Nyheder

Nyt om fodboldjura: DBU suspenderer dele af FIFA’s nye agentregler. FFAR i fare!

Den 22. december 2023 meddelte DBU, at de allervæsentligste dele af DBU Cirkulære nr. 125 om fodboldagenter foreløbigt er suspenderet. DBU havde ellers i overensstemmelse med FIFA’s nye regler ”FIFA Football Agent Regulations” (”FFAR”) den 7. september 2023 vedtaget det nye agentcirkulære med ikrafttræden den 1. oktober 2023.

De suspenderede regler er:

  1. Reglerne for honorarloft (det såkaldte ”Service Fee Cap”)
  2. Reglen om at betalinger til agenten skal ske direkte fra klienten (Client Payment Rule)
  3. Reglen om at betalinger til agenten skal ske kvartalsmæssigt

Baggrund

DBU har dermed sendt et klart signal om at ville undgå konkurrenceforvridning og sikre ensartet vilkår for agenter, der arbejder med danske spillere og klubber. Baggrunden for den meget væsentlige suspension er den usikkerhed, som i dag består i forhold til FFAR’s lovlighed i forhold til EU’s konkurrenceregler, og den meget forskelligartede implementering af FFAR, der er sket i verdens mest væsentlige fodboldnationer.

Betydning

På den korte bane betyder det, at fodboldagenter, der udøver agentvirksomhed inden for DBU's territorie og jurisdiktion i relation til spillerkontrakter eller transferaftaler, der indgås med en klub med tilknytning til DBU, gives større aftalefrihed om kommercielle forhold, når repræsentationsaftaler skal indgås. F.eks. kan agenter med spilleren igen frit aftale, hvor stor en del af spillerens løn agenten skal have, ligesom det efter hidtidig praksis kan aftales, at klubben sørger for at betale spillerens agent direkte. Spørgsmålet er i den sammenhæng om agenter, der har fulgt de nye regler siden den 1. oktober 2023 og indgået aftaler i overensstemmelse hermed, vil genåbne aftalerne og anmode om genforhandling. Agenterne vil kunne gøre gældende, at forudsætningen for aftalerne på indgåelsestidspunktet nu har ændret sig.

Der er alene tale om en suspension og ikke en endelig afskaffelse af de pågældende bestemmelser i FFAR. Men inden EU-Domstolens afgørelse vedrørende FFAR’s forenelighed med EU’s konkurrenceregler foreligger, kan det ikke forventes, at suspensionen ophæves.

Betydningen for danske agenter skal ikke overfortolkes. Hvis danske agenter indgår repræsentationsaftaler med spillere i udenlandske klubber, uden for DBU's territorie og jurisdiktion i relation til spillerkontrakter eller transferaftaler, uden tilknytning til en dansk klub med tilknytning til DBU, skal de lokale regler iagttages, ligesom FFAR fortsat skal iagttages ved internationale handler.

Hvad gælder i andre væsentlige fodboldlande?

DBU’s beslutning skal ses i lyset af, hvorledes FFAR er blevet implementeret i de øvrige væsentlige fodboldlande i Europa. Her er et kort overblik.

Tyskland

I Tyskland er FFAR foreløbigt ikke implementeret. Baggrunden for dette er et foreløbigt forbud nedlagt af Landgericht Dortmund, som den 24. maj 2023 afsagde en kendelse, som forbød FIFA og det tyske fodboldforbund (DFB) at indføre FFAR. I forlængelse af dette meddelte FIFA, at FFAR er "suspenderet i sin helhed for alle transaktioner med forbindelse til det tyske marked.”

Kendelsen fra LG Dortmund er blevet appelleret af FIFA til OLG (Oberlandesgericht) Düsseldorf. En høring er planlagt til at finde sted den 24. januar 2024. Desuden er FFARs forenelighed med EU’s konkurrenceregler blevet forelagt EU-Domstolen som et præjudicelt spørgsmål.

Spanien

Den 6. november 2023 besluttede handelsretten i Madrid midlertidige foranstaltninger mod FFAR, hvorefter FIFA og det spanske fodboldforbund (RFEF) skal afstå fra at implementere loftet for provision. En sådan midlertidig foranstaltning forbliver i kraft indtil videre.

England

Den 30. november 2023 afsagde en engelsk voldgiftsret afgørelse om, at det i FFAR indeholdt Service Fee Cap og princippet om de kvartalsvise pro rata-betalinger er i strid med den engelske ”Competition Act 1998”. Afgørelsen underkendte på den anden side ikke the Client Payment Rule.

Lige før jul offentliggjorde det engelske fodboldforbund, the FA, nye fodboldagentregler, som gælder fra den 1. januar 2024. Reglerne henviser til FFAR og erstatter den hidtidige regulering af fodboldagenter i England. Ifølge disse nye regler gælder ikke noget Service Fee Cap og ikke noget krav om løbende kvartalsmæssig afregning, som det ellers er foreskrevet i FFAR. Reglerne er i øvrigt baseret på følgende væsentlige principper:

  1. For at kunne optræde som agent i England skal agenten være licenseret FIFA-agent i henhold til FFAR og være registreret som agent hos the FA.
  2. For at kunne arbejde med minors skal agenten opfylde både FIFA’s og the FA’s krav.
  3. Det skal være en fysisk person (og ikke et agentselskab), som registreres hos the FA, og som part i rep-aftaler skal også være den fysiske person, dvs. agenten.
  4. Multi-repræsentation er ikke længere tilladt. Agenten kan dog fortsat repræsentere spilleren/træneren og den købende klub samtidig.
  5. Agenten kan nu modtage kommission af en andel af spillerens bonus og præstationsafhængig løn.
  6. Kun den part, der har engageret agenten, må betale agenten, dvs. typisk spilleren eller træneren (modsat situationen i Danmark).

Frankrig

Den 19. oktober 2023 besluttede det franske nationale forbunds eksekutivkomité at fastholde loftet for agentprovisioner på 10%. Dette er ikke i overensstemmelse med FFAR.

Italien

Den 16. oktober 2023 vedtog det italienske fodboldforbund (”FIGC”) nye regler for fodboldagenter, som er i overensstemmelse med FFAR. Disse regler skal dog først godkendes af den italienske olympiske komité (CONI), sportsministeriet og arbejdsministeriet. Og selv om de godkendes af disse organer, udskydes ikrafttrædelsen af de nye regler, indtil andre fodboldforbund også implementerer nye fodboldagentregler i overensstemmelse med FFAR. Pt. har FIGC således ikke implementeret FFAR på nationalt plan.

Hvilke regler gælder?

Det kan være vanskeligt at forstå, hvornår de nationale agentregler gælder, og hvornår FFAR gælder. I den sammenhæng må ses både på tidspunktet for rep-aftalens indgåelse og på det tidspunkt, hvor en transfer (transaktion) finder sted.

Ofte vil parterne ikke vide noget om en konkret transfer, når rep-aftalen indgås, og typisk vil der ikke i den generelle rep-aftale omtales en konkret transfer. Indgås der således en generel rep-aftale mellem f.eks. en spiller i en engelsk PL-klub og en agent, vil denne generelle aftale være undergivet de nationale regler udstedt af the FA. Men når en rep-aftale kommer til at omfatte en international transfer, vil FFAR gælde. I tilfældet med spilleren, som er registeret i en engelsk PL-klub, og hvor denne skifter til en klub uden for England, vil FFAR gælde. Tilsvarende må FFAR konkret gælde for en konkret transaktion under en rep-aftale mellem en dansk agent og en spiller i en dansk Superliga-klub, når spilleren skifter til en engelsk klub. Den eneste af FIFA accepterede undtagelse til, at FFAR finder anvendelse i internationale transfers, er, når transaktionen har forbindelse til det tyske marked.

DAHL bemærker

Uanset DBU, the FA og andre nationale fodboldforbunds forbehold i forhold til FFAR, er retstilstanden i relation til fodboldagenternes rep-aftaler uholdbar ­­- ikke bare for agenterne, men også for klubber, spillere og trænere. FIFA afventer nu EU-Domstolens stillingtagen til FFAR’s forenelighed med EU-konkurrenceretten, og indtil denne afgørelse foreligger, forventes det ikke, at FIFA ændrer på FFAR.

Indtil da må aktørerne, dvs. klubber, spillere, trænere og fodboldagenter, forsøge at navigere i regeljunglen og tænke sig godt om, inden nye rep-aftaler indgås.

Du kan læse mere om de nye agentregler i en af vores tidligere artikler.

Kontakt DAHL

Hos DAHL følger vi som altid den fodboldjuridiske udvikling tæt. Har du spørgsmål til ovenstående sager eller andet vedrørende sportsret, er du altid velkommen til at kontakte vores specialister her. Du kan også høre vores podcast ”Fodbold-advokaten” på de sædvanlige podcast-tjenester.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne