Nyheder

DILEMMA: Hvordan skal man protokollere bestyrelsesmøder?

Det giver fra tid til anden anledning til drøftelse i bestyrelser, hvordan møderne bør protokolleres, og hvordan der balanceres mellem hensynet til enkelthed og effektivitet på den ene side og hensynet til at sikre dokumentation for nuancer og beslutningsgrundlag.

I enhver mødesammenhæng er evnen til nøjagtigt at dokumentere trufne beslutninger afgørende. Dette både for at sikre, at der er et klart grundlag at eksekvere beslutningerne på, men også for at dokumentere, at beslutningerne er truffet, herunder hvem der er ansvarlig for beslutningernes implementering. Afhængigt af mødets natur og formål kan forskellige metoder til protokollering anvendes, og hver metode har sine fordele og ulemper.

Blandt de mest anvendte metoder er forhandlingsreferater, beslutningsreferater og såkaldte ”action-lists” (eller tilsvarende kort protokollering), som alle tjener til at fange essensen af mødet, men på forskellige måder og med forskellig detaljeringsgrad.

Forhandlingsreferater: En grundig dokumentation

Forhandlingsreferater tilbyder en mere eller mindre detaljeret gengivelse af de drøftelser, der finder sted under et møde.

Denne metode er særlig anvendelig i komplekse beslutningsprocesser, hvor nuancerne i drøftelserne kan være relevant for forståelsen af de trufne beslutninger. Ved at dokumentere drøftelserne i deres helhed sikres en bedre forståelse af både de forskellige synspunkter, mødedeltagerne har bragt ind i forhandlingerne, og ikke mindst sikres dokumentation for, på hvilket grundlag en given beslutning blev truffet.

Ulempen ved denne tilgang er, at forhandlingsreferatet er forbundet med en betydelig tidsmæssig investering i at skrive, gennemgå og justere referaterne.

Beslutningsreferater: Klarhed og kortfattethed

I modsætning til forhandlingsreferater fokuserer beslutningsreferater i hovedsagen på de endelige beslutninger, der er truffet under et møde, og hvem der er ansvarlig for at eksekvere beslutningerne.

Denne tilgang er særligt nyttig for hurtigt at kommunikere og implementere beslutninger uden behov for at fordybe sig i den fulde diskussion og det samlede beslutningsgrundlag, der førte til beslutningerne.

Beslutningsreferater gør det muligt at handle hurtigt og effektivt, men de tilbyder ikke den samme dybde af forståelse eller dokumentation for beslutningsprocessen, som forhandlingsreferater gør.

Action-lists: Fremdrift, ansvar og opfølgning

”Action-lists”, eller hvad man måtte vælge at kalde dem, er fokuserede på de konkrete handlinger, der skal følge efter et møde, herunder tildeling af ansvarsområder og fastsættelse af frister.

Denne protokolleringsmetode er yderst effektiv til at sikre, at beslutninger bliver omsat til handling og til at holde mødedeltagerne ansvarlige for deres tildelte opgaver ved at skabe et klart overblik over fremdriften.

Mens action-lists er praktiske for opfølgning og eksekvering, mangler de den kontekst og de overvejelser og grundlag, der ligger bag beslutningerne, hvilket kan være en væsentlig begrænsning for dybere indsigt og forståelse.

Protokollering af bestyrelsesmøder: Legale krav

Selskabslovens § 128, stk. 1 fastslår, at ”hvis det øverste ledelsesorgan består af flere medlemmer, føres der en protokol over forhandlingerne, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer” [min understregning].

For bestyrelsesmøder i enheder, som er reguleret af selskabslovgivningen, er der således ingen vej udenom. Der skal føres en protokol, som med en rimelig detaljeringsgrad gengiver hovedindholdet af de drøftelser (forhandlinger), som har været ført.

I den forbindelse er det værd at understrege, at det ved en eventuel senere vurdering af, hvorvidt en given beslutning har været forsvarlig, vil blive tillagt vægt, hvorvidt det via et referat kan konstateres, hvilket grundlag mødedeltagerne havde til rådighed for beslutningen, og hvordan mødedeltagerne inddrog beslutningsgrundlaget under drøftelserne.

Konklusion: En balanceret tilgang til mødedokumentation

Valget mellem forhandlingsreferater, beslutningsreferater og ”action lists” bør baseres på en grundig vurdering af mødets formål, de involverede parters behov og den ønskede grad af dokumentation og efterfølgende handling.

En kombineret tilgang kan ofte være den mest effektive strategi, hvor forskellige elementer fra hver metode integreres for at skabe en tilstrækkelig, men praktisk dokumentation af mødet og efterfølgende eksekvering af trufne beslutninger.

For bestyrelser i selskaber og fonde er der ingen vej udenom: Der skal udarbejdes et referat, som i rimelig grad dokumenterer de førte drøftelser og de forudsætninger, de fandt sted under.

DAHL BoardExcellence® – nyttig viden om bestyrelsesarbejde

Denne artikel er en del af vores DILEMMA-serie, som belyser nogle af de problemstillinger, der kan opstå i et ellers velfungerende samarbejde mellem bestyrelse og direktion. Ordet ”dilemma” stammer fra græsk og udtrykker den situation, at en person skal træffe et valg, typisk mellem to eller flere lige gode eller lige ringe muligheder. Dilemma løses som oftest gennem ledelse. Det juridiske regelsæt er ofte ude af stand til at anvise en vej i løsningen af de konflikter, der udspringer heraf.

Har du konkrete spørgsmål til dilemmaet, som vi har behandlet i denne artikel eller generelle spørgsmål omhandlende bestyrelsesarbejde, er du altid velkommen til at kontakte en af vores eksperter.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne