Nyheder

Nyt lovforslag indfører hæftelse for ledelsen i sager om fiktive eller falske fakturaer

Skatteministeren har for nyligt fremsat et nyt lovforslag, som bl.a. indfører et hæftelsesansvar for ledelsen i sager om fiktive eller falske fakturaer. Derudover foretages der med lovforslaget justeringer i en række straffebestemmelser i skattelovgivningen, som skal komme svindel med skatter og afgifter til livs. Vi giver et indblik i indholdet af lovforslaget.

Skatteministeren fremsatte den 11. oktober 2023 lovforslaget L 52, som gennemfører den politiske aftale ”Hårdere straf. Hurtigere konsekvens – Seks tiltag til at styrke indsatsen mod skatteøkonomisk kriminalitet”, som blev indgået den 13. juni 2023 mellem regeringen (Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne) samt Socialistisk Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Enhedslisten, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Alternativet og Nye Borgerlige.

Aftalen udspringer af aftalepartiernes enighed om, at straffen for svindel med skatter og afgifter skal skærpes. Der foretages derfor med lovforslaget bl.a. skærpelser af en række bestemmelser i skattelovgivningen med henblik på at gennemføre en ny sanktionspraksis i sager om skatteunddragelse, ligesom der indføres nye initiativer og muligheder for skattemyndighederne for at komme svindel med skatter og afgifter til livs. Det er hensigten, at lovforslagets skærpelser og tiltag vil have en præventiv virkning på området.

Med lovforslaget foreslås der overordnet følgende fem tiltag:

  1. Justering af en række straffebestemmelser i skattelovgivningen med henblik på at gennemføre en ny sanktionspraksis i sager om skatteunddragelse
  2. Indførsel af tillægsbøder i fængselssager om smugleri
  3. Indførsel af en mulighed for skatteforvaltningen for at kunne pålægge ledelsesmedlemmer hæftelse for skatter og afgifter som følge af svindel med fiktive eller falske fakturaer
  4. Indførsel af en mulighed for skatteforvaltningen for at kunne inddrage registreringen af skatter og afgifter hos de virksomheder, der forsætligt eller groft uagtsomt har anvendt fiktive eller falske fakturaer
  5. Indførsel af muligheden for, at skatteforvaltningen kan foretage arrest i en virksomheds indeståender på pengeinstitutkonti

I det følgende rettes fokus på hæftelse for ledelsen i sager om fiktive fakturaer.

Hæftelse for ledelsen i forbindelse med fiktive eller falske fakturaer

Hæftelse ved uregistreret virksomhed

Det følger af opkrævningslovens § 10 b, 1. pkt., at den, der ved sin deltagelse i ledelsen af en virksomhed forsætligt eller groft uagtsomt medvirker til eller bevirker, at driften af virksomheden indledes eller fortsættes, uden at virksomheden er registreret for et eller flere registreringsforhold efter skatte- og afgiftslove, hvor opkrævningen reguleres efter opkrævningsloven, hæfter for de af loven omfattede skatter og afgifter m.v., der opstår som følge af den uregistrerede virksomhed.

Hæftelse ved ophørt virksomhed

Derudover følger det af opkrævningslovens § 10 c, 1. pkt., at den, der ved sin deltagelse i ledelsen af en virksomhed, der efterfølgende er ophørt, forsætligt eller groft uagtsomt har medvirket til eller bevirket, at der er afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller fortiet oplysninger til brug for angivelse eller indberetning til indkomstregisteret af skatter eller afgifter m.v. efter § 2, stk. 1, eller § 9, stk. 1 eller 2, hæfter for de skatter og afgifter m.v., der som følge heraf ikke er blevet angivet eller indberettet. Det gælder dog kun skatter og afgifter m.v., for hvilke fristen for angivelse eller indberetning er indtrådt, mindre end 2 år før virksomheden er ophørt, således at den hverken har et aktivt cvr- eller SE-nummer. Hæftelsen efter opkrævningslovens §§ 10 b-c er personlig, ubegrænset og solidarisk.

Forslaget

Med lovforslaget foreslås det, at der indsættes en ny bestemmelse i opkrævningslovens § 10 d med følgende ordlyd:

”§ 10 d. Den, der ved sin deltagelse i ledelsen af en virksomhed forsætligt eller groft uagtsomt medvirker til eller bevirker, at virksomheden på baggrund af en faktura med et urigtigt indhold eller anden urigtig dokumentation for levering eller aftagelse af varer eller ydelser afgiver urigtige oplysninger ved angivelse eller indberetning af beløb omfattet af § 2, stk. 1, 4. pkt., hæfter for de skatter og afgifter m.v., der ikke bliver angivet eller indberettet som følge af de urigtige oplysninger. Hæftelsen er personlig, ubegrænset og solidarisk.”

Bestemmelsen er efter ordlyden rettet mod situationer, hvor der anvendes fiktive fakturaer med henblik på at opnå f.eks. et uberettiget moms- eller skattefradrag i en virksomhed. Eller for at undgå at skulle indeholde A-skat og/eller arbejdsmarkedsbidrag (Am-bidrag) ved udbetaling af løn. Dette fremgår også entydigt af lovbemærkningerne.

I dag har skatteforvaltningen mulighed for at anlægge en erstatningssag mod de pågældende ledelsesmedlemmer i sådanne situationer. Men med bestemmelsen åbner man altså op for, at man administrativt kan pålægge ledelsesmedlemmer at hæfte for kravene.

Hvem kan ifalde hæftelsesansvar?

Den foreslåede bestemmelse i opkrævningslovens § 10 d, vil finde anvendelse, uanset om den pågældende virksomhed drives personligt eller i selskabsform. Afgrænsningen af ledelsen vil være den samme som efter opkrævningslovens § 10 b-c samt konkurslovens § 157, stk. 1, om konkurskarantæne. Det betyder, at bestemmelsen for det første vil kunne anvendes på den, der har været registreret som ledelse, forudsat at den pågældende person har accepteret hvervet (registreringen), eller at den pågældende i det mindste var bekendt med registreringen og ikke har gjort indsigelse herimod.

Den foreslåede bestemmelse omfatter også tilfælde, hvor registreringen af ledelsen helt eller delvist ikke svarer til de faktiske forhold. Bestemmelsen vil således også omfatte den, der i en stråmandskonstruktion ikke er registreret i Erhvervsstyrelsens it-system (CVR), men som reelt og aktivt deltager i ledelsen af virksomheden.

Det er i lovbemærkningerne beskrevet nærmere, hvornår personen reelt deltager i ledelsen. I bedømmelsen indgår det bl.a., om personen har fuldmagt til virksomhedens bankkonto, eller om personen udadtil har fremstået som virksomhedens leder.

Muligheden for at anvende den foreslåede bestemmelse vil ikke være betinget af, at der gøres et strafansvar gældende.

Klage

Skatteforvaltningslovens regler om klage, henstand m.v. vil finde anvendelse på de afgørelser om hæftelse, som Skatteforvaltningen træffer i henhold til den foreslåede bestemmelse.

Ikrafttræden og virkningstidspunkt

Den foreslåede ikrafttræden er 1. januar 2024. Den foreslåede bestemmelse har kun virkning for skatter og afgifter, der opstår fra og med den 1. januar 2024. Afgørende er, hvornår skatten eller afgiften er ”stiftet”, hvilket afhænger af den specifikke hjemmel for skatten eller afgiften.

Lovforslaget blev vedtaget ved 3. behandling den 14. december 2023.

Har du brug for rådgivning?

Hos DAHL har vi stor erfaring i håndtering af almindelige skattesager – herunder skattestraffesager. Vi har oplevet en stigning i skattestraffesager og forventer en yderligere stigning i takt med, at de gennemgribende investeringer i skattekontrollen rulles ud.

Vi bistår med råd og vejledning i forbindelse med korrespondance med skattemyndighederne, samt eventuel efterfølgende førelse af din skattestraffesag ved domstolene.

Vi står altid til rådighed for en uforpligtende drøftelse af din skattesag. Du er velkommen til at kontakte en af vores specialister.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne