejeniveauet efter reglerne om markedsleje.

Vedligeholdelse

Medmindre andet er aftalt, er det udlejer, der har den indvendige vedligeholdelsespligt. Hvis den indvendige vedligeholdelsespligt påhviler udlejer, er udlejer forpligtet til at føre en såkaldt vedligeholdelseskonto, hvorpå der hensættes beløb til indvendig vedligeholdelse. Når hensættelsesbeløbet skal opgøres, skal erhvervsdelens areal medregnes, såfremt der er tale om et ikke-fysisk adskilt blandet lejemål, og lejekontrakten er indgået den 1. juli 2015 eller senere.

Lejers ret til fremleje

Lejer har ikke ret til at fremleje lejemålet i sin helhed, når der er tale om et blandet lejemål. Lejer har derimod ret til at fremleje op til halvdelen af boligdelen, når betingelserne herfor i øvrigt er opfyldt, jf. lejelovens § 157. Ret til fremleje af hele lejemålet eller erhvervsdelen kræver aftale om udvidet fremlejeret for lejer.

Såfremt lejer uberettiget fremlejer lejemålet, har udlejer mulighed for at ophæve lejemålet.

Opsigelse

Udlejer kan alene opsige lejeaftalen, hvis der er lovhjemmel hertil. Ifølge lejelovgivningen er udlejer blandt andet berettiget til at opsige lejer, hvis udlejer ønsker selv at benytte det lejede. I henhold til gældende praksis kan udlejer ikke benytte denne opsigelsesadgang for et blandet lejemål, hvis udlejer alene har til hensigt at bebo lejemålet eller anvende lejemålet erhvervsmæssigt. Udlejer er ligeledes afskåret fra at udnytte opsigelsesadgangen, såfremt udlejer har til hensigt at drive samme virksomhed fra lejemålet som lejer.

Ved udlejers opsigelse af et blandet lejemål er det et gyldighedskrav, at udlejer oplyser lejer om dennes rettigheder efter lejelovens §§ 177-179, der omhandler erhvervsbeskyttelse og erstatning. Dette gælder uanset udlejers vurdering af, om erhvervsdelen har karakter af et erhvervsbeskyttet lejemål eller ej.

Øvrige forhold

Lejemålets karakter af et blandet lejemål har yderligere betydning for blandt andet lejers ret til at foretage ændringer i lejemålet og parternes retsstilling i forbindelse med konkurs.

Kontakt os

Hos DAHL anbefaler vi, at du som administrator eller udlejer udarbejder to særskilte lejekontrakter for henholdsvis boligdelen og erhvervsdelen, når du udlejer et blandet lejemål. Herved sikrer du dig, at boligdelen reguleres af lejeloven, mens erhvervsdelen reguleres af erhvervslejeloven, og risikoen for at overse de ovennævnte faldgruber elimineres således.

Såfremt du har spørgsmål til reguleringen af blandede lejemål, udarbejdelse af lejekontrakter og/eller administration af lejemål i øvrigt, står vores team af specialister med mange års erfaring inden for det lejeretlige område klar til at yde professionel rådgivning og bistand.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne