Nyheder

SpotOn: Kan ensidigt indhentede erklæringer, der er indhentet efter syn og skøn, forelægges skønsmanden?

I SpotOn sætter vores processpecialister fokus på en ny sag fra Østre Landsret. Denne gang handler det om, i hvilket omfang ensidigt indhentede erklæringer kan forelægges skønsmanden efter afholdelse af syn og skøn.

Generelt om adgangen til at stille spørgsmål i syn- og skønssager 

Retsplejelovens § 197, stk. 2, bestemmer, at retten i syn- og skønssager kan afvise spørgsmål, som forsøger at lede skønsmanden i en bestemt retning på en utilbørlig måde, eller som forudsætter, at skønsmanden tager stilling til spørgsmål, som det er op til retten at bedømme. Bestemmelsen er dermed med til at begrænse sagens parters mulighed for frit at spørge skønsmanden om alt, hvad de ønsker. Retten vurderer parternes spørgsmål og afviser om nødvendigt de spørgsmål, som Retten finder i strid med Retsplejelovens § 197, stk. 2. Denne vurdering foretages imidlertid kun, hvis én af parterne gør indsigelse.

Bestemmelsen medfører, at parterne i sager, hvor der foretages syn og skøn, ikke må forsøge at påvirke skønsmanden ved at stille spørgsmål, der kan lede skønsmandens besvarelse i en bestemt retning.

Ensidigt indhentede erklæringer i syn og skønssager

Udgangspunktet efter retsplejelovens § 341a er, at parter godt kan fremlægge ensidigt indhentede erklæringer som bevis, hvis de er indhentet inden sagens anlæg. Dette udgangspunkt kan dog fraviges, hvis konkrete omstændigheder taler for det. Ensidigt indhentede erklæringer dækker over sagkyndige udtalelser, rapporter m.v., som indeholder vurderinger eller konklusioner vedrørende sagens faktiske omstændigheder.

Omvendt kan erklæringer indhentet efter sagens anlæg, ikke fremlægges som bevis for retten. Dette betyder imidlertid ikke, at erklæringerne ikke kan tilgå skønsmanden i sager omhandlende syn og skøn.

Det følger af retspraksis, herunder UfR 2010.2471 H, at skønsmandens besvarelser som udgangspunkt skal baseres på kendskab til alle sagens akter. Spørgsmålet er dermed, om skønsmanden også skal basere sin besvarelse på erklæringer, der ikke kan tilgå hovedsagen.

Udgangspunktet i den juridiske litteratur er, at skønsmanden bør have adgang til disse, og at Retten undtagelsesvist kan bestemme, at sådanne erklæringer ikke skal tilgå skønsmanden, såfremt de er uden betydning for sagen eller i øvrigt er egnet til at påvirke skønsmandens besvarelse på utilbørlig vis.

Erklæring, der var ensidigt indhentet efter syn og skøn

Østre Landsret har i UfR 2024.1643 Ø taget stilling til, om ensidigt indhentede erklæringer, der er indhentet efter syns- og skønsforretningen, kan forelægges skønsmanden, og om spørgsmål, der stilles i relation til erklæringen, kan tillades.

I en sag om mangler ved fast ejendom, var der afholdt syn og skøn for at vurdere manglernes omfang og omkostningerne forbundet hermed. Efter afholdelse af syn og skøn, indhentede sagsøgerne flere erklæringer fra en arkitekt med det formål at stille spørgsmål til skønsmanden på baggrund heraf. Erklæringerne beskrev, dels samme forhold som skønsmandens besvarelse, herunder prissætningen af afhjælpningsarbejder, dels forhold, der ikke var indeholdt i skønstemaet. Arkitektens konklusion var dog kun delvist i overensstemmelse med skønsmandens rapport. Parterne var enige om, at arkitektens erklæringer ikke kunne tilgå sagen i henhold til retsplejelovens § 341a, men sagsøger ville gerne have lov at inddrage dem i syn- og skønssagen.

Retten fandt, at erklæringerne ikke kunne fremlægges for skønsmanden, idet de indeholdt vurderinger og konklusioner vedrørende forhold, som skønsmanden allerede har besvaret spørgsmål om. Retten udtalte, at et ensidigt indhentet tilbud kan fremlægges for skønsmanden med det formål at få skønsmanden til at genoverveje prissætningen af afhjælpningsarbejder, såfremt tilbuddet anses for at være reelt. I forlængelse heraf fandt retten, at de af sagsøger indhentede erklæringer, adskilte sig afgørende fra et reelt tilbud, hvorfor disse ikke måtte fremlægges. Herudover nægtede retten sagsøger at stille spørgsmål i henhold til indholdet af de indhentede erklæringer, da dette i så fald ville kræve, at skønsmanden i det hele skulle revurdere sin tidligere besvarelse, herunder prissætningen.

Sagsøger kærede herefter afgørelsen til Østre Landsret. Landsretten udtalte, at sagsøgers spørgsmål var egnet til på en utilbørlig måde at lede skønsmanden i en bestemt retning. Begrundelsen herfor var, at sagsøgers spørgsmål henviste til de indhentede erklæringer, som i vidt omfang indeholdt beskrivelser af forhold, der ikke havde været genstand for syn og skøn. Landsretten valgte derfor at stadfæste Byrettens kendelse.

Østre Landsrets afgørelse synes at fastslå, at ensidigt indhentede erklæringer, der er indhentet efter syn og skøn, i realiteten godt kan forelægges skønsmanden, selvom de ikke er anvendt som bevismateriale i sagen, medmindre der foreligger konkrete omstændigheder, der taler imod. Kendelsen synes også at fastslå, at parterne ikke kan forelægge ensidigt indhentede erklæringer for skønsmanden, når de er indhentet efter syn og skøn, hvis de i vid udstrækning indeholder beskrivelser af forhold, som ikke har været genstand for syn og skøn, da de i så fald på utilbørlig vis kan lede skønsmanden i en bestemt retning.

SpotOn - Din vej til aktuel indsigt i udvalgte afgørelser fra Landsretterne og Højesteret

Som læser af DAHLs nyhedsserie ”SpotOn” får du indsigt i de nyeste proces- og erstatningsretlige afgørelser fra Østre Landsret, Vestre Landsret og Højesteret. Vores processpecialister har nøje udvalgt afgørelserne, som de med udgangspunkt i et kort sammendrag perspektiverer til konkrete råd, pointer og anbefalinger, som du skal være opmærksom på.

SpotOn udkommer løbende – formatet er kort og med øje for konkrete pointer og brugbare take-aways. Læs de seneste udgaver her og her.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne