Nyheder

Er realkreditbelåning en særlig omstændighed efter 15 %-reglen?

Den 30. november har Højesteret afsagt endnu en dom om anvendelse af 15 %-reglen og begrebet ”særlige omstændigheder” ved værdiansættelse af fast ejendom ved beregning af gave- og boafgift. Bliv klogere på dommen i denne artikel.

I en dom fra 2016 fastslog Højesteret, at der bestod et retskrav på anvendelse af 15 %-reglen, medmindre der foreligger særlige omstændigheder. I en dom fra 2021 fastslog Højesteret, at en særlig omstændighed skal vedrøre særlige konkrete forhold vedrørende den pågældende ejendom. Og endelig fastslog Højesteret i en dom fra 2022, at 15%-reglen skal anvendes på samme måde, uanset om der er tale om beregning af gaveafgift eller boafgift.

Den nye dom handler om, hvorvidt en realkreditbelåning af en ejendom kan være en særlig omstændighed.

De faktiske omstændigheder i sagen

En far overdrog i sommeren 2019 fire ejendomme til sine to børn. De blev overdraget til den offentlige ejendomsvurdering, altså en værdi fastsat i overensstemmelse med 15 %-reglen. De to børn overtog realkreditlånene i alle fire ejendomme. Disse lån havde en størrelse, der viste, at de belåningsværdier, kreditforeningen havde anvendt, oversteg de offentlige ejendomsvurderinger og dermed overdragelsessummerne betydeligt.  

Vurderingerne med henblik på realkreditbelåning var for den ene ejendoms vedkommende sket ca. 1 måned før overdragelsen. For de øvrige tre ejendomme var det sket ca. 15-25 måneder før overdragelsen.

Overdragelsesprisen for de fire ejendomme var 15,85 mio. kr., og de overtagne låns restgæld udgjorde i alt ca. 24,1 mio. kr.

Højesterets resultat og begrundelse

Højesterets fandt, ligesom Landsretten havde gjort, at der forelå særlige omstændigheder, og at 15%-reglen derfor ikke kunne anvendes.

Højesterets begrundelse lyder således:

”Højesteret finder, at en realkreditbelåning i sig selv kan begrunde fravigelse af 15 %-reglen, hvis belåningen viser, at den offentlige ejendomsvurdering er for lav. Om dette er tilfældet, må bero på en samlet konkret vurdering i det enkelte tilfælde af bl.a. forskellen mellem realkreditvurderingen og den offentlige ejendomsvurdering og den tidsmæssige sammenhæng mellem belåningen og overdragelsen af ejendommen. Det er ikke afgørende, om belåningen er sket før eller efter den offentlige vurdering.

I tilfælde, hvor der ved overdragelsen af ejendommen er sket overtagelse af realkreditgæld, der væsentligt overstiger den offentlige vurdering, vil dette normalt tale for, at den offentlige vurdering er for lav, og dermed for at fravige 15 %-reglen.

Ejendommen X-vej 18 blev vurderet med henblik på realkreditbelåning omkring en måned forud for overdragelsen, mens de øvrige tre ejendomme blev vurderet ca. 15-25 måneder forud for overdragelsen. For alle ejendommenes vedkommende var der tale om vurderinger, der væsentligt oversteg den offentlige ejendomsvurdering. Som nævnt overtog A og B i forbindelse med købet en prioritetsgæld i ejendommene, der var væsentligt større end den værdi, der fremgik af de offentlige ejendomsvurderinger.

I hvert fald på denne baggrund tiltræder Højesteret, at der for alle fire ejendomme foreligger særlige omstændigheder, der begrunder en fravigelse af 15 %-reglen.”

Bemærkninger til dommen

Det ses af Højesterets begrundelse, at man dels sammenholder realkreditvurderingen med den offentlige ejendomsvurdering/overdragelsessummen og dels ser på den tidsmæssige sammenhæng mellem overdragelsen og belåningen. Begge disse forhold indgår som de væsentligste ved den konkrete vurdering, der herefter foretages.

Denne måde at forholde sig til særlige omstændigheder på er i overensstemmelse med administrativ praksis, som den er kommet til udtryk i efterhånden talrige afgørelser.

Man kigger på, hvor stor den procentuelle og beløbsmæssige forskel er mellem den offentlige vurdering/overdragelsesprisen og det holdepunkt, man anser for en særlig omstændighed (i dette tilfælde realkreditvurderingen), og man sammenholder det med den tid, der er gået, fra holdepunktet indtraf til overdragelsen. Jo større beløbsmæssigt spænd og jo kortere tidsmæssigt spænd – jo kortere er vejen til at statuere særlige omstændigheder.

Væsentlighedskriteriet

Højesterets dom må siges at knæsætte denne måde at vurdere spørgsmålet om særlige omstændigheder på, men derudover er Højesterets dom konkret begrundet, og den sætter desværre ikke nogen definitiv procentuel eller tidsmæssig grænse op til brug for bedømmelsen.

Højesteret yder dog en vis vejledning ved at angive, at det normalt vil føre til fravigelse af 15%-reglen, hvis der overtages realkreditgæld, der væsentligt overstiger den offentlige vurdering. Det gør de ved netop at fremhæve, at lånevurderingerne for alle ejendommene væsentligt oversteg den offentlige vurdering, og der blev overtaget gæld, der væsentligt oversteg de offentlige ejendomsvurderinger.

Højesteret anvender altså et væsentlighedskriterium. Der skal være en væsentlig forskel mellem den overtagne gæld og den offentlige ejendomsvurdering for, at der foreligger særlige omstændigheder.

Når det gælder, hvad der så er væsentligt, kan det blot konkluderes, at en forskel mellem realkreditvurderingen og den offentlige ejendomsvurdering på mellem 60 og 130 % indenfor et tidsspænd på ca. 1 til ca. 25 måneder var væsentligt og dermed udtryk for særlige omstændigheder.

Der vil forventeligt stadig være grænsetilfælde, hvor den konkrete bedømmelse af et sådant væsentlighedskrav kan give anledning til tvivl, og derfor er det givetvis ikke den sidste sag om spørgsmålet ved domstolene (og Højesteret).

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne