Nyheder

Længe ventet adgang til NPI-regulering på vej

Den 9. november 2023 præsenterede Social-, Bolig- og Ældreministeriet et nyt lovforslag med henblik på ændring af blandt andet lejeloven. Lovforslaget indeholder blandt andet en længe ventet hjemmel til NPI-regulering i storhuse. Læs med nedenfor, hvor vi giver dig et overblik over lovforslagets væsentligste elementer omkring NPI-regulering.

Adgang til NPI-regulering i omkostningsregulerede lejemål og gennemgribende forbedrede lejemål

Da lejeloven og den tidligere boligreguleringslov blev sammenskrevet tilbage i juli 2022, opstod en utilsigtet virkning for så vidt angår NPI-regulering. Ved sammenskrivningen undlod man at indskrive hjemmel til NPI-regulering i omkostningsregulerede lejemål og gennemgribende forbedrede lejemål, selvom der forud for lovændringen var hjemmel til at foretage NPI-regulering i omkostningsregulerede lejemål jf. Vestre Landsrets afgørelse trykt i TBB 2022.484.

Med lovforslaget repareres på denne fejl, idet der indføres lovhjemmel til NPI-regulering i de pågældende lejemål.

Denne artikel drejer sig alene om de lejemål, som berøres af denne ændring, dvs. beboelseslejemål indgået i tiden fra 1.juli 2022 til ikrafttrædelsen af ændringsloven, forventeligt 1. januar 2024.

Hjemlen indføres med tilbagevirkende kraft fra den 1. juli 2022 og har alene betydning for lejekontrakter indgået efter 1. juli 2022 og indtil lovens ikrafttræden, forventeligt 1. januar 2024, og hvori der er indsat en i øvrigt gyldig NPI-klausul. I bemærkningerne til det fremsatte lovforslag fremhæves det, at NPI-klausuler indsat i lejekontrakter i perioden 1. juli 2022 til 31. december 2023 er gyldige, desuagtet der i perioden ikke har været juridisk grundlag for denne type reguleringsklausuler.

Udlejere, der efter 1. juli 2022 har indsat NPI-klausuler i deres lejekontrakter, kan dermed ånde lettet op – eller kan de?

Det fremgår af ikrafttrædelsesbestemmelsen i lovforslagets § 6 stk. 2, at regulering af lejen efter NPI ifølge et aftalt vilkår herom i perioden fra den 1. juli 2022 til den 31. december 2023 tidligst kan ske med virkning fra det tidspunkt, hvor lejeaftalen efter lovens ikrafttræden kan bringes til ophør ved lejerens opsigelse.

Loven er forudsat at træde i kraft den 1. januar 2024. Det følger dermed af ikrafttrædelsesbestemmelsen, at selve reguleringen, såfremt lejers opsigelsesvarsel er tre måneder, som det fremgår af lejelovens § 175, først kan få virkning tre måneder efter lovens ikrafttræden, dvs. fra og med april 2024, da NPI-reguleringen ikke skal varsles men blot meddeles. Dette er i overensstemmelse med bemærkningerne til bestemmelsen. Såfremt der er aftalt uopsigelighed fra lejers side, kan forhøjelse efter NPI først ske efter udløb af uopsigelighedsperioden og med tillæg af lejers opsigelsesvarsel.

Det fremgår videre af bemærkningerne til lovforslaget, at udlejer ikke vil kunne kræve reguleringen bagudrettet. Man må forstå det således, at det er ministeriets opfattelse, at man med formuleringen ”med virkning fra” samtidigt har bestemt, at selvom man nu har etableret lovhjemmel med tilbagevirkende kraft, så kan udlejer ikke kræve de NPI-reguleringer med tilbagevirkende kraft fra 1. juli 2022, som man netop ikke tilsigtede at fjerne retten til.

Udgangspunktet for NPI-regulering er, at udlejer kan opkræve lejereguleringer efter NPI fra det tidspunkt, hvor reguleringerne skal finde sted fra - også bagudrettet. Såfremt Udlejer i en længere periode undlader at regulere lejen og i øvrigt forholder sig passivt, vil lejers adgang til at regulere lejen efter NPI dog kunne bortfalde på grundlag af passivitetsbetragtninger. I den aktuelle situation foreligger ikke nogen passivitet fra udlejers side, og udlejer vil have et ønske om at opkræve netop de indeksstigninger som fandt sted i oktober 2022, hvor nettoprisindekset toppede.

Tilbagebetalingskrav fra lejere for NPI-reguleringer i perioden fra 1.juli 2022 til 31. december 2023 er ikke omtalt i bemærkningerne til lovforslaget. Udlejere, der har foretaget NPI-reguleringer i henhold til NPI-klausuler indsat i lejekontrakter i perioden 1. juli 2022 – 31. december 2023 risikerer at blive mødt med tilbagebetalingskrav.

Hos DAHL stiller vi os uforstående overfor, at NPI-reguleringer i beboelseslejemål aftalt efter 1. juli 2022 og foretaget i perioden 1. juli 2022 – 31. december 2023 ikke skulle kunne opkræves med tilbagevirkende kraft, al den stund lovforslaget har karakter af en korrektionslov og selv angiver at have tilbagevirkende kraft. Dette synes desuagtet efter ministeriets opfattelse at være retstilstanden. Spørgsmålet må forelægges domstolene, før retstillingen er klar på dette punkt.

Småhuse og enkeltværelser

Lovforslaget vil, selvom det ikke fremgår af selve forslaget, tillige få virkning for NPI-regulering i småhuse og for enkeltværelser, da lejereguleringen af disse lejemål på samme måde som omkostningsregulerede lejemål og gennemgribende forbedrede lejemål er fastsat i lejelovens kapitel 3.

Ikrafttræden ved årsskiftet

Lovforslaget træder i kraft den 1. januar 2024, såfremt det vedtages som fremsat.

De ændrede regler om NPI-regulering har imidlertid virkning fra den 1. juli 2022. NPI- klausuler i lejekontrakter indgået inden den 1.juli 2022 er gyldige og berøres ikke af forslaget.

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål til det nye lovforslag, NPI-klausuler eller lejelovgivningen i øvrigt, er du meget velkommen til at kontakte DAHL. Vi har et team af specialister inden for det lejeretlige område med mange års erfaring, som står klar til at hjælpe med gode råd og vejledning.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne