Nyheder

Dokumentation for transfer pricing: Få den indleveret rettidigt og undgå strafansvar!

I sommeren 2023 fik mange selskaber helt ekstraordinært udsat fristen for indsendelse af transfer pricing-dokumentation. Om fristen også bliver udsat i år, må tiden vise, men det er under alle omstændigheder vigtigt, at fristen for TP-dokumentation overholdes. Hvis selskabet overskrider fristen, er der grundlag for strafansvar.

Der har i mange år været krav om, at selskaber af en vis størrelse skal udarbejde og opbevare transfer pricing-dokumentation (TP-dokumentation). Dokumentationen skal være af en sådan art, at den kan danne grundlag for en vurdering af, om priser og vilkår for kontrollerede transaktioner er fastsat i overensstemmelse med armslængdeprincippet.

Tidligere skulle selskaber indsende TP-dokumentation på anmodning fra skattemyndighederne. Selskaberne fik 60 dage målt fra anmodningstidspunktet til at indsende dokumentationen.

Med virkning fra 1. januar 2021 lavede Folketinget reglerne om, så TP-dokumentation skal indsendes til Skattestyrelsen hvert år og senest 60 dage efter selvangivelsesfristen. Skattestyrelsen kan dog efter anmodning udsætte fristen, hvis særlige forhold taler for det. Det er sådan, fristreglerne for TP-dokumentation er i dag.

Mangelfuld eller manglende indsendelse af TP-dokumentation medfører, at Skattestyrelsen får adgang til at foretage en skønsmæssig ansættelse af selskabets kontrollerede transaktioner. En skønsmæssig ansættelse kan være mærkbar for selskabet. Det kan en skønsmæssig ansættelse også være for kapitalejeren, hvis transaktionerne er af privat karakter. Læs også vores artikel; Transfer Pricing: Reglerne for handel mellem interesseforbundne parter.

Selskaber, som ikke rettidigt indsender TP-dokumentation, kan af Skattestyrelsen – ligesom ved for sen indlevering af oplysningsskema – blive pålagt at betale de ”sædvanlige” skattetillæg (højest 5.000 kr.) og daglige tvangsbøder.

Selskaber kan endelig ifalde et strafansvar for ikke-rettidig indsendelse af TP-dokumentation.

Hvad er straffen, og kan ledelsen ifalde strafansvar?

Efter skattekontrollovens § 84, nr. 5, kan der pålægges bødestraf for ”den, der forsætligt eller ved grov uagtsomhed” undlader rettidigt at indsende TP-dokumentation til Skattestyrelsen.

Baseret på det historiske og nuværende bødeniveau vil en bøde for manglende indsendelse af TP-dokumentation blive udmålt til 250.000 kr. for hvert indkomstår, dokumentationen ikke er indsendt. Beløbet kan nedsættes til en bøde på 125.000 kr., hvis den manglende dokumentation efterfølgende indsendes i den fornødne kvalitet.

Disse ”grundbøder” kan forhøjes med et beløb svarende til 10 % af indkomstforhøjelsen, der måtte følge af en skønsmæssig ansættelse af de kontrollerede transaktioner.

Ledelsen kan efter skattekontrollovens bestemmelser om skattesvig straffes med fængsel. Det er de bestemmelser, der anvendes, når selskabets selvangivelse er forkert.

Der er dog ikke grundlag for at antage, at ledelsen vil ifalde ansvar for selskabets ikke-rettidige indsendelse af TP-dokumentation. Samtlige domme pålægger selskabet at betale bøden.

Kort om processen for ansvarssager

Grundbøderne kan afgøres administrativt af Skattestyrelsen. Processen er kort fortalt den, at Skattestyrelsen ved brev sigter selskabet for overtrædelse af skattekontrollovens § 84, nr. 5. Selskabet vil i forbindelse med sigtelsen blive inviteret til at deltage i et møde med en eller flere sagsbehandlere fra Skattestyrelsens straffesagsenhed.

Det er det møde, man almindeligvis kender som ”ansvarsforhandlingen”. Selskabets ledelse eller øvrige ansatte har ikke pligt til at deltage i ansvarsforhandlingen eller til at udtale sig under forhandlingen. Men det kan generelt være en fordel for selskabet at medvirke til sagsoplysningen. Selskabet har ret til under ansvarsforhandlingen – og sagens øvrige behandling – at lade sig repræsentere af en forsvarer.

Når Skattestyrelsen frem til, at betingelserne for bødeansvar er opfyldt, vil selskabet få tilsendt et bødeforlæg. Selskabet kan acceptere bødeforelægget, og sagen vil dermed være afsluttet. Accepterer selskabet ikke bødeforelægget, vil Skattestyrelsen oversende sagen til politiets videre behandling. I så fald kan selskabet forvente, at anklagemyndigheden rejser tiltale mod selskabet, og at sagen skal afgøres endeligt af retten.    

10 %-bøden kan ikke afgøres administrativt af Skattestyrelsen. Her vil sagen blive oversendt til politiet. 10 %-bøden skal altså endelig afgøres af retten.   

Kontakt DAHL

Generelt vil for sen indlevering af TP-dokumentation være udtryk for, at selskabet har handlet mindst groft uagtsomt. Der skal dog altid foretages en konkret vurdering. Der kan i øvrigt være indtrådt strafferetlig forældelse, ligesom der kan være formildende omstændigheder. Det kan derfor være en god idé at kontakte en advokat med henblik på bistand. Hos DAHL fører vi løbende skatte- og ansvarssager i hele landet. Har I brug for hjælp til besvarelse af henvendelser fra myndighederne, er i velkomne til at kontakte os.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne