Nyheder

Lovforslag om revision af regler om konkurskarantæne - offentlig adgang til registeret forventes indført

Der er den 13. marts 2024 fremsat lovforslag om revision af regler om konkurskarantæne. Lovforslaget indeholder bl.a. hjemmel til, at der kan gives offentligheden adgang til at søge på aktive karantæner i konkurskarantæneregistreret.

Adgang til konkurskarantæneregister

Adgang til oplysninger i konkurskarantæneregistreret er i dag tiltænkt offentlige myndigheder, som har et konkret behov for at anvende oplysningerne. Konkursrådet blev i forbindelse med, at de skulle se på revision af reglerne om konkurskarantæne, bedt om at overveje adgangen til registeret. Konkursrådet anførte i Konkursrådets Betænkning 1582 fra juli 2023 om adgangen til konkurskarantæneregistreret, at det var en politisk beslutning, hvilken adgang der skulle være til registeret. Konkursrådet opstillede fire modeller for adgang:

 1. Model 1 – fuld offentlighed
 2. Model 2 – delvist offentlig adgang til enkelte oplysninger
 3. Model 3 – adgang for personer med særlig berettiget interesse
 4. Model 4 – attestordning/samtykke

Konkursrådet bemærkede, at model 4 syntes at være den model, hvor ulemperne knyttet til modellen syntes at være færrest. Modellen kunne evt. kombineres med model 2.

I det fremsatte lovforslag er der lagt op til, at der skal være offentlig adgang til registreret.

Lovforslaget indeholder dermed hjemmel til, at der i en bekendtgørelse kan fastsættes regler for offentlighedens adgang til oplysninger i konkurskarantæneregistreret, herunder bestemmelser om hvilke oplysninger der vil være tilgængelige i registeret, og hvilke parametre der vil kunne søges på.

Der kan læses mere om baggrunden for, at der skal gives offentlig adgang til registeret i pressemeddelelsen fra Justitsministeriet.

Konkurskarantæne

Konkurskarantæne kan ifølge konkurslovens § 157:

”pålægges den, der senere end 1 år før fristdagen har deltaget i ledelsen af skyldnerens erhvervsvirksomhed, hvis den pågældende i perioden har udvist groft uforsvarlig forretningsførelse eller har undladt at rette op på en groft uforsvarlig forretningsførelse, der er udvist tidligere end 1 år før fristdagen.”

Begrebet ”erhvervsvirksomhed” omfatter alle juridiske enheder, der udøver aktiviteter af erhvervs- eller forretningsmæssig karakter, herunder personligt drevet enkeltmandsvirksomhed.

Juridiske enheder, hvis formål alene er at varetage et ideelt ikke-erhvervsmæssigt formål, f.eks. frivillige og ideelle foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, andelsboligforeninger, ejerforeninger og lign., vil være omfattet af erhvervsvirksomhedsbegrebet, hvis der udøves forretnings- eller erhvervsmæssige aktiviteter i et i økonomisk henseende væsentligt omfang. Det fremgår af lovforslagets bemærkninger, at den erhvervs- og forretningsmæssige aktivitet anses for at have et i et økonomisk henseende væsentligt omfang, hvis den juridiske enhed har en årlig bruttoomsætning på min. 250.000 kr.

Forhold, der i almindelighed skal anses for groft uforsvarlig forretningsførelse

Det foreslås i lovforslaget, at der indsættes bestemmelse i konkurslovens § 157 om, hvilke forhold der i sig selv skal anses for groft uforsvarlig forretningsførelse.

Det foreslås, at følgende forhold i almindelighed i sig selv skal anses for groft uforsvarlig forretningsførelse:

 1. "At den pågældende i væsentlig grad har tilsidesat sine forpligtelser efter skatte-, told eller afgiftslovgivningen.
 2. At den pågældende i væsentlig grad har tilsidesat sine forpligtelser efter reglerne om bogføring og regnskabsaflæggelse.
 3. At den pågældende gennem ikke forretningsmæssigt begrundede dispositioner har medvirket til, at skyldnerens aktivmasse er blevet ikke uvæsentligt reduceret til skade for fordringshaverne.
 4. At den pågældende har været registreret som ledelsesmedlem i Erhvervsstyrelsens it-system, jf. selskabslovens § 10, og enten har overladt udførelsen af sit hverv til en anden person, der ikke er registreret som medlem af selskabets ledelse i Erhvervsstyrelsens it-system, eller reelt har udført sit hverv efter instruktion eller lignende fra en sådan person.
 5. At den pågældende i strid med selskabslovens § 10 ikke har været registreret som ledelsesmedlem i Erhvervsstyrelsens it-system, uagtet at den pågældende reelt har fungeret som en del af ledelsen af skyldnerens erhvervsvirksomhed og faktisk udøvet et ledelsesmedlems beføjelser.
 6. At den pågældende gennem sine dispositioner har medvirket til en fortsættelse af driften i en længere periode efter det tidspunkt, hvor den pågældende måtte have indset, at en videreførelse af erhvervsvirksomheden ville medføre et væsentligt tab for fordringshaverne"

Med nr. 4) og nr. 5) præciseres det, at deltagelse i en stråmandskonstruktion som udgangspunkt skal anses for groft uforsvarlig forretningsførelse.

Derudover foreslås der indsat bestemmelse, hvorefter forretningsførelsen i øvrigt kan anses for groft uforsvarlig, hvis omstændighederne taler derfor, herunder hvis den pågældende efter konkursens indtræden har tilsidesat sine forpligtelser efter konkurslovens § 100, jf. § 105.

Øvrige ændringer

Lovforslaget indeholder derudover bl.a. også ændringer af de processuelle regler vedr. konkurskarantænesager, udvidelse af konkurskarantænereglerne til også at finde anvendelse i visse tilfælde under en rekonstruktionsbehandling, præciseringer som følge af praksis mv.

Ikrafttræden

Lovforslaget er sat på til 1. behandling den 2. april 2024.

Loven forventes at træde i kraft den 1. juli 2024

Kontakt os

Har du brug for rådgivning i forbindelse med den nye ændring eller i øvrigt, er du altid velkommen til at kontakte en af vores dygtige specialister.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

 • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne