Nyheder

Kan krav i dødsboer prækluderes, selvom de bliver anmeldt inden proklamafristens udløb?

Det korte svar er JA – hvis man ikke anmelder på korrekt vis. Folketinget har vedtaget ændringer i dødsboskiftelovens regler om anmeldelse af krav og præklusion, der får virkning fra den 1. januar 2024. Ændringerne har betydning for den måde, man som kreditor skal anmelde sit krav på. Læs mere om ændringerne og deres betydning her.

Ved lov nr. 697 af 24. maj 2022, der trådte i kraft i efteråret 2022, indførtes domstolenes såkaldte skifteportal. Indførelsen af domstolenes skifteportal til behandling af dødsboskiftesager er et led i digitaliseringen af skifteretsområdet. Det var tanken, at alle krav mod dødsboer skulle anmeldes via skifteportalen, men der blev efterladt uklarhed over skifteportalens samspil med reglerne om præklusion. Det er denne uklarhed der fjernes ved den nye lovændring.

Hvad er et proklama i et dødsbo – og hvad betyder det, at det er præklusivt?

Når en person dør, vil afdøde ofte efterlade sig gæld. Kreditorernes krav forsvinder ikke automatisk ved dødsfaldet. Men der er også et hensyn at tage til dødsboets afvikling. For at kunne danne et overblik over dødsboets passiver indenfor en rimelig tidsramme, udstedes der et såkaldt proklama.

Et proklama indrykkes én gang i Statstidende, hvorefter afdødes kreditorer har 8 uger til at anmelde deres krav mod dødsboet. Såfremt en kreditors krav ikke anmeldes inden proklamafristens udløb, er udgangspunktet, at kravet prækluderes, hvorefter kreditor har fortabt kravet mod dødsboet. Således kan dødsboets passiver opgøres, når proklamafristen er udløbet.

Hvordan anmeldes et krav eller fordring korrekt, så det ikke prækluderes?

For at undgå, at et krav bliver prækluderet, skal kreditor foretage en skriftlig anmeldelse, hvori kravet opgøres, herunder med eventuelle renter og omkostninger.

I dag er det sådan, at ethvert krav eller fordring skal anmeldes skriftligt enten via domstolenes skifteportal eller til dødsboets bobestyrer/kontaktperson. Hvis man foretager anmeldelsen som beskrevet, vil den ikke prækluderes, så længe anmeldelsen er foretaget inden proklamafristens udløb.

Betydningen af de nye ændringer til dødsboskifteloven

Efter de nye lovændringer fremgår det udtrykkeligt nu, at:

  • Fordringer og krav stiftet før dødsfaldet SKAL anmeldes til skifteretten via skifteportalen.
  • Fordringer og krav stiftet efter dødsfald KAN anmeldes til skifteretten. Hvis det anmeldes til skifteretten, skal anmeldelse ske på skifteportalen.

Ovenstående gælder, MEDMINDRE man er fritaget for at anvende skifteportalen eller hvis særlige forhold, herunder navnlig hvor hensynet til;

  • statens sikkerhed,
  • personers liv eller helbred,
  • dokumenternes format eller omfang,
  • lokale tekniske nedbrud eller driftsforstyrrelser

taler for, at anmeldelsen ikke skal ske til skifteretten via domstolenes skifteportal. Det kræver, at skifteretten i givet fald i det enkelte dødsbo eller i det enkelte tilfælde har truffet beslutning herom.

Hvad er konsekvensen af forkert eller for sen anmeldelse?

Efter de nye regler er udgangspunktet således, at fordringer og krav stiftet før dødsfaldet, som efter dødsfaldet er fremsat skriftligt uden om skifteportalen, selvom kravet inden anmeldelsesfristens udløb er kommet frem til boet, ikke længere vil være undtaget fra præklusion.

Hvis en kreditor f.eks. skriftligt anmelder sit krav stiftet før dødsfaldet overfor bobestyrer eller arvingerne inden proklamafristens udløb, vil dette krav altså kunne prækluderes, hvis ikke kreditor også har anmeldt sit krav via domstolenes skifteportal inden proklamafristens udløb.

Det er altså ikke længere fristafbrydende at anmelde sit krav direkte til bobestyreren eller arvingerne i disse tilfælde.

Fordringer og krav, der er fremsat rettidigt uden om skifteportalen i overensstemmelse med den fremgangsmåde, som er omfattet af undtagelsestilfældene, som f.eks. tekniske nedbrud mv., prækluderes dog ikke.

Det samme gælder fordringer og krav, som er stiftet efter dødsfaldet. De prækluderes ikke og kan fortsat anmeldes til den, der behandler boet. Man kan også anmelde disse krav til skifteretten, men skal da være opmærksom på, at det skal ske via skifteportalen.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne