Nyheder

Klage til Skatteankestyrelsen – sker der noget?

Når man modtager en afgørelse fra de danske skattemyndigheder, og man ikke er enig i indholdet, skal man typisk inden tre måneder sende sin klage til Skatteankestyrelsen. Men hvor lang tid skal man så vente på at få afgjort sin klage, og løber man egentlig en risiko ved at indgive en sådan klage?

Skatteankestyrelsen kunne i januar 2024 fejre 10-års fødselsdag. Det er således 10 år siden, styrelsen blev oprettet ved en fusion mellem de daværende ankenævnssekretariater og sekretariatet for Landsskatteretten. Det betyder også, at Skatteankestyrelsen faktisk ikke var en del af det forhenværende ”SKAT”, som per 1. juli 2018 blev opdelt i syv nye styrelser, henholdsvis Gældsstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen og Administrations- og Servicestyrelsen.

Derimod var og er Skatteankestyrelsen både før og efter den 1. juli 2018 den myndighed, der modtager klager over alle de afgørelser, som bl.a. flere af de ovenstående syv styrelser træffer.

Det er således Skatteankestyrelsen, man skal sende sin klage til, hvis man ønsker at klage over en afgørelse, man har modtaget fra en af nedenstående myndigheder:

 • Skattestyrelsen
 • Vurderingsstyrelsen
 • Motorstyrelsen
 • Gældsstyrelsen
 • Toldstyrelsen
 • Spillemyndigheden
 • Skatterådet

Per 1. januar 2024 koster det som udgangspunkt 1.200 kr. at klage til Skatteankestyrelsen.

Det er i den forbindelse vigtigt at huske på, at Skatteankestyrelsen alene er sekretariat for klagemyndighederne på told- og skatteområdet, hvilket betyder, at det som udgangspunkt ikke er Skatteankestyrelsen, der træffer afgørelse i en klagesag, men derimod en af følgende myndigheder:

 • Landsskatteretten
 • Skatteankenævnene
 • Vurderingsankenævnene
 • Motorankenævnene

Det er således primært Skatteankestyrelsens opgave at varetage sekretariatsfunktioner for disse myndigheder, hvilket f.eks. indebærer modtagelse af klagesager, forberedelse af klagesager og udarbejdelse af indstillinger i klagesager.

Hos DAHL Advokatpartnerselskab bistår vi hvert år mange privatpersoner og virksomheder med deres klagesager, og der er i den forbindelse ofte ét spørgsmål, der går igen: ”Når man klager til Skatteankestyrelsen – sker der så noget?”

Typisk giver dette spørgsmål anledning til to svar.

1. Kan det blive værre?

Når man klager til Skatteankestyrelsen skyldes det naturligvis, at man er utilfreds med den afgørelse, som den underordnede myndighed allerede har truffet. Mange tror fejlagtigt, at det ikke kan blive værre, når man vælger at indgive en klage, men sådan er det desværre ikke.

En klagemyndighed er ikke bundet af den afgørelse, som en underordnet myndighed har truffet. Derimod er klagemyndigheden bundet af at træffe den materielt rigtige afgørelse, der følger af lovgivningen på området – hvilket den underordnede myndighed jo selvfølgelig også er.

Undertiden hænder det dog, at man som klager står tilbage efter endt klagesag med et resultat, der er mindre gunstigt end det resultat, man stod med, inden man indgav sin klage. Klagemyndigheden har med andre ord ændret afgørelsen til skade for klageren. Inden for juraens verden anvendes her begrebet ”reformatio in pejus”, der er latin og oversættes til ”ændring til det værre”.

Der er i dansk ret ikke noget generelt forbud mod reformatio in pejus, selvom det dog er tilfældet inden for nogle retsområder. Eksempelvis vil det i forbindelse med en straffesag ikke være muligt for en ankedomstol at skærpe straffen for en dømt lovovertræder, hvis alene den dømte – og ikke også anklagemyndigheden - har anket dommen. Inden for skatteretten eksisterer der dog ikke et sådant forbud, idet hensynet bag skattereglerne naturligvis er, at alle skal betale de korrekte skatter og afgifter.

Klagemyndighedens kompetence til at træffe afgørelse afhænger dog fuldstændigt af, at der eksisterer en aktuel og opretholdt klage fra en klageberettiget person. Det betyder med andre ord, at man som klager altid har mulighed for at tilbagekalde sin klage, og derved ”fratage” klagemyndigheden muligheden for at træffe afgørelse i sagen.

Dette kan være særdeles aktuelt for en klager, som efter indgivelsen af klagen får en formodning om, at klagemyndigheden agter at træffe en afgørelse til skade for klageren.

Med den rette forståelse for klagesystemet og behandlingen ved Skatteankestyrelsen er det muligt at tilrettelægge sin klageproces på en sådan måde, at man opnår en større chance for at få indsigt i, ”hvilken vej vinden blæser” i forhold til klagesagen. Dette giver den fordel, at man som klager får mulighed for at tilbagekalde sin klage, inden der foreligger en egentlig, bindende afgørelse fra klagemyndigheden.

2. Hvor lang er sagsbehandlingstiden?

De fleste personer, der indgiver en klage over en afgørelse fra f.eks. Skattestyrelsen eller Motorstyrelsen, vil typisk allerede have gennemgået et mere eller mindre langstrakt forløb inden klagetidspunktet. Derfor vil det ofte også være yderst relevant at få afklaret, hvornår man kan forvente at få en endelig afklaring på sin sag. For mange personer er sagsbehandlingstiden faktisk den helt afgørende faktor for, om man overhovedet magter at klage over en afgørelse.

Det er derfor også som skatteadvokat nedslående at kunne meddele, at sagsbehandlingstiden ved Skatteankestyrelsen i gennemsnit er ca. 19 måneder i henhold til de senest offentliggjorte tal fra Skatteankestyrelsen. Og her er det endda vigtigt at være opmærksom på, at der er tale om den gennemsnitlige sagsbehandlingstid, som altså også indbefatter klagesagsbehandling af helt simple sager, som Skatteankestyrelsen f.eks. selv er blevet tillagt kompetence til at afgøre.

Kigger man derimod isoleret på de sager, hvor eksempelvis et skatteankenævn eller Landsskatteretten skal træffe afgørelse, er den gennemsnitlige sagsbehandlingstid således henholdsvis 21 måneder og ca. 33 måneder.

Som part i en klagesag er det således ikke ualmindeligt, at man er hensat i skattemæssig uvished i flere år, hvilket betyder, at man i en lang årrække reelt ikke ved, hvordan man skal opgøre sine skatteforhold eller indrette sig skattemæssigt. For mange erhvervsvirksomheder vil dette kunne ende med at være fuldstændig fatalt.

Der er dog i visse situationer mulighed for, at man kan få Skatteankestyrelsens ord for, at ens skattesag skal anses som en borgernær sag. Dette medfører, at sagen fastsættes med et mål om en sagsbehandlingstid på maksimalt 12 måneder, der på trods af stadig at være lang tid, dog er markant kortere tid end de ovenfor nævnte sagsbehandlingstider.

Vi kan bistå med skabe fremdrift i din klagesag og sikre en god klagesagsproces, der kan gøre den ofte lange sagsbehandlingstid forståelig og tålelig. Herudover har vi også indsigt i, hvilke sager, der skal anses som borgernære sager, hvilket betyder, at vi kan sikre, at Skatteankestyrelsen behandler disse med et sagsbehandlingsmål på 12 måneder.

Kontakt DAHL

Står du over for at skulle indbringe en klagesag for Skatteankestyrelsen, kan det være en god idé at kontakte en advokat med henblik på bistand. Den danske stat yder tilskud til advokatbistand i de fleste af disse skattesager, og får man medhold i sin klage, kan man faktisk ende med at få dækket alle sine sagsomkostninger. Hos DAHL fører vi mange skatte- og afgiftssager i hele landet. Har du brug for hjælp til besvarelse af henvendelser fra myndighederne eller til at indbringe en klage, er du velkommen til at kontakte os.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

 • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne