Nyheder

Nyt om fodboldjura: EU-Domstolens afgørelse i European Super League-sagen er faldet. Er det en sejr for ESL?

I går blev der truffet endelig afgørelse i European Super League-sagen (”ESL-sagen”). EU-domstolen har fastslået, at FIFA’s og UEFA’s regler, hvori der stilles krav om forudgående tilladelse for etableringen af nye internationale klubturneringer, ikke er forenelige med EU’s konkurrenceregler samt den frie udveksling af tjenesteydelser.

FIFA's og UEFA's regler, der gør ethvert nyt fodboldprojekt mellem klubber til genstand for deres forudgående godkendelse, såsom ESL, og forbyder klubber og spillere at spille i disse konkurrencer, er ulovlige. Der er ingen rammer for FIFA's og UEFA's regler, der sikrer, at de er gennemsigtige, objektive, ikke-diskriminerende og forholdsmæssige.

Ligeledes er de regler, der giver FIFA og UEFA enekontrol over den kommercielle udnyttelse af rettighederne til disse konkurrencer, af en sådan art, at de begrænser konkurrencen i betragtning af deres betydning for medierne, forbrugerne og tv-seerne i Den Europæiske Union.

Det har i mange år været fast antaget og anerkendt af EU-Domstolen, at sportslige regler, som kan være i strid med EU’s konkurrenceregler, alligevel er i overensstemmelse med EU-retten, hvis reglerne er begrundet i særlige sportslige hensyn, som er klare, objektive, ikke-diskriminerende samt proportionale. Baggrunden for dette skal findes i det som kaldes ”the specificity of sports”. EU-Domstolen har med afgørelsen i ESL-sagen vurderet, at FIFA og UEFA i sin håndhævelse af autorisationsreglerne ikke overholder disse krav inden for rammerne af ”the specificity of sports”.  

ESL-sagen kort

I foråret 2021 annoncerede 12 af Europas største fodboldklubber en plan om at skabe en ny paneuropæisk fodboldturnering med navnet European Super League. Turneringen blev præsenteret som en afløser for UEFA’s Champions League med flere kampe mellem de europæiske topklubber og dermed større underholdningsværdi for fans.

ESL-projektet faldt hurtigt fra hinanden efter massiv kritik fra fans, spillere, klubber samt FIFA og UEFA, der mente, at projektet ødelagde den europæiske sportsmodel. UEFA og FIFA truede herefter med sanktioner og udelukkelse fra FIFA’s og UEFA’s turneringer, hvilket formentlig var årsagen til, at de fleste klubber trak sig fra projektet.

De tre tilbageværende klubber (Real Madrid, Barcelona og Juventus) anlagde herefter gennem selskabet bag ESL, A22, en retssag ved handelsretten i Madrid. I retssagen har A22 blandt andet gjort gældende, at FIFA og UEFA har udvist konkurrencebegrænsende adfærd, idet deres regler (og håndhævelsen af disse) om forudgående tilladelse blokerer for en potentiel konkurrents adgang til markedet.

Handelsretten i Madrid forelagde en række præjudicielle spørgsmål til EU-Domstolen omhandlende EU-retlige bestemmelsers anvendelse på de konkrete omstændigheder i ESL-sagen.

EU-Domstolen har også i går afsagt dom i sagen vedrørende International Skating Union (”ISU”). ESL-sagen og ISU-sagen har det til fælles, at begge sager omhandler internationale sportsforbunds adgang til at vedtage regler, som begrænser tredjeparters mulighed for at udstede nye turneringer. Henset til EU-Domstolens afgørelse i ESL-sagen er det derfor ikke overraskende, at EU-Domstolen ligeledes vurderede, at ISU’s regler er uforenelige med EU-retten.  

EU-Domstolens afgørelse betyder ikke, at en konkurrence som European Super League-projektet nødvendigvis skal godkendes. Domstolen er blevet spurgt generelt om FIFA's og UEFA's regler, men udtaler sig ikke om det specifikke projekt i sin dom. Blot få timer efter EU-Domstolens afgørelse har A22 dog allerede offentliggjort et nyt turneringsformat, som vil blive sendt via en streamingplatform direkte til seerne.

Samtidig bemærker Domstolen, at FIFA's og UEFA's regler om udnyttelse af medierettigheder er af en sådan art, at de skader de europæiske fodboldklubber, og alle virksomheder, der opererer på mediemarkederne, samt i sidste ende forbrugerne og tv-seerne, idet de forhindrer dem i at nyde godt af nye og potentielt innovative eller interessante konkurrencer. Det er imidlertid op til Handelsretten i Madrid at afgøre, om disse regler alligevel kan være til gavn for forskellige interessenter i fodbold, f.eks. ved at sikre en solidarisk omfordeling af det overskud, der genereres af disse rettigheder.

UEFA’s cirkulære nr. 36/2022

Den 10. juni 2022 udstedte UEFA cirkulæret med navnet ”UEFA Autorisation Rules Governing International Club Competitions” (”Cirkulæret”).

Ifølge UEFA skal Cirkulæret bidrage til opfyldelsen af målene fastsat i UEFA’s vedtægter ved blandt andet at definere en fair og ikke-diskriminerende procedure for godkendelse af internationale klubturneringer eller alliancer dannet med formålet om at organisere sådanne turneringer.

Da Cirkulæret er udstedt efter den præjudicielle forelæggelse, har EU-Domstolen umiddelbart ikke inddraget Cirkulærets præciserende bestemmelser i deres vurdering af, om FIFA’s og UEFA’s autorisationsregler er forenelige med EU-retten. Det vides således ikke, om udstedelsen af Cirkulæret havde ændret på EU-Domstolens afgørelse.

DAHL bemærker

Resultatet i de to afgørelser understreger — i overensstemmelse med den seneste udvikling i retspraksis inden for fodbold, herunder særligt uroen om FIFA’s nye agentregler — at sportens autonomi udfordres i takt med kommercialiseringen af sporten. Fodbold og sport anses for en økonomisk aktivitet, og regler udstedt af FIFA og UEFA, som kan være konkurrencebegrænsende, skal nøje overvejes. Det skal sikres, at de er gennemsigtige, objektive, ikke-diskriminerende og forholdsmæssige. Ellers kan de være udtryk for misbrug af en dominerende stilling, hvilket ESL-dommen er en påmindelse om. Selvom dommen udlægges som en sejr for ESL, er den samtidig udtryk for en anerkendelse af FIFA og UEFA som det rette fodboldorgan til udstedelse af regler, men som i sin regeludstedelse skal overholde EU's konkurrenceregler. Afgørelsen er derfor udtryk for en fortsat beskyttelse af den europæiske sportsmodel.

Hvis du ønsker at vide mere og har brug for rådgivning indenfor sportsretten, er du velkommen til at kontakte en af vores specialister her.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne