Nyheder

Pantsætning af betalingsrettigheder

En afgørelse ved Vestre Landsret fra den 7. juli vil øge finansieringsomkostninger ved pantsætning af betalingsrettigheder. Dette kan betyde større tab for pengeinstitutter i tilfælde af landmandens konkurs eller rekonstruktionsbehandling – både ved aktuelle og fremtidige konkurser/rekonstruktioner.

Artiklen er særligt relevant for personer, som beskæftiger sig med finansiering på landbrugsområdet.

Betalingsrettigheders retlige status
Det er en forudsætning for at kunne ansøge om landbrugsstøtte fra EU, at landmanden råder over betalingsrettigheder. Derudover er der en række yderligere krav til landmanden, som fremgår af Landbrugs- og Fiskeristyrelsen Vejledning om direkte arealstøtte 2017, som skal være opfyldt. Betalingsrettigheder kan anskaffes enten ved tildeling fra den nationale reserve, eller købes af - alternativt lejes hos - andre landmænd. Betalingsrettigheder har derfor værdi ikke blot i forhold til landbrugsstøtten, som betalingsrettighederne giver adgang til at søge, men også en (salgs)værdi når der handles landmænd imellem.

Pengeinstitutter vil ofte søge sikkerhed for lån ydet til landmænd mod dels at få pant i betalingsrettighederne, dels at få transport på EU-støttebeløbet som landmanden kan søge på baggrund af betalingsrettighederne.

Pantsætning af betalingsrettigheder - sikringsakt
Når aktiver pantsættes, er det nødvendigt at iagttage en sikringsakt. Hvis sikringsakten ikke er iagttaget, skal pantsætningen ikke respekteres af tredjemand; fx en køber, som ikke kendte til pantsætningen og kreditorer, herunder i tilfælde af landmandens konkurs eller rekonstruktion. Der er forskellige sikringsakter alt efter hvilket aktiv, der pantsættes. Ved pantsætning af fordringer er sikringsakten denuntiation (meddelelse) til debitor, ved håndpantsætning er det rådighedsfritagelse, og ved (under) pantsætning af løsøre, herunder immaterielle formueaktiver, er sikringsakten tinglysning.

Før den relevante sikringsakt kan iagttages, skal man kende det pantsatte aktivs formueretlige status. Betalingsrettigheders formueretlige status har været omdiskuteret, da der er tale om en særegen rettighed skabt af EU, som i udgangspunktet ikke passer ind i det danske retssystem.

Administrativ praksis
Indtil nu er betalingsrettigheder af aktørerne på landbrugsområdet blevet behandlet som en fordring. Det skyldes hovedsageligt, at Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, som administrerer udbetalingen af landbrugsstøtte, foretog en vurdering af betalingsrettigheders retlige status. Udfaldet af vurderingen blev, at betalingsrettigheder havde status som fordring, og pantsætninger af betalingsrettigheder er på den baggrund hidtil ved meddelelse mod et mindre gebyr blevet noteret i et af Landbrugs- og Fiskeristyrelsen oprettet register.

Vestre Landsrets afgørelse
Vestre Landsret har den 7. juli 2017 (FM 2017.134) truffet afgørelse vedrørende betalingsrettigheders formueretlige status. Vestre Landsret fastslår, at betalingsrettigheder formueretligt er et immaterielt aktiv og dermed ikke en fordring. Noteringen af pantsætningen i Landbrugs- og Fiskeristyrelsens register har derfor ingen retsvirkning.

Afgørelsen har tre umiddelbare konsekvenser.

Finansieringsomkostninger
For det første er det nødvendigt at tinglyse pantsætningen af betalingsrettigheder, hvis pantet skal være behørigt sikret. Det vil betyde en stigning i omkostningerne ved finansiering, idet der ved tinglysning af pant skal betales en fast tinglysningsafgift på kr. 1.660 plus 1,5 % af det pantsikrede beløb, altså pantebrevets nominelle hovedstol. Det vil eksempelvis betyde en tinglysningsafgift på kr. 8.410 ved pantsætning af 150 betalingsrettigheder, hvis det forudsættes, at betalingsrettighederne har en værdi af kr. 3.000 pr. stk. Desuden giver tinglysningen anledning til en del administrative opgaver i form af indhentelse af nye underskrifter og indsendelse af pantsætningsdokumenter til tinglysningsretten.

Omstødelse
For det andet vil en tinglysning af pantet, som først sker nu, og dermed (længe) efter at gælden er stiftet, kunne rammes af omstødelse. Det kan ske, hvis der indledes konkurs- eller rekonstruktionsbehandling af landmanden inden tre måneder efter tinglysningen, eller hvis landmanden var insolvent på tidspunktet for tinglysningen, og panthaver var eller burde være klar over dette. I sidstnævnte tilfælde gælder der ingen tidsbegrænsning i forhold til, hvornår konkurs- eller rekonstruktionsbehandling indledes.

Igangværende konkurser
For det tredje skal pantsætning af betalingsrettigheder ikke respekteres af igangværende boer. Det er ved Vestre Landsrets afgørelse fastslået, at værdien fra salg af betalingsrettigheder tilfalder konkursboet. Hvor stor en konsekvens det har for pengeinstitutterne, som havde anvendt meddelelse til/notering hos Landbrugs- og Fiskeristyrelsen som sikringsakt, er naturligvis forskellig fra konkursbo til konkursbo, men det vil alt andet lige øge pengeinstitutternes samlede tab.

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen
Landbrugs- og Fiskeristyrelsen kommenterede første gang afgørelsen den 11. august, hvor de oplyste, at man på daværende tidspunkt som sikringsakt både kunne underrette Landbrugs- og Fiskeristyrelsen og få tinglyst pant i personbogen.

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen har sidenhen ved en meddelelse fra den 13. september modificeret den første melding bl.a. efter i samarbejde med Justitsministeriet at have undersøgt konsekvenserne af afgørelsen. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen har nu konstateret, at den hidtidige ordning ved meddelelse til Landbrugs- og Fiskeristyrelsen ikke kan opretholdelse, og at de noterede pantsætninger ikke er sikrede.

Af meddelelsen fremgår desuden, at Landbrugs- og Fiskeristyrelsen tilstræber at finde en permanent løsning, som omfatter de allerede noterede pantsætninger såvel som fremtidige pantsætninger af betalingsrettigheder.

Hvordan en sådan permanent løsning vil se ud, kan man kun gisne om, men indtil videre må pengeinstitutter og andre eventuelle panthavere forberede sig på praktiske opgaver og omkostninger i forbindelse med tinglysning af pant i betalingsrettigheder. Retsstillingen er måske ikke hensigtsmæssig, men klar, hvilket samtlige aktører må indstille sig på, herunder kuratorer, rekonstruktører, pengeinstitutter, revisorer mv.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af DAHL Advokatfirmas nyhedsbrev DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Virksomheds- og kontaktoplysninger: 

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr. 37 31 00 85

Vi kan kontaktes via e-mail: mail@dahllaw.dk eller telefon: 88 91 91 91 indenfor vores åbningstider, som er:

mandag – torsdag kl. 08:00 – 16:00
fredag kl. 08.00 – 15.00

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler som udgangspunkt alene dit oplyste navn og din oplyste e-mailadresse – dette er for at kunne sende dig nyhedsbreve mv.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen/nyhedsbrevet er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen/nyhedsbrevet slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies. Læs om cookies her 

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mail adresse til at udsende nyhedsbreve med artikler, kurser, ledige stillinger og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mail adresse til at udsende orienterende e-mails omkring vores forretning eller om vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mail adresse.

Du skal dog være opmærksom på, at vi i anden sammenhæng kan have indsamlet din e-mail adresse, og at vi i sådanne tilfælde kan anvende den til de formål, som den er indsamlet til.

De oplysninger, vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet, bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger underleverandører (databehandlere) til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbydere er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Vi anvender et system, som er udarbejdet af Konform A/S, til udsendelse af nyhedsbreve, Konform A/S hoster herudover vores hjemmeside. IT Relation A/S drifter i øvrigt vores IT.  

Konform A/S og IT Relation A/S opbevarer og behandler personoplysninger for os som databehandler, og vi har indgået skriftlig databehandlingsaftale for at sikre, at dine personoplysninger alene behandles efter vores instruks, på fortrolig vis, samt at der er truffet de fornødne sikkerhedsforanstaltninger mod at dine oplysninger kompromitteres.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve mv. fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke, og generelt kan du forvente at modtage materiale fra os ca. en gang om måneden.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet og derefter tilmelde dig igen – f.eks. hvis du har ændret din e-mailadresse.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet modtager du ikke yderligere fra os, med mindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mail adresse og navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hver nyhedsbrev, du modtager fra os. 

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mail adresse og navn.

Du skal dog være opmærksom på, at vi kan have dine oplysninger fra anden sammenhæng også. Hvis vi har det, kan vi fortsat behandle sådanne oplysninger efter det samtykke eller anden behandlingshjemmel, som vi har, hvis du framelder dig nyhedsbrevet.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at de-anonymisere oplysningerne igen.

Du har ret til indsigt og til at modsætte dig videre behandling af dine oplysninger

Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger, vi behandler om dig. Hvis vi behandler oplysninger om dig, som er urigtige eller vildledende, har du også ret til at kræve oplysningerne berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for videre behandling.

Hvis du ikke længere ønsker at modtage vores nyhedsbrev, kan du også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke.

Hvis du mener, at vi behandler dine oplysninger forkert eller i strid med lovgivningen, kan du klage over behandlingen til Datatilsynet.

Du kan læse mere om persondata og dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside, som du finder her

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne