Nyheder

DILEMMA: Warrants som incitaments- og fastholdelsesværktøj

I et omskifteligt arbejdsmarked kan warrants være et redskab til at motivere og fastholde kompetent arbejdskraft. Ved at skabe et personligt incitament hos medarbejderne, kan warrants øge præstationen og skabe grobund for et endnu stærkere samarbejde mellem medarbejderne, virksomhedens øverste ledelse og aktionærerne. Denne artikel giver et indblik i nogle af de juridiske og forretningsmæssige fordele og faldgruber, som er vigtige at kende til som bestyrelsesmedlem i en virksomhed, der overvejer at udstede warrants.

Hvad er en warrant?

Det er først og fremmest vigtigt at vide, hvad der selskabsretligt kvalificeres som en warrant, og hvad der adskiller warrants fra andre incitamentsordninger. En warrant er en ret, men ikke en pligt, til på et fremtidigt fastlagt tidspunkt eller i en fremtidig fastlagt periode at tegne aktier til en på forhånd aftalt pris. Hvis der i stedet er tale om en ret, men ikke en pligt, til at købe aktier til en på forhånd aftalt pris, kvalificeres retten som en aktieoption og ikke en warrant.

En warrant er en ejerskabsordning, hvilket betyder, at medarbejderen får mulighed for at opnå ejerskab i virksomheden. I forhold til ejerskabsordninger skelner man typisk mellem de ordninger, der giver medarbejderen umiddelbart medejerskab, og de ordninger, der giver medarbejderen mulighed for at blive medejer af virksomheden på et senere tidspunkt. Der opnås umiddelbart medejerskab i de tilfælde, hvor medarbejdere tildeles eksisterende aktier eller tegner nye aktier vederlagsfrit eller til en favørkurs (medarbejderaktier), mens den sidstnævnte kategori ofte indeholder en såkaldt modningsperiode forud for medejerskabet.

Warrants tilhører sammen med aktieoptioner den sidstnævnte kategori, da en ret til at tegne aktier til den fastsatte kurs først kan udnyttes, når en bestemt periode (modningsperioden) er udløbet. Herefter er der typisk en frist for, hvornår de modne warrants senest skal være udnyttet. Først ved udnyttelsen opnår medarbejderen ejerskab. Er virksomheden faldet i værdi i modningsperioden i en sådan grad, at den fastsatte kurs er højere end aktiernes værdi, vil medarbejderen typisk ikke udnytte sin ret. Er virksomheden derimod steget i værdi i forhold til den fastsatte kurs, vil medarbejderen typisk udnytte sin ret til at tegne aktier i virksomheden.  

Hvilken virkning har en warrant?

Når medarbejdere får mulighed for at opnå ejerskab i virksomheden, kan det fremme medarbejderes loyalitet til virksomheden og dermed bidrage til at fastholde kompetente medarbejdere. Det skyldes, at medarbejderne i højere grad selv har noget på spil og føler sig integreret i virksomheden. Derudover kan warrants også have en positiv indvirkning på medarbejderens arbejdsindsats og ambitionsniveau, fordi medarbejderen selv føler et ansvar for, at virksomheden når sine resultater, fordi medarbejderen selv vil drage fordel heraf.

Warrants er typisk anvendt for medarbejdere i direktionen, ledende medarbejdere eller andre nøglemedarbejdere. Det skyldes, at virksomheden har en særlig forretningsmæssig og økonomisk interesse i, at netop de medarbejdergrupper performer og fastholdes i virksomheden over en længere periode. Warrants kan dog også tildeles andre medarbejdergrupper eller indgå i et større incitamentsprogram i virksomheden, men det er vigtigt at være bevidst om, at den grundlæggende præmis er, at en warrant giver mulighed for medejerskab.

Ansættelsesretlige overvejelser

Når man i bestyrelsen overvejer at udstede warrants, er det vigtigt at sondre mellem warrants til lønmodtagere og ikke-lønmodtagere. Det skyldes, at warrants er omfattet af de ufravigelige regler i aktieoptionsloven, hvis der er tale om en lønmodtager. I så fald har medarbejderen krav på at få udleveret en arbejdsgivererklæring med informationer om tidspunkt og kriterier for tildeling, udnyttelsestidspunkt- eller periode, kursen ved udnyttelse og konsekvenserne i tilfælde af ansættelsens ophør. Hvis medarbejderen ikke er lønmodtager, er der til gengæld en vid grad af aftalefrihed.

En medarbejder kan også ”miste” sin lønmodtagerstatus ved at blive medejer af virksomheden gennem udnyttelse af warrants. Det afhænger af kapitalandelenes fordeling, størrelsen på ejerandelen og medarbejderens øvrige indflydelse på virksomheden. Det er en konkret vurdering, der kan ændre sig over tid. En tommelfingerregel er, at en lønmodtager beholder sin lønmodtagerstatus, så længe ejerandelen er under 10 %. Det vil modsat være en indikation på tab af lønmodtagerstatus, hvis medarbejderen får en større ejerandel eller er medlem af virksomhedens bestyrelse eller direktion.

Sker udnyttelsen af warrants gradvist, kan det være en fordel løbende at foretage en ny vurdering af medarbejderens indflydelse i virksomheden. Hvis medarbejderen ”mister” sin lønmodtagerstatus, vil præceptiv lønmodtagerlovgivning nemlig ikke længere finde anvendelse. Det har bl.a. betydning for rammerne for at indgå konkurrenceklausuler. Medarbejderen kan modsat også ”glide” tilbage ind i de præceptive regler ved salg af aktier eller øvrige indskrænkninger af medarbejderens indflydelse i virksomheden.

Selskabsretlige overvejelser

Det er som bestyrelsesmedlem også vigtigt at kende de selskabsretlige krav ved udstedelse af warrants. Hvis en incitamentsordning indebærer, at der tegnes nye aktier – som det er tilfældet med warrants - kræver beslutningen en kapitalforhøjelse. Der skal derfor afholdes en generalforsamling, hvor beslutningen vedtages, eller den øverste ledelse får bemyndigelse til at gennemføre tildelingen og kapitalforhøjelsen, hvis en medarbejder udnytter sin tegningsret. Beslutningen skal herefter optages i sin helhed i virksomhedens vedtægter.

I henhold til selskabsloven skal generalforsamlingen også træffe beslutning om, hvordan warrantaftalen vil blive påvirket i tilfælde af kapitalforhøjelse, kapitalnedsættelse, udstedelse af nye warrants eller konvertible gældsbreve, opløsning, fusion eller spaltning. Derudover anbefaler vi også, at der tages stilling til, hvad der sker i tilfælde af ophør af ansættelsen, salg af virksomheden eller udlodning af udbytte.

Der er ikke samme selskabsretlige formalia, når der ikke tegnes nye aktier. Det betyder, at det selskabsretligt er nemmere at udstede aktieoptioner fremfor warrants, fordi en aftale om aktieoptioner ikke skal godkendes på generalforsamlingen.

Kommercielle overvejelser

Der kan være en række kommercielle fordele ved, at virksomheden gennem udstedelse af warrants kan skabe et incitament for medarbejderne til at arbejde for virksomhedens succes – både indadtil og udadtil. Ved at medarbejderne opnår en øget interesse i, at virksomheden klarer sig godt, er medarbejderne både med til at skabe positiv omtale for virksomheden og maksimere sin egen og aktionærernes værdi.

Muligheden for at opnå ejerskab kan dog også pålægge medarbejderne økonomiske byrder og skatteforpligtelser, som bør tages i betragtning. Der er forskellige skattemæssige ordninger, der kan bringes i spil, men det afhænger af de konkrete omstændigheder. Derfor skal spørgsmålet om den skattemæssige kvalifikation og likviditetsbelastningen for både medarbejderen og virksomheden omhyggeligt overvejes i bestyrelsen, før der udstedes warrants.

Hos DAHL har vi i mange år rådgivet virksomheder om de forskellige overvejelser og juridiske problemstillinger i forbindelse med udstedelse af warrants eller indførelse af andre incitamentsordninger. Har du spørgsmål til warrants eller juridiske forhold relateret hertil, er du altid velkommen til at kontakte en af DAHLs specialister. 

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne