Nyheder

Ekspropriation fra landbrugsejendomme

Skal der fortsat beregnes erstatning for ejendomsindskrænkning i forbindelse med ekspropriation fra landbrugsejendomme?

Begrebet ejendomsindskrænkning
Ved ejendomsindskrænkning, også kaldet ejendomsformindskelse, forstås en reduktion af ejendommens
areal, således at ejendommens driftsbygninger ikke kan udnyttes optimalt.

Synspunktet har gennem en årrække været, at hvis en ejendoms areal i forbindelse en ekspropriation
blev reduceret, kunne det medføre, at husdyrholdet måtte reduceres på grund af, at der ikke var mulighed
for at dyrke nødvendigt foder på restarealet. Derudover kunne en følge af at en arealreduktion
betyde, at husdyrbekendtgørelsens harmonikrav til udbringning af husdyrgødning ikke kunne opfyldes.
En reduktion af besætningen kunne således påføre lodsejeren et driftstab.

En arealreduktion kunne dermed medføre, at ejendommens driftsbygninger ikke kunne udnyttes optimalt
på grund af besætningsreduktionen, ligesom opbevaringsanlæg til blandt andet foder og husdyrgødning
ikke kunne udnyttes fuldt ud. Det samme kunne være tilfældet for så vidt angår ejendommens maskinpark.

Dette medførte gennem flere år en praksis, hvor nettoafstået areal blev multipliceret med driftsbygningernes
værdi og delt med ejendommens dyrkbare areal, hvorefter der fremkom et tab/en erstatning, som
skulle betales af ekspropriationsmyndigheden.

Det tab, der kunne udregnes, blev ikke altid opgjort på denne måde, men skønsmæssigt fastsat som en ulempeerstatning.

På daværende tidspunkt talte man om, at såfremt værdierne passede sammen inden for den samlede
ejendomsværdi, at der så var tale om en ejendom i harmoni – altså et areal og et antal driftsbygninger,
der passede sammen.

Dette harmonikrav er nu lempet for år tilbage, hvilket indebærer, at det er muligt at have eksempelvis
store svinebesætninger på arealmæssigt mindre ejendomme, når blot landmanden kan dokumentere at
have ret til gylleudbringning på andre ejendomme. Denne ret til gylleudspredning kunne etableres ved at
erhverve erstatningsarealer eller ved at indforpagte arealer.

Almindelige principper
Det er et helt grundlæggende princip, at der ved ekspropriationer ikke skal ydes dobbelt erstatning, såfremt
indskrænkning af ejendommens areal ved ekspropriation vil kunne elimineres, enten ved at der
erhverves tillægsjord – for den erstatning, der er givet for afståelse – eller ved indforpagtning af andre
arealer, kan synspunktet være, at landmanden er kompenseret i fuld omfang. Synspunktet er således, at
der ikke i driftsbygningerne kan konstateres nogen værdinedgang, idet driftsbygninger og maskinpark vil
kunne udnyttes som hidtil.

Det har således været anført, at efter harmonikravene blev lempet, er der ikke længere basis for at tilkende
erstatning for ejendomsindskrænkning, idet landmanden med den tilkendte erstatning for arealafståelse
har været i stand til at eliminere et eventuelt tab.

Spørgsmålet har været påkendt i en dom fra Retten i Herning – med deltagelse af 3 dommere.
Landmændene og Landbrug- og Fødevarer, som mandatar anførte,

- at der ikke var tilkendt fuld erstatning for ulemper,
- at produktionssikkerheden var forringet dels med hensyn til dyrkning af korn og dels med
hensyn til udspredning af gylle,
- at man var sårbar for svingninger i kornpriserne og ikke længere kunne udnytte maskinparken
og driftsbygningerne,
- at der ikke var nogen garanti for, at der kunne erhverves erstatningsjord eller indforpagtes
velbeliggende jord.

Ekspropriantens synspunkt var, at der var tilkendt fuld erstatning, samt at liberalisering af kravet om
ejerskab til arealer medførte, at der ikke var grundlag for at yde erstatning for ejendomsindskrænkning.

Endvidere at der var mulighed for at erhverve velbeliggende jord, og at det var muligt at benytte sig af
foder- og gylleaftaler, og at produktionssikkerheden som følge deraf ikke var forringet.

Taksationskommissionen fastslog, at der var en vis ulempe forbundet med arealafståelsen, altså ud over
selve erstatningen for jordens værdi, og fastsætte denne skønsmæssige gene til kr. 10.000,00 pr. ejendom.

Overtaksationskommissionen fastsatte ulempeerstatningen til kr. 10.000,00 for den ene ejendom, som
var af mindre størrelse, mens for en større ejendom med større produktion blev ulempeerstatningen
fastsat til kr. 300.000,00.

I forbindelse med retssagen blev der afholdt syn og skøn, og det blev fastslået, at der var usikkerhed for
muligheden for at købe eller forpagte anden jord eller indgå husdyrgødningsaftaler, og derfor konkret
skulle tage stilling til et samlet værditab. Dette værditab fastsatte syns- og skønsmændene for den ene
ejendom til kr. 100.000,00 og for den anden ejendom til kr. 700.000,00.

Retten i Herning tilkendte herefter landmændene erstatning i overensstemmelse med syns- og skønsmændenes
erklæring med følgende bemærkning:

• at liberaliseringen af landbrugslovgivningen medfører, at tab som følge af ejendomsindskrænkning
ikke længere er så stort som under den hidtidige lovgivning,
• at der fortsat er betydelig usikkerhed om, hvorvidt der kan erhverves anden jord til erstatning
for den eksproprierede jord,
• at afstanden til anden jord vil være øget,
• at usikkerheden medfører et værditab, som skal udmåles.

Konklusionen er således, at domstolene tilkendte erstatning for ejendomsindskrænkning dog ikke i samme
omfang som efter hidtidig praksis.

Dommen blev ikke indbragt for anden instans.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af DAHL Advokatfirmas nyhedsbrev DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Virksomheds- og kontaktoplysninger: 

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr. 37 31 00 85

Vi kan kontaktes via e-mail: mail@dahllaw.dk eller telefon: 88 91 91 91 indenfor vores åbningstider, som er:

mandag – torsdag kl. 08:00 – 16:00
fredag kl. 08.00 – 15.00

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler som udgangspunkt alene dit oplyste navn og din oplyste e-mailadresse – dette er for at kunne sende dig nyhedsbreve mv.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen/nyhedsbrevet er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen/nyhedsbrevet slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies. Læs om cookies her 

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mail adresse til at udsende nyhedsbreve med artikler, kurser, ledige stillinger og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mail adresse til at udsende orienterende e-mails omkring vores forretning eller om vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mail adresse.

Du skal dog være opmærksom på, at vi i anden sammenhæng kan have indsamlet din e-mail adresse, og at vi i sådanne tilfælde kan anvende den til de formål, som den er indsamlet til.

De oplysninger, vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet, bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger underleverandører (databehandlere) til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbydere er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Vi anvender et system, som er udarbejdet af Konform A/S, til udsendelse af nyhedsbreve, Konform A/S hoster herudover vores hjemmeside. IT Relation A/S drifter i øvrigt vores IT.  

Konform A/S og IT Relation A/S opbevarer og behandler personoplysninger for os som databehandler, og vi har indgået skriftlig databehandlingsaftale for at sikre, at dine personoplysninger alene behandles efter vores instruks, på fortrolig vis, samt at der er truffet de fornødne sikkerhedsforanstaltninger mod at dine oplysninger kompromitteres.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve mv. fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke, og generelt kan du forvente at modtage materiale fra os ca. en gang om måneden.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet og derefter tilmelde dig igen – f.eks. hvis du har ændret din e-mailadresse.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet modtager du ikke yderligere fra os, med mindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mail adresse og navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hver nyhedsbrev, du modtager fra os. 

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mail adresse og navn.

Du skal dog være opmærksom på, at vi kan have dine oplysninger fra anden sammenhæng også. Hvis vi har det, kan vi fortsat behandle sådanne oplysninger efter det samtykke eller anden behandlingshjemmel, som vi har, hvis du framelder dig nyhedsbrevet.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at de-anonymisere oplysningerne igen.

Du har ret til indsigt og til at modsætte dig videre behandling af dine oplysninger

Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger, vi behandler om dig. Hvis vi behandler oplysninger om dig, som er urigtige eller vildledende, har du også ret til at kræve oplysningerne berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for videre behandling.

Hvis du ikke længere ønsker at modtage vores nyhedsbrev, kan du også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke.

Hvis du mener, at vi behandler dine oplysninger forkert eller i strid med lovgivningen, kan du klage over behandlingen til Datatilsynet.

Du kan læse mere om persondata og dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside, som du finder her

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne