Nyheder

Ekspropriation fra landbrugsejendomme

Skal der fortsat beregnes erstatning for ejendomsindskrænkning i forbindelse med ekspropriation fra landbrugsejendomme?

Begrebet ejendomsindskrænkning
Ved ejendomsindskrænkning, også kaldet ejendomsformindskelse, forstås en reduktion af ejendommens
areal, således at ejendommens driftsbygninger ikke kan udnyttes optimalt.

Synspunktet har gennem en årrække været, at hvis en ejendoms areal i forbindelse en ekspropriation
blev reduceret, kunne det medføre, at husdyrholdet måtte reduceres på grund af, at der ikke var mulighed
for at dyrke nødvendigt foder på restarealet. Derudover kunne en følge af at en arealreduktion
betyde, at husdyrbekendtgørelsens harmonikrav til udbringning af husdyrgødning ikke kunne opfyldes.
En reduktion af besætningen kunne således påføre lodsejeren et driftstab.

En arealreduktion kunne dermed medføre, at ejendommens driftsbygninger ikke kunne udnyttes optimalt
på grund af besætningsreduktionen, ligesom opbevaringsanlæg til blandt andet foder og husdyrgødning
ikke kunne udnyttes fuldt ud. Det samme kunne være tilfældet for så vidt angår ejendommens maskinpark.

Dette medførte gennem flere år en praksis, hvor nettoafstået areal blev multipliceret med driftsbygningernes
værdi og delt med ejendommens dyrkbare areal, hvorefter der fremkom et tab/en erstatning, som
skulle betales af ekspropriationsmyndigheden.

Det tab, der kunne udregnes, blev ikke altid opgjort på denne måde, men skønsmæssigt fastsat som en ulempeerstatning.

På daværende tidspunkt talte man om, at såfremt værdierne passede sammen inden for den samlede
ejendomsværdi, at der så var tale om en ejendom i harmoni – altså et areal og et antal driftsbygninger,
der passede sammen.

Dette harmonikrav er nu lempet for år tilbage, hvilket indebærer, at det er muligt at have eksempelvis
store svinebesætninger på arealmæssigt mindre ejendomme, når blot landmanden kan dokumentere at
have ret til gylleudbringning på andre ejendomme. Denne ret til gylleudspredning kunne etableres ved at
erhverve erstatningsarealer eller ved at indforpagte arealer.

Almindelige principper
Det er et helt grundlæggende princip, at der ved ekspropriationer ikke skal ydes dobbelt erstatning, såfremt
indskrænkning af ejendommens areal ved ekspropriation vil kunne elimineres, enten ved at der
erhverves tillægsjord – for den erstatning, der er givet for afståelse – eller ved indforpagtning af andre
arealer, kan synspunktet være, at landmanden er kompenseret i fuld omfang. Synspunktet er således, at
der ikke i driftsbygningerne kan konstateres nogen værdinedgang, idet driftsbygninger og maskinpark vil
kunne udnyttes som hidtil.

Det har således været anført, at efter harmonikravene blev lempet, er der ikke længere basis for at tilkende
erstatning for ejendomsindskrænkning, idet landmanden med den tilkendte erstatning for arealafståelse
har været i stand til at eliminere et eventuelt tab.

Spørgsmålet har været påkendt i en dom fra Retten i Herning – med deltagelse af 3 dommere.
Landmændene og Landbrug- og Fødevarer, som mandatar anførte,

- at der ikke var tilkendt fuld erstatning for ulemper,
- at produktionssikkerheden var forringet dels med hensyn til dyrkning af korn og dels med
hensyn til udspredning af gylle,
- at man var sårbar for svingninger i kornpriserne og ikke længere kunne udnytte maskinparken
og driftsbygningerne,
- at der ikke var nogen garanti for, at der kunne erhverves erstatningsjord eller indforpagtes
velbeliggende jord.

Ekspropriantens synspunkt var, at der var tilkendt fuld erstatning, samt at liberalisering af kravet om
ejerskab til arealer medførte, at der ikke var grundlag for at yde erstatning for ejendomsindskrænkning.

Endvidere at der var mulighed for at erhverve velbeliggende jord, og at det var muligt at benytte sig af
foder- og gylleaftaler, og at produktionssikkerheden som følge deraf ikke var forringet.

Taksationskommissionen fastslog, at der var en vis ulempe forbundet med arealafståelsen, altså ud over
selve erstatningen for jordens værdi, og fastsætte denne skønsmæssige gene til kr. 10.000,00 pr. ejendom.

Overtaksationskommissionen fastsatte ulempeerstatningen til kr. 10.000,00 for den ene ejendom, som
var af mindre størrelse, mens for en større ejendom med større produktion blev ulempeerstatningen
fastsat til kr. 300.000,00.

I forbindelse med retssagen blev der afholdt syn og skøn, og det blev fastslået, at der var usikkerhed for
muligheden for at købe eller forpagte anden jord eller indgå husdyrgødningsaftaler, og derfor konkret
skulle tage stilling til et samlet værditab. Dette værditab fastsatte syns- og skønsmændene for den ene
ejendom til kr. 100.000,00 og for den anden ejendom til kr. 700.000,00.

Retten i Herning tilkendte herefter landmændene erstatning i overensstemmelse med syns- og skønsmændenes
erklæring med følgende bemærkning:

• at liberaliseringen af landbrugslovgivningen medfører, at tab som følge af ejendomsindskrænkning
ikke længere er så stort som under den hidtidige lovgivning,
• at der fortsat er betydelig usikkerhed om, hvorvidt der kan erhverves anden jord til erstatning
for den eksproprierede jord,
• at afstanden til anden jord vil være øget,
• at usikkerheden medfører et værditab, som skal udmåles.

Konklusionen er således, at domstolene tilkendte erstatning for ejendomsindskrænkning dog ikke i samme
omfang som efter hidtidig praksis.

Dommen blev ikke indbragt for anden instans.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne