Nyheder

Erhvervsdrivende fondes ret til fradrag for lønudgifter

Ved sin dom af 26. januar 2024 har Højesteret endelig skabt større klarhed om, hvornår de lønudgifter, som erhvervsdrivende fonde og foreninger afholder til deres ansatte, kan anses som erhvervsmæssige og dermed fradragsberettigede.

Af ligningslovens § 8 N følger det, at bl.a. erhvervsdrivende fonde og foreninger ved opgørelsen af deres skattepligtige indkomst kan fradrage erhvervsmæssige bestyrelseshonorarer og lønudgifter til ansatte samt dertil knyttede erhvervsmæssige udgifter.

Dermed er ligningslovens § 8 N reelt en modifikation til det udgangspunkt, der ellers følger direkte af statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, hvoraf det fremgår, at lønudgifter kun er fradragsberettigede, når de afholdes til at erhverve, sikre eller vedligeholde den erhvervsdrivendes indkomst.

Ligningslovens § 8 N blev indsat i loven med ikrafttrædelse den 1. januar 2018, men dog således at indholdet af bestemmelsen havde virkning fra og med indkomståret 2008.

Anvendelsesområdet for ligningslovens § 8 N var netop det, der var omdrejningspunktet for Højesterets dom af 26. januar 2024. 

Højesteretsdommen, BS-35722/2023-HJR

Sagen vedrørte indkomstårene 2008-2018 for Realdania, der er en erhvervsdrivende forening, som har til formål bl.a. at drive investeringsvirksomhed og at støtte almennyttige og almenvelgørende formål.

Omdrejningspunktet for sagen var, om Realdania havde ret til fradrag for den del af foreningens lønudgifter, der vedrørte foreningens aktiviteter i form af støtte til almennyttige og almenvelgørende formål. De omtvistede lønudgifter for perioden kunne i alt opgøres til ca. 550 mio. kr.

Det var Skatteministeriets primære argument, at sådanne lønudgifter, der udelukkende vedrørte velgørende formål, ikke var afholdt med det formål at opnå overskud, men derimod med det formål at uddele midler, hvorfor lønudgifterne ikke var ”erhvervsmæssige”, som krævet efter ligningslovens § 8 N.

Heroverfor anførte Realdania, at denne er en erhvervsdrivende forening, hvis vedtægtsbestemte formål er at støtte almennyttige og velgørende formål, hvorfor det erhvervsmæssige afkast, som foreningen har genereret i perioden, hænger uløseligt sammen med de uddelinger, som foreningen har foretaget. Realdania kunne med andre ord ikke eksistere og dermed optjene skattepligtig indkomst, hvis ikke foreningen afholdt udgifter til den løbende varetagelse af foreningens filantropiske formål.

Højesteret udtalte indledningsvist, at ligningslovens § 8 N blev indført med det hovedsigte at skabe hjemmel til at kunne fradrage de lønudgifter, der vedrører etablering af ny virksomhed eller udvidelse af eksisterende virksomhed, samt lønudgifter vedrørende køb, salg og omstrukturering af en virksomhed.

Herefter fastslog Højesteret imidlertid, at der ikke efter bestemmelsens ordlyd eller forarbejder er holdepunkter for at anse fradragsretten for at være begrænset til det, der var hovedsigtet med lovændringen. Det afgørende for fradragsretten efter bestemmelsen er således alene, om lønudgifterne er erhvervsmæssige. Og en erhvervsmæssig udgift må i den sammenhæng forstås som en udgift, der er afholdt i virksomhedens interesse, og som virksomheden afholder med det formål at understøtte virksomhedens drift på såvel kort som lang sigt.

Med afsæt heri besluttede Højesteret derfor at give Realdania medhold med den begrundelse, at lønudgifter, som Realdania har afholdt for at opfylde sit uddelingsformål, angår en aktivitet, der er en integreret del af foreningens virksomhed (herunder investeringsvirksomheden), og da lønudgifterne vedrørende Realdanias uddelingsaktiviteter er afholdt i foreningens interesse i at opfylde sit formål, og da lønudgifterne understøtter driften af foreningens samlede virksomhed, kan lønudgifterne anses som erhvervsmæssige og dermed omfattet af fradragsretten i ligningslovens § 8 N.

Bonusinfo: Som et lille kuriosum kan bemærkes, at selvom Realdania også havde fået medhold ved Østre Landsret, var én af de tre landsretsdommere faktisk ikke enig i dette resultat. Denne dommer var professor i forfatningsret, dr.jur. Frederik Waage, der i den periode fungerede som konstitueret landsdommer i Østre Landsret. Han stemte for at give Skatteministeriet medhold med den begrundelse, at lovgiver ikke ved indførelsen af ligningslovens § 8 N har forholdt sig til, om statsskattelovens udgangspunkt, hvorefter der ikke kan ske fradrag for lønudgifter, der relaterer sig til gavedispositioner eller filantropisk virksomhed i øvrigt, skal fraviges, samt at ligningslovens § 8 N har karakter af særregel, der som udgangspunkt må undergives en indskrænkende fortolkning, hvorfor ligningslovens § 8 N ikke giver hjemmel for fradrag for de i sagen omfattede lønudgifter. Disse synspunkter vandt dog som bekendt ikke indpas hos Højesteret.

Hvor står vi efter højesteretsdommen?

Selvom Højesterets dom vedrørte en erhvervsdrivende forening, der er omfattet af lov om erhvervsdrivende virksomheder, og som beskattes efter selskabsskatteloven, må de væsentligste hovedpunkter fra dommen alligevel antages at få betydning for de erhvervsdrivende fonde og foreninger, der er omfattet af fondsloven og loven om erhvervsdrivende fonde.

I den henseende er det således væsentligt, at begrebet ”erhvervsmæssig” i ligningslovens § 8 N nu også med sikkerhed kan siges at omfatte den samlede drift af fonde og foreninger, der udover den erhvervsmæssige drift også har almenvelgørende aktiviteter. Dette er jo helt typisk tilfældet for de erhvervsdrivende fonde.

For en erhvervsdrivende fond må konsekvensen af højesteretsdommen således nødvendigvis være, at der nu ikke længere kan være tvivl om, at fonden har fradrag for såvel sine uddelinger i medfør af fondsbeskatningsloven samt de lønudgifter, der er forbundet med uddelingerne, jf. ligningslovens § 8 N.

Hos DAHL Advokatpartnerselskab bistår vi mange fonde og erhvervsdrivende fonde med deres juridiske anliggender, herunder både fondsretlige og skatteretlige forhold. Er du således på den ene eller anden måde tilknyttet en fond eller forening, som står med juridiske udfordringer, er du mere end velkommen til at række ud til vores specialister og tage en snak med os, om hvordan vi kan hjælpe jer videre.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne