Nyheder

SpotOn: Dækker motoransvarsforsikring også ”klonede biler”?

I SpotOn sætter vores processpecialister fokus på en ny sag fra Vestre Landsret. Denne gang handler det om, hvorvidt forsikringsselskaber er forpligtet til at dække skader forvoldt af ”klonede biler”, når forsikringstageren er i god tro.

Færdselslovens § 105

Færdselslovens § 105 bestemmer, at motordrevne køretøjer, der anvendes som transportmiddel, skal være dækket af en ansvarsforsikring. Bestemmelsen medfører en pligt for ejere af motordrevne køretøjer til at tegne en ansvarsforsikring. Ansvarsforsikringen dækker alle skader, som en forsikret bil forvolder, så længe der er tegnet behørig ansvarsforsikring for bilen. Spørgsmålet er, om den lovpligtige ansvarsforsikring også dækker skader forårsaget af en ”klonet” bil – dvs. en bil med et falsk stelnummer?

At en bil er klonet betyder, at bilen er blevet udstyret med stelnummer, der tilhører en anden bil, typisk fra samme mærke og model. Kloning af biler sker typisk i forlængelse af, at bilen er blevet stjålet. Ved kloning udstyres bilen med en legitimitet over for omverdenen. Det gør det muligt at videresælge bilen, idet den fremtræder med et lovligt stelnummer.

Når en forsikringstager tegner en ansvarsforsikring, kræver forsikringsselskabet præcise oplysninger om køretøjet. Disse oplysninger er nødvendige for at identificere køretøjet, men også for at beregne prisen på forsikringen. Da bilen kan registreres ved hjælp af registreringsnummer, er denne information normalt tilstrækkelig for forsikringsselskabet til at beregne prisen. En bils stelnummer kan desuden bruges til at undersøge om bilen er stjålet – forudsat man har det originale stelnummer.

Ikke nogen reel tvivl om, hvad ansvarsforsikringen omfatter

Vestre Landsret har ved dom af 12. oktober 2023 taget stilling til, om en lovpligtig ansvarsforsikring omfatter den situation, hvor en bil med falsk stelnummer forvolder skade.

I forlængelse af et færdselsuheld, kunne det konstateres, at forsikringstagerens bil var blevet stjålet i 2011 og efterfølgende forsynet med et falsk stelnummer. Det pågældende forsikringsselskab afviste at dække skaden forvoldt af forsikringstagerens bil, idet det var deres opfattelse, af bilen ikke var forsikret hos dem.

Forsikringstageren klagede herefter til Ankenævnet for Forsikring. Ankenævnet for forsikring konkluderede, at hverken forsikringspolicen eller betingelserne indeholdt bestemmelser, der ville føre til, at fejlbehæftede oplysninger om køretøjet automatisk ville medføre, at forsikringstageren ikke var dækket af forsikringen. Ankenævnet for Forsikring uddybede, at hvis forsikringsselskabet mente, at forsikringstageren havde afgivet urigtige oplysninger i ond tro, skulle dette bevises af forsikringsselskabet. Forsikringsselskabet nægtede at anerkende Ankenævnet for Forsikrings afgørelse, hvorfor forsikringstageren indleverede stævning.

For Landsretten gjorde forsikringsselskabet gældende:

  • at den skadevoldende bil havde en anden identitet end den, som stelnummeret viste, og at køretøjet derfor ikke var forsikret hos selskabet,
  • at forsikringsselskabet berettiget kunne ophæve forsikringsaftalen med tilbagevirkende kraft,
  • at forsikringstageren afgav urigtige oplysninger ved tegningen af motoransvarsforsikringen og var i ond tro herom og
  • at en stjålen bil med ændret stelnummer udgør en ulovlig interesse, som der ikke kan tegnes forsikring for, idet det ville være i strid med lov og ærbarhed, jf. Danske Lov 5-1-2.

Forsikringstageren gjorde gældende, at den klonede bil var forsikret, idet det falske stelnummer ikke fremgik af forsikringspolicen, hvorfor dette ikke kunne regnes for at være et krav fra forsikringsselskabets side. Endvidere gjorde forsikringstageren gældende, at han ikke var i ond tro, og at han ikke havde pligt til at undersøge bilens stelnummer.

Landsretten kom frem til, at der ikke forelå nogen reel tvivl om, at motoransvarsforsikringen omfattede forsikringstagerens bil, og at der ikke var risiko for forveksling med andre biler, selvom der var tale om en klonet bil. Landsretten bemærkede, at i det omfang det ikke er kendt, at et køretøj er klonet, må forsikringsselskabet, der oppebærer forsikringspræmier for det klonede køretøj, være nærmest til at bære risikoen for, at køretøjet senere viser sig at være klonet. Landsretten forklarede desuden, at forsikringsaftalen ikke stred imod danske lov 5-1-2, idet forsikringstagerens interesse i at undgå selv at betale erstatning som følge af et eventuelt erstatningsansvar blev anset for en lovlig interesse.

Landsretten anførte afslutningsvist, at der objektivt var afgivet urigtige oplysninger ved forsikringsaftalens indgåelse, idet forsikringstageren havde oplyst et falsk stelnummer. Det blev lagt til grund, at forsikringstageren var i god tro om de urigtige oplysninger, hvorfor forsikringsselskabet var forpligtet til at betale erstatning.

Afgørelsen fastslår dermed forsikringsselskabers pligt til at udbetale erstatning i henhold til ansvarsforsikringsaftalen, når forsikringstageren er i god tro om urigtige oplysninger, som denne har afgivet. Landsretten lagde vægt på, at idet der ikke forelå nogen reel tvivl om, hvilken bil der var omfattet af forsikringen, var det uden væsentlig betydning, om enkelte oplysninger om bilen ikke var fuldt korrekte.

SpotOn - Din vej til aktuel indsigt i udvalgte afgørelser fra Landsretterne og Højesteret

Som læser af DAHLs nyhedsserie ”SpotOn” får du indsigt i de nyeste proces- og erstatningsretlige afgørelser fra Østre Landsret, Vestre Landsret og Højesteret. Vores processpecialister har nøje udvalgt afgørelserne, som de med udgangspunkt i et kort sammendrag perspektiverer til konkrete råd, pointer og anbefalinger, som du skal være opmærksom på.

SpotOn udkommer løbende – formatet er kort og med øje for konkrete pointer og brugbare take-aways. Læs de seneste udgaver her og her.

Læs også artiklen SpotOn: Tyveri af en klonet bil, som fokuserer på en ejers mulighed for at få udbetalt erstatning i tilfælde af, at ejerens klonede bil bliver stjålet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne