Nyheder

Øvre aldersgrænser i fondsbestyrelser: Er jeres vedtægter lovlige?

En del fonde har i sine vedtægter en bestemmelse om, at når et bestyrelsesmedlem når en bestemt alder, eksempelvis 70 år, skal vedkommende udtræde af bestyrelsen. Vi vil i denne klumme sætte fokus på bestemmelser om aldersgrænser i fondsvedtægter. Hvad er problemet med dem, og hvilke muligheder er der for at ændre dem?

Øvre aldersgrænser

Det må først og fremmest overvejes, hvorfor der overhovedet indsættes regler om aldersgrænser i fondsvedtægter samt hvilke fordele og ulemper, der er forbundet hermed.

Det gode ved en bestemmelse i en fonds vedtægter om, at bestyrelsesmedlemmer skal udtræde, når de når en bestemt alder, er, at man sikrer en vis fornyelse af bestyrelsesmedlemmerne.

Herudover undgår de resterende bestyrelsesmedlemmer at skulle ”tage snakken” med sin bestyrelseskollega om, hvorvidt vedkommende er blevet for gammel til at varetage hvervet på tilfredsstillende vis.

På den anden side bliver gennemsnitsalderen ved med at stige, hvorfor et gennemsnitligt bestyrelsesmedlem på 70 år formodentlig er ved bedre helbred nu, end hvad der var tilfældet for eksempelvis 20 år siden. Måske derfor er mange bestyrelsesmedlemmer slet ikke klar til at forlade fondsarbejdet, når de når denne alder. Dermed går både god arbejdskraft og væsentlig erfaring til spilde ved en for tidlig udtræden pga. alder.

En anden ulempe ved at have en aldersbegrænsning er, at nye unge kræfter ikke nødvendigvis står i kø for at indtræde i fondsbestyrelserne, og det kan derfor være svært at finde afløsere. Mange fonde oplever problemer med at rekruttere nye bestyrelsesmedlemmer.

Dette kan have den konsekvens, at et bestyrelsesmedlem, der er både egnet, engageret og erfaren, ikke længere må passe dette arbejde, og at fonden oveni måske ikke kan finde en afløser. Det kan få konsekvenser i form af, at fondens arbejde neddrosles eller går i stå, og i yderste konsekvens kan fondens eksistens være truet.

En anden væsentlig årsag, til at regler om øvre aldersgrænser kan give anledning til betænkeligheder, er, at en afgørelse fra EU-domstolen sår tvivl om, hvorvidt et krav om udtræden på grund af alder i en fondsbestyrelse er aldersdiskrimination i strid med beskæftigelsesdirektivet.

Det forholder sig sådan, at bestyrelsesmedlemmer i en fond ikke er direkte omfattet af arbejdstagerbegrebet, og det er derfor uafklaret, hvorvidt bestyrelsesmedlemmer har den samme beskyttelse mod aldersforskelsbehandling, som en arbejdstager (omfattet af begrebet) ville have.

I den konkrete sag fandt EU-domstolen dog, at et krav om udtræden af et fagforbund grundet alder var aldersdiskrimination i strid med EU-rettens beskæftigelsesdirektiv. EU-domstolen udtalte, at det afgørende for, om beskæftigelsesdirektivet finder anvendelse, er, om der er tale om en reel og faktisk beskæftigelse. Det er ikke afgørende hvorvidt vedkommende kunne kvalificeres som arbejdstager eller ej.

Afgørelsens betydning for aldersgrænser for fondsbestyrelser er ikke afklaret, men det må formodes, at visse bestyrelsesmedlemmer i navnlig erhvervsdrivende fonde har en reel og faktisk beskæftigelse i fonden. Disse bestyrelsesmedlemmer kan derfor være beskyttede af direktivet. I sådanne situationer vil vedtægter, der kræver, at medlemmet skal udtræde, når dette når en bestemt alder, være EU-stridige.

Der kan således være flere (gode) grunde til, at en fondsbestyrelse vil have afskaffet en eventuel øvre aldersgrænse i sine vedtægter. Praksis har dog vist sig at være meget forskellig alt afhængig af, om fonden er erhvervsdrivende eller ej.

Regler for vedtægtsændringer 

For at kunne fjerne et krav om udtræden på grund af alder fra en fonds vedtægter, skal der foretages en vedtægtsændring. Uanset om der er tale om en erhvervsdrivende eller en ikke-erhvervsdrivende fond, kræver ændring af fondes vedtægter tilladelse fra fondsmyndigheden.

For erhvervsdrivende fonde er fondsmyndigheden Erhvervsstyrelsen, mens det for ikke-erhvervsdrivende fonde er Civilstyrelsen, der er fondsmyndighed og dermed skal godkende en eventuel vedtægtsændring.

For så vidt angår mulighederne for at afskaffe en øvre aldersgrænse, er der ikke særlige regler eller normer. Det er således de ”almindelige” principper for, hvornår en vedtægtsændring tillades, der skal anvendes, når fondsmyndighederne vurderer, om afskaffelse af en aldersgrænse skal tillades eller ej.

Her viser det sig, at Civilstyrelsen og Erhvervsstyrelsen har forskellig praksis.   

Civilstyrelsens praksis

Civilstyrelsen tillader tilsyneladende undtagelsesfrit de ikke-erhvervsdrivende fonde at hæve en eventuel aldersgrænse fra eksempelvis 70 år til 80 år eller helt ophæve den øvre aldersgrænse.

Erhvervsstyrelsens praksis

Erhvervsstyrelsen er noget mere restriktiv, når det kommer til ændring af vedtægter for de erhvervsdrivende fonde.

Erhvervsstyrelsen stiller et krav om, at bestyrelsen skal kunne redegøre for, at en ændring af aldersgrænser vil løse konkrete udfordringer for fonden. Mere generelle synspunkter om samfundsudviklingen og folks levealder og pensionsalder er ikke nok til, at en tilladelse gives.

Herudover foretager Erhvervsstyrelsen en konkret vurdering af den enkelte ansøgning om ændring af aldersgrænser og vurderer om denne ændring er hensigtsmæssig og i fondens interesse.

Eksempelvis har Erhvervsstyrelsen i en sag ikke tilladt en ændring af aldersgrænsen fra 70 år til 78 år, men derimod accepteret forhøjelsen til 75 år. Denne tilladelse blev givet på baggrund af en vurdering af fondens konkrete forhold, de kvalifikationer der var behov for i bestyrelsen og fondens rekrutteringsgrundlag.

Når det kommer til rekrutteringsgrundlaget, viser praksis, at fonden helst skal dokumentere konkrete udfordringer med at rekruttere medlemmer til bestyrelsen eller godtgøre, at der er en nærliggende risiko for, at fonden vil få konkrete rekrutteringsudfordringer i fremtiden.

Konklusion

Hvad kan man så konkludere på baggrund af ovenstående?

Afvejes fordele og ulemper ved en øvre aldersgrænse i en fonds vedtægt, må det konkluderes, at der er flere ulemper, end der er fordele. Hvorvidt aldersbegrænsningerne er i strid med EU-retten, er uafklaret, men meget taler for, at det i hvert fald kan være tilfældet, hvis bestyrelsesmedlemmerne har en reel og faktisk beskæftigelse i fonden.

Det kan også konkluderes at Civilstyrelsen nærmest pr. default accepterer vedtægtsændringer, såfremt en aldersgrænse skal hæves eller afskaffes, mens Erhvervsstyrelsen foretager en meget grundig vurdering og kræver, at ændringen konkret skal være hensigtsmæssig og i fondens interesse.

Ønsker du hjælp til at søge om vedtægtsændringer i din fond, står vi selvfølgelig til rådighed.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne